Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Torsdag den 7-11-2013 kl. 19.00

                                         (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Henrik Skøtt, Henrik Brix Christiansen, Kurt Poulsen,
                       Anne-Mitha Sørensen og Halinspektør Michael Tuure
Afbud:           Malene Glerup og Svend Lindahl Nielsen                              
Referent:     Anne-Mitha Sørensen
 

1.         Godkendelse af dagsorden

             Dagorden godkendt.

 2.        Godkendelse af referater

             Referatet fra mødet den 30. september 2013 blev godkendt.

3.          Meddelelser
    a)     Formanden Tommy Kristensen.

              Tommy oplyste, at Andreas Stoltze har takket nej til at blive webmaster på
              www.bierstedif.dk. Andreas vil koncentrere sig om kassererposten i håndbold.
               Jobbeskrivelse til webmaster funktionen:
               Foreningen søger en person, der som IT-ansvarlig er i stand til at trimme og
               vedligeholde foreningens hjemmeside. Det kræver et større oprydningsarbejde
               og så ønsker vi www.bierstedif.dk koblet op på www.conventus.dk, så der kun
               skal skrives et sted. Nyt emne der spørges: Christian Jensen, stationsvej 11.
               Henrik Skøtt kontakter Christian.
 1. Næstformand Henrik Skøtt
 2. Nyt lydanlæg til Hallen
                Henrik har indhentet tilbud fra AV-center på anlæg - 60.000 kr. incl. moms og
                opsætning. Det omfatter 4 højtalere i loftet, skab på væg med forstærker, CD
                afspiller, svanehals mikrofon, trådløs mikrofon + kabler.
                Tommy har fået tilsagn fra Spar Nord Fonden om, at deres donation til formålet
                stadig står ved magt, selvom vi har fundet et billigere anlæg.
                Vennekredsen vil give op til 20.000 kr. Til gengæld vil foreningen ikke kunne
                 forvente, at modtage rekvisit tilskud i samme størrelsesorden som tidligere fra
                 Vennekredsen.
                 Hver afdeling bidrager med 5.000 kr. til musikanlægget.
                 Mosefestudvalget har ikke meldt ud endnu.
                 Spar NORD vil have noget pr. i pressen omkring gavechecken til formålet.
 • Ny hovedformand vælges på gen. i marts 2014.
                Henrik Skøtt har fået positiv tilbagemelding fra Jesper Christensen om, at han godt vil stille op til formandsposten.
 • Forslag om indsættelse af vinduesparti fra cafeteria til hal.
               Henrik har modtaget et forslag om, at det vil være dejligt, hvis man fra cafeteriet vil kunne se ind i Hallen. Det kan man i flere haller.
               Henrik Skøtt og Michael Tuure fik accept til at arbejde videre med idéen.
               Michael har haft besøg af en murer, der har givet tilbud på opgaven. Pris 108.000 kr. + moms.
 • Skur
              Henrik Skøtt og Michael Tuure drøfter fortsat muligheder om ”skur” til opbevaring af fodboldartikler og mosefest materialer, herunder størrelse, placering og                     materialevalg.
 • Forenings-el
               BIF-NYT deadline næste gang 15. november. Henrik Skøtt vil skrive noget på
               forsiden af BIF-NYT, så vi appellere til flere om at tilmelde sig.
               Pt. 99 tilmeldte husstande, der bruger 539.047 kw årligt,  som vi får 2 øre af.
               Det bliver til 10.087 kr.
               Udbetaling sker i juni/juli 2014.
 • Hvad skal de 7.500 kr. fra Forenings-el bruges til jævnført sidste HB referat 270813 pkt. 3.b? (skal bruges i Intersport)
              Det blev besluttet, at bruge pengene på en Jakke til alle klubbens trænere.
              Send pr. mail navne på de trænere, der er i afdelingerne til Marlene Glerup.
              Malene mangler svar fra afdelingsformændene på ovenstående.
 • Henrik foreslår lederdag med oplæg af foredragsholder. Bjarne Lyngsø blev foreslået. Henrik arbejder videre med idéen.
 • Fodboldskure.
             Hovedbestyrelsen beder fodboldafdelingen om hurtigst muligt at få fjernet udskiftningsboksene, idet de er farlige for børn både med skarpe kanter og de kan  
            vælte/er væltet.   
c)         Hovedkassereren Henrik Brix Christiansen.
            Foreningen skal have en digital postkasse. Henrik venter på kodebrev.
            Der er kommet henvendelse fra Nordjyske medier om nytårshilsen i Nordjyske.
            Den er videregivet til BIF Vennekreds, idet det er dem, der har nytårshilsen i.
            Martha fra gymnastik har ønsket at få et dankort til foreningen for at registrere
            kontante indbetalinger i conventus. Det får hun.
            Henrik gennemgik regnskabet for hovedkassen med status efter 9 mdr.
           Det er forskelligt, hvor godt de forskellige afdelingskasserer er opdateret.
           Henrik fortæller, at afstemning med Banken er svært.
           Måske skal vi til at tænke i andre baner for at gøre det nemmere.?
           Cafeteriet – umiddelbart kan vi sige, at avancen er for lille i forhold til omsætning,
           men her er der flere forskellige faktorer, der spiller ind omkring indkøb og også 
           bemanding spiller en rolle. F.eks. bliver der taget for meget op af fryseren i
           forhold til salget. Husker de forskellige, der holder møder i klubhuset, at skrive
           seddel på forbrug. Henrik kunne ønske sig bilag fra cafeteriet lidt oftere.
  d)    Fodbold
                   Ikke tilstede.
  e)     Gymnastik.
 • Floorball for børn
           Der er etableret et børnehold i floorball for 5. og 6. klasse i skolens gymnastiksal mandag 18-19 med Jesper Christensen og Øjvind Thomassen som instruktør.
   f)     Badminton
           Kurt henviser til sidste HB referat. Det kører.
  g)     Håndbold
          Mitha fortalte kort om, hvordan det gik i afdelingen. 7 turneringstilmeldte    
          samarbejdshold for ungdom + U-8 og U-10 Drenge, der startede op 28. oktober
          med  Frederik Søgaard og Mads Tuure som trænere. Trille og Trolle for de 3 til 6
          årige med 1 forældre er en succes med 17 børn.
          Håndbold stiller med 25 mand både lørdag under Erhvervsforeningens julefrokost
          og dagen efter til oprydningen. Afdelingen bliver belønnet for dette arbejde. 
          Charlotte From er koordinator for mandskabet i denne weekend.
  h)    Halinspektøren
 • Nøgler c-nøgler til at låse klubhus og haldør op med.
          Michael har fået 10 nye c-nøgler. Michael vil lave en nøglekvittering, som det bliver afdelingsformændenes opgave, at få skrevet.
          Ved bortkomst skal nøgle  indehavere betale 250 kr. i erstatning, hvis man ikke er i stand til at aflevere nøglen, når trænerjobbet i foreningen ophører.
          Michael laver et register vedr. nøglerne. Alle bedes senest 1. januar 2014 have tjek på, hvem der har nøgler til hal og klubhus.
 • Musikanlægget i hallen er ude af drift.
          Michael rykker for opsætning. Se under pkt. 3 b fra HB mødet 300913.)
 • Borgerforeningen har ansøgt foreningen om leje af Bierstedhallen til næste års harmonikatræf lørdag den 1. november 2014.
          O.K. fra hovedbestyrelsen. Michael giver beskeden videre.
 • Lamper ved indgangspartiet.
          Michael får grønt lys til indkøb og opsætning af nye lamper ved Bierstedhallens indgangsparti.
 • Håndboldnet i hallen.
          De er lasede og trænger til udskiftning. Michael får grønt lys til indkøb af håndboldnet.
 • Kopimaskine i mødelokalet. Den er slidt op. Henrik Brix tjekker op den omkring hvad aftaler vi har.
 • Claus Eriksen fra kommunen har været på besøg for at se på, hvordan bygnings vedligehold o.s.v. er i Bierstedhallen i forhold til energiforbrug.
         Der var ros til vores halinspektør, fordi han brugte conventus i sin booking af tider i hallen. Det nye lysanlæg har sparet omkring 19.000 KW svarende til 40.000 kr.          på årsbasis. Michael fik skema over Bierstedhallens forbrug på opvarmning, el og vand i perioden fra 2005 og frem til 2011, som viser en stor stigning fra årene    
         2007/2008 og frem til 2011. Hvordan vi lige kan bruge tallene, som er i kroner er lidt svært at vurdere, idet vi ikke kender energiprisernes stigning over perioden.            En anden tabel viser, at Bierstedhallen forbrug af el, vand og varme er meget stor i sammenligning med f.eks. med Nørhalnehallen og Birkelsehallen. Hertil kan
         siges, at Biersted Skole benytter Hallen i samtlige undervisningstimer samt at SFOén også benytter haltid, hvis skolen har aflyst lektioner.
 •     Der har været nedbrud på gasfyr. Gjøl VVS har foretaget udskiftning af pumpe, som samtidig også er energivenlig.
 •     Naturgasanlægget i tilbygningen skal ifølge kontrakten vedligeholdes af  Energi Nord.
 •     Der har aldrig været foretaget årlig service eftersyn ifølge det  Michael kan se. Michael undersøger nærmere.
 •     Udskiftningsbænkene som benyttes til udskiftning under håndboldkampe er meget slidte og flækket flere steder efter 35 års brug.
                  Michael får grønt lys til indkøb af nye.

