Samværspolitik for Biersted Idrætsforening

 

 

Hvorfor overhovedet en samværspolitik

Foreningen ønsker at indføre en samværspolitik af flere årsager.

 

1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge ved at komme i foreningen

2. Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge til foreningen

3. Vore trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i foreningen

 

Hvem skal kende vores politik

Det skal alle ledere, instruktører, medlemmer og forældre. Foreningen udleverer derfor en folder om politikken ved sæsonstart, og til alle forældre og andre interesserede ved den årlige generalforsamling. Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer har pligt til at læse folderen.

 

Samværspolitikken skal være tilgængelig for alle medlemmer på B.I.F.s hjemmeside.

Undgå misforståelser

Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en instruktør føler at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, bør instruktøren kontakte afdelingsformanden eller formanden for hovedforeningen, for at drøfte om episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til de involverede eller deres forældre, for at sikre at der ikke er sket misforståelser eller for at rydde misforståelser af vejen.

Instruktører der underviser unge under 18 år skal særligt informeres om skolelærerparagraffen – Straffelovens § 223.

Samværspolitikken omfatter politikker på følgende områder

1. Børneattester

2. Omgangsform

3. Alkohol

4. Rygning

5. Euforiserende stoffer

 

1. Politik om Børneattester

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Det er afdelingsformanden der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

 

Man kan ikke fungere som leder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

* For fungerende ledere over 15 år foretages der en årlig forespørgsel

* For nye ledere over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel

 

Er en leder registreret i kriminalregistret kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

 

Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Alle har pligt til at kontakte bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.

Bestyrelsen har udpeget formanden for hovedforeningen og afdelingsformændene til at være kontaktpersoner, der på B.I.F.s vegne træffer beslutning om, hvad der skal gøres i forbindelse med en henvendelse om en mistanke om krænkelse.

Kontaktpersonerne har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte person, forældrene til det barn henvendelsen drejer sig om og evt. andre.

Kontaktpersonerne sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der på vegne B.I.F.s udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Kontaktpersonerne har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI og DIF tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal kontaktpersonerne straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes til politiet.

Under samtalen med krænkeren skal der være 2 personer til stede og det skal sikres, at krænkeren ikke efter samtalen overlades til sig selv, men at der er pårørende eller professionel bistand til stede hos vedkommende.

Kontaktpersonerne har også ansvar for at B.I.F.s medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse.

2. Politik om omgangsform

1. I B.I.F. taler vi pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms-beskeder. Det pålægges ledere og instruktører at sørge for at dette bliver overholdt, ved hurtigt indgriben hvis det sker.

2. I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med, og ingen voksne sover i samme rum som det modsatte køn. Ingen leder sover i samme seng som børnene.

3. Ledere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at bestyrelsen og forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksne til stede.

4. I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, og ingen leder går i bad sammen med børnene.

5. Under omklædning er det strengt forbudt at have mobiltelefoner tændt Alternativt: Under omklædning er det forbudt at tage billeder – herunder også med mobiltelefon.

6. Forældre opfordres til at deltage aktivt i deres børns idrætsliv. De kender barnet bedst, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

7. Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens politik vedr. omgangsform ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

 

3. Politik om alkohol

1. Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige INGEN udskænkning til unge under 18 år

2. Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med samlinger i idrætsforeningens regi

3. Ledere der er ansvarlige for sådanne samlinger for børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i den tid de fungerer i idrætsforeningens regi

4. Idrætsforeningen forventer, at vore ledere møder ædru

5. Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på at foreningens alkohol politik ikke overholdes har man pligt til at henvende sig til bestyrelse, som har pligt til at handle. Det er bestyrelsen der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre

 

4. Politik om rygning

Foreningens klubhus er totalt røgfrit.

 

5. Politik om brug af euforiserende stoffer

Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen. Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

 

Har man kendskab til, at foreningens politik omhandlende euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, der så vil handle jf. ovenstående.

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618