 4.     Behandlingssager(diskussion)            
 •     Snerydnings ordning omkring klubhuset.
                  Henrik Skøtt spurgte om det var en opgave, som spejderne i Biersted kan påtage sig mod honorering, idet spejderne er ved at samle penge ind til en
                  ulandstur.
                  Hovedbestyrelsen gav grønt lys til at spejderne får opgaven under
                  forudsætning af, at spejderne løser opgaven efter nærmere angiven
                  anvisninger samt at det ikke kommer til at koste foreningen flere penge end hidtil.
                  Henrik Skøtt vil gå tilbage til spejderne med oplysninger og derefter melde
                  tilbage om spejderne vil påtage sig opgaven.
 •     Afslutninger omkring årsregnskabet.
                 Henrik Brix kontakter afdelingskassererne og laver en køreplan for
                 afleveringsfrister o.s.v. i forhold til, at regnskaberne for afdelingerne kan
                 foreligge og være klar til årsmøderne, der afvikles i uge 6/2014.
                   .

 5.    Evt.    

 6.    Næste møde

 
 
 

                      Torsdag den 16. januar 2014

                                                                                                                            kl. 19.00 i klubhuset

            

 

                      Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Mandag den 30-09-2013 kl. 18.00-20.00

                                           (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Henrik Skøtt, Malene Glerup, Henrik Brix Christiansen(kom
                     kl. 19.00) Svend Lindahl Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen (gik kl.
                     19.00) samt halinspektør Michael Tuure.                              
Referent:      Anne-Mitha Sørensen og Michael Tuure
 

1.    Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.

2.    Godkendelse af referater

           Referatet fra mødet den 27. august 2013 blev godkendt.

3.    Meddelelser

           a)    Formanden Tommy Kristensen.
                   Tommy oplyste, at han har sendt mail til Andreas Stoltze og spurgt om han
                   kunne tænke sig, at blive webmaster på www.bierstedif.dk. Der afventes svar.
           b)   Næstformand Henrik Skøtt
 •     Nyt lydanlæg til Hallen                  
                   Henrik har indhentet tilbud fra AV-center på anlæg - 60.000 kr. incl. moms og
                   opsætning. Det omfatter 4 højtalere i loftet, skab på væg med forstærker, CD
                   afspiller, svanehals mikrofon, trådløs mikrofon + kabler.
                   Tommy undersøger om Spar Nord Fondens donation til formålet stadig står ved
                   magt.
                   Vil Vennekredsen og Mosefestudvalget give økonomisk bidrag? (Tommy)
                   Hver afdeling bidrager med 5.000 kr. 
                   Hvis der ”kun” mangler et mindre beløb til finansiering af de 60.000 kr., så
                   sættes projektet i gang. 
 • Ny hovedformand vælges på gen. i marts 2014.
                  Der tages allerede nu kontakt til mulige emner, så foreningen har kandidat/kandidater klar. Henrik Skøtt og Henrik Brix kontakter emner.
 • Forslag om indsættelse af vinduesparti fra cafeteria til hal.
               Henrik har modtaget et forslag om, at det vil være dejligt, hvis man fra cafeteriet vil kunne se ind i Hallen. Det kan man i flere haller.
               Henrik Skøtt og Michael Tuure fik accept til at arbejde videre med idéen. Forespørgelse til kommunen om det bygningsmæssigt ansvarlig og derefter indhente                 idéer og tilbud på, hvordan det kan komme til at se ud.
 • Skur
              Henrik Skøtt og Michael Tuure drøfter fortsat muligheder om ”skur” til opbevaring af fodboldartikler og mosefest materialer, herunder størrelse, placering og                     materialevalg.
 • Forenings-el
             Henrik blev på sidste møde bedt om at undersøge om Forenings-el giver støtte til annoncer f.eks. annonce i BIF-NYT bladet. Svaret er nej. Forenings-el støtter                kun gennem de 2 øre pr. kilowatt.
             BIF-NYT deadline næste gang 15. november – send forslag til tekst om 
             Forenings- el til Henrik Skøtt, så foreningen kan få endnu flere tilknyttet
             ordningen.
 • Hvad skal de 7.500 kr. fra Forenings-el bruges til jævnført sidste HB referat 270813 pkt. 3.b? (skal bruges i Intersport)
            Henrik gennemgik de forslag han har modtaget, ligesom der kom input fra afdelingsformændene.
            Det blev besluttet, at bruge pengene på en Jakke til alle klubbens trænere.
            Send pr. mail navne på de trænere, der er i afdelingerne til Marlene Glerup.
 • Nøgler c-nøgler til at låse klubhus og haldør op med.
            Michael har ikke flere nøgler. Nyt nøglesystem koster mange penge.
            Der findes ikke længere ajourførte lister med, hvem der har c-nøgler.
            Afdelingsformændene indhenter og videregiver nøgler til trænerne.
            Michael bestiller 10 c-nøgler.   
c)    Hovedkassereren Henrik Brix Christiansen.
d)    Fodbold
           
e)     Gymnastik.
 • Floorball for børn
          Der arbejdes på at få etableret et børnehold i floorball.
 • Forældre/barn
          Der bliver ingen forældre/barn hold inden jul, idet der kun var mødt 1 forældre op. Hvis der er interesse efter jul, så vil holdet kommer op at stå. Interesserede               kan allerede nu kontakte Malene og melde sig til forældre/barn efter jul, så vil holdet blive udbudt.
 • Generelt mangler der hænder til afdelingens bestyrelse.
f)   Badminton
          Kurt fortæller, at der er 34 børn, der spiller badminton onsdag fra 15-17.
         God tilslutning blandt veteraner og motionister, mens der er færre banespillere.
         Salg af julelodder foregår onsdag den 27. november.
        Juleafslutning onsdag den 18. december.
        Hyttetur for børn bliver 1. weekend i marts 2014.
        Klubmesterskab lørdag den 12. april 2014.
        DGI kursus 25. september i Biersted forløb meget tilfredsstillende.
g)   Håndbold
         Der blev drøftet det uheldige i trænings sammenfald mellem håndbold/fodbold og
         gymnastik. Der appelleres til, at der fremover bliver sat fokus på det område,
         men det er svært at undgå, idet alle fodboldhold ikke kan træne mandag og
         onsdag, som vil være det ønskelige i forhold til håndbolds haltider.
         Træningstider afhænger af, hvornår trænere/instruktørerne kan.
h)   Halinspektøren
 •   Ungdomsklubben
                Det indkaldte møde om ungdomsklubbens fremtid har resulteret i 20 hjælpere og der er lagt vagtplan for resten af 2013. Der er 48 børn tilmeldt. Michael står                   som koordinator med at sætte de nye ind i opgaverne omkring ungdomsklubben og har meddelt, at fra sommerferien 2014, så må der findes en ny                                   koordinator, da Michael ikke længere selv har børn i ungdomsklubben. Der arbejdes på, at finde en ny kasserer i stedet for Lotte Krog.

4.       Behandlingssager(diskussion)      

             

5.       Evt.       

               Til næste HB møde bedes alle sende en mail til Tommy om, hvad det er, vi hver

               især laver i HB regi.        

 6.       Næste møde

 
 
 

Torsdag den 7. november 2013

 kl. 19.00 i klubhuset

            

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 27-08-2013 kl. 19.00

                                           (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Henrik Skøtt, Marlene Glerup, Kurt Poulsen og Anne-Mitha
                      Sørensen samt halinspektør Michael Tuure.
Afbud:           Henrik Brix Christiansen, Svend Lindahl Nielsen                  
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden

                       Dagorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referater

                      Referatet fra mødet den 27. maj 2013 blev godkendt.

3. Meddelelser

        a.  Formanden
                     Tommy bad alle i Hovedbestyrelsen om at beskrive på skrift, hvilke opgaver de
                      udfører i løbet af året i hovedbestyrelsesregi.
                      Denne funktionsbeskrivelse skal bruges til at lave et såkaldt årshjul, så alle
                      hovedbestyrelsesopgaver bliver løst rettidigt.
                      Dette vil også lette indgangen for nye hovedbestyrelsesmedlemmer.
                      Tommy oplyste, at han ikke genopstiller som ny hovedformand ved årets
                      generalforsamling i marts 2014.
                      Der afholdes DGI kursus i bruges af conventus for træner, ledere og
                      bestyrelsesmedlemmer onsdag den 3. september kl. 19.00 i cafeteriet.
                      Tommy modtog børneattester fra afdelingerne.
       b. Næstformanden
                      Henrik Skøtt fortalte, at klubben har modtaget en check fra
                      EnergiNord/forenings-el på 7.500 kr.
                      Overrækkkelsen fandt sted ifm. familieidræt fredag den 23. august.
                      Hvad skal pengene bruges til?
                      Afdelinger og enkelt personer bedes komme med forslag til Henrik Skøtt inden
                      næste HB møde den 30. sep., hvor det vil blive besluttet, hvad pengene skal
                      bruges til.
                      Forslag om ændring af forsiden på næste Biersted Nyt, der har deadline 15.
                      november 2013.
                      På forsiden kan BIF logoet reduceres i størrelse, så der bliver plads til en eller
                      to overskrifter. Eks. : Skal forenings-el checken være større næste år?
                      Familieidræt fredag den………
       c. Hovedkassereren
                      Ikke til stede.
                      Henrik har oplyst til Tommy, at regnskabet følger budgettet for 2013, så det
                      ser fornuftigt ud.
       d. Fodbold
                  Ikke tilstede.
                  Hovedbestyrelsen henstiller til fodboldafdelingen, at udskiftningsboksene bliver
                  fjernet fra opvisningsbanen, da de er ikke er fastgjort og dermed er til fare for
                  børnene i tilfælde af berøring eller kraftig vind.
  e. Badminton
                 Kurt oplyser, at der er opstart for de unge med åben hus arrangement i
                 morgen. Der er fundet trænere.
                 Motion og senior startede op i sidste uge.
                 Onsdag den 25. sep. afvikler DGI et kursus i Bierstedhallens cafeteria omkring
                 afvikling af stævner. Hvad er den arrangerende klubs opgaver? 
                 Juleafslutning bliver 18. december.
                 Klubmesterskaber afvikles lørdag den 12. april 2014, så badminton anmoder
                 om at have hallen til rådighed hele dagen.              .
   f. Gymnastik
            Marlene fortalte, at Zumba er startet op med ca. 25 deltagere indtil nu.
            Der skal meget gerne komme flere deltagere.
            Der mangler instruktør til forældre/barn.
            Gymnastik er skuffet over, at håndbold starter Trille og Trolle op for samme
            alders gruppe på samme dag og tidspunkt. Mitha fortæller, at det var det
            tidspunkt at instruktøren kunne og på det tidspunkt hallen er til rådighed.
            Gymnastik har planlagt overnatning i Hallen fredag den 31. jan. til lørdag den
            1. feb. 2014.
            Gymnastikafslutning finder sted søndag den 30. marts 2014.
   g.    Håndbold
                      Mitha oplyste, at træningen er startet, men at det har været en svær opgave i
                      år at finde trænere samt at få træningstiderne til at falde på plads, da
                      håndboldtiderne i hallen er tirsdag og torsdag og det er også der, at der trænes
                      fodbold.
                      Det er en målsætning til aug. 2014 at sikre, at fodboldholdene træner mandag
                      og onsdag, så vi kan få en bedre opstart på håndboldsæsonen.
                      Turneringsstrukturen i JHF er ændret for ungdomsholdene således, at der
                      afvikles en forturnering i weekenden 28. og 29. september og den reelle
                      turnering har 1. turneringsrunde 19. og 20. oktober, hvor fodbold turneringen
                      er afsluttet.
                      I efteråret er det kun vores seniorhold, der har hjemmekampe i Bierstedhallen.
                      Efter jul får vores ungdomshold hjemmekampe i Bierstedhallen.
                      18. til 20. jan. 2014 skal alle vores ungdomshold til Herning og se en kamp i
                      Boxen og samtidigt arrangeres der en kamp, hvor holdene kommer til at møde
                      et lokalt hold. Det er Nørhalne, der har står for det praktiske med kontakter,
                      bus, o.s.v.
                      Det er svært at finde datoer til at holde samarbejdsmøder, idet personerne i
                      udvalget er meget optaget hver især.
h.    Halinspektør           
                 Halgulvet er blevet lakeret med frivillig arbejdskraft. Tak for det.
                 Pris for lak 11.000 kr. + moms.
                 Michael oplyste, at Skolen afholder et arrangement i hallen for alle forældre
                 torsdag den 12. sep.
                 Der blev foretaget en energimærkning af hallen i 2009, der gælder 5 år.
                 Den hænger nu på haldøren. Ved at isolere haltaget kan der spares 12.500 kr.
                 Michael tager den med til kommunen.
                 Foreningen har opsagt Falck Erhverv til 1200 kr. årligt p.g.a. af
                 dobbelt dækning.
                 Svend Lindahl og Henrik Brix arbejder stadig på opgaven omkring foreningens
                 forsikringer.
                 Har foreningen de rette forsikringer til den rigtige pris?
                 Michael har modtaget en kasse med nøgler fra Torben Krog.
                 Michael ved ikke, hvad alle nøglerne passer til. Måske er det en del gamle
                 nøgler, hvortil låsene for længst er udskiftet.
                 Mitha undersøger om, det er nøgler hun har kendskab til.
                 Michael fortæller, at foreningen kun har få telegrammer tilbage.
                 Michael søger for bestilling af nye.
                 Fredag den 8. november har Biersted Folkedansere forespurgt om lån af hallen.
                 O.K. fra badminton. Lejepris 1200 kr.
                 Michael har udarbejdet en manual til aflåsning af Bierstedhallen.
                 Sidste mand, der forlader klubhus og hal sørger for aflåsning.
                 Lukkeproceduren vil være at læse på opslagstavle ved cafeteriet.
                 Mere opbevaringsplads til rekvisitter. Michael spørger om lov til at lave flere
                 kasser under bænkene. Der bruges ca. 1,5 bande. En ny bande koster 1700 kr.
                 Kasserne laves af gamle bander og der er bander, der virkelig trænger til
                 udskiftning p.g.a. at de flosser. HB siger god for i indeværende år at indkøbe 5
                 nye bander.
                 Michael efterlyser idèer til lamper/opsætning af disse, så de kan klare
                 placeringen ved indgangen til klubhuset uden at blive væltet og slået i stykker.
                 Alle bestyrelser bedes gå listen bagest i Biersted NYT Bladet igennem for
                 rettelser af navne, adresser og telefonnumre, evt. mail adresser, så listen er
                 opdateret. Send rettelser til bifnyt@bierstedif.dk/johns@privat.dk
                 Ungdomsklubben.
                 Lotte Krog er udtrådt af styregruppen i ungdomsklubben.
                 Michael har indkaldt til møde, hvor der skal findes nye og flere hjælpere.
                 Ellers er konsekvensen, at der ikke bliver en ny sæson i ungdomsklubben.
                 Container/skur. Opbevaring af større rekvisitter såsom barer, køleskab og
                 større .
                 Containeren bag hallen er i dårlig forfatning og pynter ikke ved sin
                 tilstedeværelse.
                 HB drøftede, hvad vi kan løse problemet?
                 Der blev nedsat et byggeudvalg med Michael og Henrik Skøtt som tovholdere
                 og de indkalder efter behov andre sagkyndige, så vi kan få udarbejdet
                 løsningsforslag og økonomi i disse.

 4.      Behandlingssager (diskussion).

                 Tilsyn med aflåsning af klubhus og hal under Michaels sommerferie ferie er
                  forløbet fint. Ingen hærværk.
                  Marlene var dog udsat for, at den store brandstige var sat op af klubhuset ved
                  cafeteriet. Hvem skal man ringe til for at få hjælp, når halinspektøren har fri?
                  Det er noget, vi skal huske, at have aftalt inden næste ferieperiode for
                  halinspektøren.

5.       Evt.

                   Til næste HB møde vil der blive fremlagt et halvårs driftsregnskab for foreningen
                   for perioden 1.1.2013 til 30.06.2013.
                   Undersøgelse af om der er mulighed for at få en person i jobtræning til at hjælpe
                   Michael.
                   Jan Vad vil fritages fra opgaven som webmaster på www.bierstedif.dk.
                   Kontakt Tommy Kristensen hald102@gmail.com  hvis i kender nogen, der har
                   tiden og kompetencerne til at løfte den opgave, så hjemmesiden kan blive
                   levende.
 

6.     Næste møde

 
 

Mandag den 30. september 2013,

kl. 18-20 i klubhuset

            
 

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Mandag den 27-05-2013 kl. 19.00

                                            (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Henrik Skøtt, Malene Glerup, Henrik Brix Christiansen,
                       Svend Lindahl Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør
                       Michael Tuure.                              
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.

2.   Godkendelse af referater

           Referatet fra mødet den 22. april 2013 blev godkendt.

3.    Meddelelser

   a)    Formanden Tommy Kristensen.
                 Tommy fortalte, at firmaet bag infotavlen i klubhusets indgangsparti har
               kontaktet Nybolig Aabybro 4 gange inden for de seneste uger for at få dem til at
               tegne en annonce på skærmen.
               Michael Tuure vil kontakte firmaet og orientere dem om klagen fra Nybolig og
               anmode dem om at stoppe deres aggressive markedsføring.
               Årets Bjessing 2013. Brev fra Spar Nord.
               Tommy har modtaget skriftlig indstilling af kandidat (Jens Kirk) til titlen som
               Årets Bjessing fra Mosefestudvalget og Biersted Idrætsforening.
               Herudover kom der mundtlig forslag om yderligere 2 andre personer.
               Hovedbestyrelsen besluttede, at indstille førstnævnte kandidat.
               Tommy vil deltage i afstemningen i Spar Nord torsdag den 30. maj.
               Henvendelse fra Jannik Seecher – en online sportsforretning.
               BIFs afdelinger har hver især favorable aftaler med Sportsmaster Aabybro, som
               betyder, at foreningen handler lokalt efter princippet ”noget for noget”.
        b)    Næstformanden Henrik Skøtt.
                    Henrik har indsendt skema  vedr. ”Ansøgning om benyttelse af
                    kommunale lokaler/anlæg” til Jammerbugt Kommune, hvor BIF søger om
                    samtlige timer i Bierstedhallen.
                    Aabybro HK har ønsket både mandag og onsdag fra kl. 16.00 til kl. 21.00.
                    Kommunen beder Biersted og Aabybro HK om selv at snakke sig til rette om
                    tiderne. Kan klubberne ikke blive enige, så bestemmer kommunen.
                    BIF tilbyder ÅHK mandagstiden 17.00 til 19.00 ligesom sidste år.
                    ÅHK har også ønsket at have adgang til et lokale, hvor de kan spise i.
                    HB beslutter i en forsøgsperiode, at åbne selve cafeterielokalet for ÅHK uden
                    adgang til køkkenfaciliteterne. Indgang til cafeterielokalet sker ved, at Michael
                    placerer kæden udvendigt med en hængelås.
                    Henrik meddeler ÅHK ovennævnte, ligesom ÅHK bliver bedt om at kontakte
                    Michael Tuure inden sæsonopstart, så der foreligger helt præcise aftaler omkring
                    ÅHKs brug og færden i selve klubhuset og Bierstedhallen.
                    Midt i juni forventer vi kommunens afgørelse om fordeling af haltimer.
                    Vedr. HB referat 220413 punkt 4, hvor HB giver tilsagn om køb af medaljer til de
                    børn, der gennemfører sponsorløbet. Henrik oplyser, at der indkøbt 200 stk.
                    uden årstal til 3.375 kr. Til moseløbet er der sponsoreret rigtig mange præmier.
                   Til mosefesten vil BIF have en stand om forenings-el sammen med Lokalhistorisk
                   Forening. Peter fra Energi Nord vil være tilstede fredag aften og lørdag
                   formiddag. HB må lave en turnus, så vi alle hjælper til.
                   Skal halgulvet lakeres i sommerferien?
                   Ja, det skal det helst.
                   Torben Krog anmodes om at være tovholder opgaven – indkøb af maling,
                   tidspunkt samt indkaldelse af folk til opgaven.
                   Biersted NYT Bladet – Henrik Skøtt mente, at det er spild af god plads at bruge
                   foreningens logo på hele forsiden.
                   På forsiden kan der laves en faktaboks, hvor nye tiltag eller kommende
                   arrangementer kan stå i overskrift form.
                   HB er helt enig og John Christensen bliver kontaktet mhp. næste Biersted NYT
                   med deadline 15. juli.
                   Henrik foreslår, at der bliver lavet noget for ledere og bestyrelse, en slags
                   bestyrelsesdag. Det kan være med en foredragsholder og så noget socialt
                   samvær.
                   Svend og Henrik dribler bolden videre.
           c)    Hovedkassereren Henrik Brix Christiansen.
                  Henrik har fået udarbejdet retningslinje for, hvordan kasserer overdragelser foregår i fremtiden.
                  Der har været nogle problemer med betaling af Naturgas afdragene ifm. hovedkassererskiftet. Det skulle være løst nu.
                  Der har været nogle uheldige indtastninger på dankortterminalen i cafeteriet ved Nørhalne Cup. I stedet for at hæve 200 kr. har kunderne trykket ind, som                     har de hævet 20.000 kr. Så når de først nogle dage senere opdager det på deres bankkonto, så bliver foreningen kontaktet, så beløbet kan tilbageføres.
                  Conventus kursus. Hvordan bruger vi conventus ?
                  Tirsdag den 3. september kl. 19.00 for alle trænere, holdledere og bestyrelse.
                  Svend laver indbydelse.
                  Gennemgang af foreningens forsikringer. Henrik og Svend.
          d)    Fodbold
                   Svend fortæller, at der er indsendt ansøgning til LAG vedr. midler til opførelse af
                   en multibane.
                   Fodbold vil undersøge, hvad der kan gøres omkring de væltede
                   udskiftningsbokse.
                   Nørhalne stævnet forløb fint og afdelingen fik ros for indsatsen.
                   Der kommer et godt økonomisk resultat ud af indsatsen.
           e)    Gymnastik.
                   Malene fortæller, at der er udsendt skriftlig appel til forældrene om at melde sig
                   til at deltage i bestyrelsesarbejdet, da der mangel på
                   bestyrelsesmedlemmer. Reelt set er der kun Malene og Martha tilbage.
           f)     Badminton
                   Kurrt fortæller, at der er ca. 10 til 14 deltagere til sommerbadminton.
          g)    Håndbold
                  Håndboldfittnes – træningen er flyttet til mandag kl. 19.00 efter Zumba er stoppet for at få nogle flere deltagere. Det er planen, at der startes et hold op                       efter ferien.
                 Der arbejdes på højtryk for at finde trænere til den kommende sæson.
          h)   Halinspektøren
                 Nørhalne Cup gik O.K. Der bør næste år være sat folk på til at samle papir op efter dagens kampe.
                 Badevands temp. i omklædningsrummene er ude af kontrol, idet en kontraventil er gået. Nørhalne VVS kontaktes for udskiftning af denne.
                 Vedr. placering af indefodboldstævner i næste sæson i Bierstedhallen – deadline 1. sep.
                 Michael indsender ledige datoer, idet håndbold og badminton til den tid kender deres hjemmestævnedatoer.
                 Mosefestudvalget har ønske om at købe en container til deres grej, så det er adskilt fra foreningens øvrige ting.
                 HB kan ikke anbefale dette. Den nuværende container er i dårlig forfatning.
                 Michael foreslår en bygning i træ som det ideelle med flere indgange, så man nemt kan tage lige præcis den ting ud, man skal bruge.
                 Hovedbestyrelsen vil foreslå det gamle tennisskur til foreløbig brug for Mosefestudvalget.
                 Agesen El har lavet mere strøm til brug for Mosefesten, så der kan trækkes nok el ud til pladsen.
                 Michael holder ferie i uge 29-30-31-32.
                 I disse uger skal HB sørge for daglig tilsyn af hal og klubhus. Aflåsning, strøm til frysere o.s.v.
                 Uge 29 – Mitha. Uge 30 – Kurt. Uge 31 - ?.  Uge 32 – Henrik. 
                 Kurt pointerede, at låsen til mødelokalet driller.  Kan der gøres noget?
                 Michael finder ud af noget.

  4.      Behandlingspunkter(diskussion)           

              I april var der en medarbejdersamtale med Michael Tuure, hvor han nævnte en

                  11 timers regel, som betød, at han ikke både kunne komme om morgenen og
                   samtidig låse af om aftenen. Det blev i den forbindelse aftalt, at så måtte vi fra
                   foreningens side sørge for aflåsning.
                   Kurt spurgte om, der kan udarbejdes en manual til, hvad der skal tjekkes, når
                   man er den sidste person, der forlader klubhuset. Alarmen skal slås til o.s.v.
                   Michael vil efter ferien deltage i møder med trænerne i de forskellige afdelinger
                   og her vil han gennemgå reglerne, så alle ved, hvordan tingene skal være, når
                   man forlader klubhuset.

 5.       Evt.       

             Til næste HB møde bedes alle sende en mail til Tommy om, hvad det er, vi hver

                   især laver i HB regi.        

 6.       Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 27. august 2013

 kl. 19.00 i klubhuset

            

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Mandag den 22-04-2013 kl. 19.00

                    (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Henrik Skøtt, Henrik Brix Christiansen, Karin Larsen, Kurt  
                      Poulsen, Svend Lindahl Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør  
                     Michael Tuure.                   
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

    1.  Godkendelse af dagsorden

               Dagorden blev godkendt.

    2. Godkendelse af referater

             Referatet fra mødet den 6. marts 2013 blev godkendt og mødereferatet fra
             generalforsamlingen den 20. marts 2013 blev underskrevet.

    3. Meddelelser

        a.  Formanden
                       Tommy har modtaget afslag fra Tuborg Fondet på ansøgning om støtte til
                       indkøb af musikanlæg til Bierstedhallen.
                       Tommy og Henrik Skøtt har haft medarbejdersamtale med Halinspektøren.
                       Michael får en ugentlig fridag. Det bliver lørdag samt en 6. ferieuge, som skal
                       afvikles i skolernes sommerferie. Endvidere ret til at købe arbejdstøj og sko for
                       max. 1500 kr. årligt.
         b. Næstformanden
                       Biersted IF (Tommy) har fået mail fra Helle Harlund Jammerbugt Kommune, at
                       kommunen ikke har modtaget ansøgning fra Biersted IF om haltider til den
                       kommende sæson.
                       Ansøgningen skulle have været kommunen i hænde senest 15. marts 2013.
                       Såfremt Biersted IF ønsker haltider i sæsonen 2013/2014, så skal ansøgning
                       være kommunen i hænde senest 27. april.
                       Det har hidtil været næstformanden, der har klaret den opgave og HB har ikke
                       været obs. på, at ansøgningen ikke var sendt, idet den nye næstformand først
                       blev udnævnt på generalforsamlingen 20. marts.
                       Henrik Skøtt vil sørge for, at ansøgningen kommer kommunen i hænde.
       c. Hovedkassereren
                       Leasing aftalen med Naturgas har indtil jul været betalt via betalingsservice,
                       men den er ikke fortsat i 2013. Naturgas har derfor kontaktet foreningen og
                       gjort opmærksom på de manglende månedlig betalinger.
                       Henrik har været bagefter med bogføringen og derfor ikke været opmærksom
                       på ovennævnte. Bogføringen er opdateret nu og indbetalingen til Naturgas
                       foregår igen automatisk via betalingsservice. I den forbindelse bliver
                       meddelelser til PBS vedr. foreningen fremover sendt til adressen:
                       Bierstedhallen, Idrætsvej 15, hvilket betyder, at brevene kommer frem uanset
                       skift af hovedkasserer.
                       Henrik har deltaget i kursus for kasserer arrangeret af kommunen
                       og DGI. Det var lærerigt og inspirerende. På kurset kom man også ind på
                       vigtige datoer/skema, som foreningen skal overholde omkring indsendelse af
                       regnskab til kommunen o.s.v. Skemaet ligger på kommunens hjemmeside.
                       Vedr. de nye afdelingskasserers adgang til foreningens konto.
                       Der er flere blanketter, der skal underskrives og indsendes af flere omgange
                   
                       før nye afdelingskasserer kan komme i gang som kasserer. For at få en
                       hurtigere overgang mellem afgående og nyvalgte kasserer, så besluttede HB,
                       at Hovedkassereren fremover skaffer blanketterne og derefter videregiver dem
                       til afdelingsformændene, som sørger for at komme rundt og indhenter de 6 - 7
                       underskrifter, der skal til inden den sidste blanket kan indsendes til
                       Netbanken. 
      d. Fodbold
                  Sæsonen er i gang for samtlige hold også de yngste. I øjeblikket er det
                  Nørhalne stævnet 9-10-11 maj, der optager bestyrelsen arbejdsmæssigt. Der
                  skal bruges rigtig mange hjælpere, idet stævnet har deltagelse af 492 hold.
                  Derfor også flere kampe på Biersted Stadion og det skulle gerne skabe god
                  omsætning i cafeteriet.
      e. Badminton
                  Der er badmintontræning for seniorer frem til sommerferien onsdage fra kl.
                 19.00.
                  Kurt oplyste, at medlemstallet er steget med ca. 20 i forhold til for 2 år siden.
                  Kurt spurgte ind til, hvordan at Kim Møller Jensen, der er ny afdelingskasserer
                  skal komme i gang med kassererarbejdet med adgang til konto o.s.v.
                  Punktet blev behandlet under hovedkasserer.
       f. Gymnastik
                  Der var en god opbakning til opvisning/afslutning den 7. april.
                  En aktiv eftermiddag hvor der var godt gang i børnene med redskaber og
                  hoppeborg. og et fantastisk forældre kagebord, som altid er et hit.
                  Karin fortalte, at der er møde den 24/4, hvor der skal findes instruktører til
                  næste sæson.
      g.    Håndbold
                      Mitha oplyste, at JHFs håndboldfitness-karavane har været på besøg i hallen
                      den 11. april. Fremover er der træning hver torsdag frem til sommerferien fra
                      kl. 19.00 til kl. 20.30 under ledelse af Ann Nedergaard og Charlotte From.
                      Samarbejdsmøde med Nørhalne den 14. maj, hvor der skal findes trænere til
                      næste sæson.  
      h.    Halinspektør                
                Michael har fået en person i arbejdsprøvning frem til 14. juni. Vedkommende
                 skal være der 3 timer mandag og onsdag.
                 Erhvervsforeningen vil leje Bierstedhallen til julefrokost den 7. december. De
                 ønsker have hallen til rådighed fra torsdag kl. 17.00.
                 Det blev aftalt, at Michael kontakter skolen om de vil afgive deres idrætstimer
                 om fredagen. Prisen for at leje Bierstedhallen i de nævnte dage. 2 x 1200 kr. +
                 800 kr. for rengøring.
                 Michael er superbruger på conventus. For at få udbredt kendskabet til
                 conventus og de muligheder der er i programmet, så besluttede HB, at Svend
                 Lindahl skal finde en dato i sep., hvor trænere og holdledere kan få et kursus.
                 Michael ønsker, at deltage i opstart trænermøder i de forskellige afdelinger. 
                 Michael vil gerne orientere trænere og bestyrelse om, hvordan foreningens
                 lokaler omklædningsrum og hallen bruges samt hvad der i øvrigt måtte være
                 omkring praktiske ting, herunder om, at sidste hold lukker og låser hallen samt
                 sørger for, at alarmen er slået til i cafeteriet.
                 Michael oplyste, at Hallen er ledig hverdage 9.15 til 10.00, hvor der er
                 mulighed for at lave nye tiltag for personer, som ikke er på arbejdsmarkedet.
 1. Behandlingssager (diskussion).
                      På generalforsamlingen blev det nævnt, at det måske var en idé. at lave en
                      aften omkring Biersted IFs fremtid.
                      HB diskuterede emnet og enedes om, at der stadigvæk er mange bolde, der
                      blev kastet i luftet ved ”fremtidsmødet” i 2010, som ikke er blevet realiseret.
                     (Michael har sammenskrevet idéerne og de hænger på opslagstavlen i
                      mødelokalet.)
                      HB mener, at det er bedre at bruge energien på nogle af de bolde, der stadig
                       hænger i luften end kaste endnu flere bolde i vejret.
                       Der mangler ildsjæle til at sætte initiativer i gang, så hvis i hører om nogen,
                       der gerne vil sætte noget i gang, så meld tilbage til HB.
                       Henvendelse fra Eovendo.com
                       Foreningen kan tjene penge ved at se og vurdere reklamefilm.
                       HB besluttede, at det er ikke noget, vi og vores medlemmer vil bruge tid på.
                       Skal vi have Store Hoppedag i Bierstedhallen fredag den 18. oktober
                       kl. 14.00-16.30?
                       HB besluttede, at Mitha indsender kontrakt aftale til HoppyJump i lighed med
                       tidligere år.
                       Hovedformanden vil på vegne af BIF lave et telegram til samtlige
                       konfirmander.
                       Henrik Skøtt spurgte om foreningen vil betale en medalje til de børn, der
                       gennemfører børne-sponsorløbet, som afvikles den 5. juni.
                       Overskuddet som børnene løber ind går ubeskåret til finansieringen af en
                       multibane ved Bierstedhallen.
                       HB gav tilsagn, men samtidigt påpegede hovedkassereren, at det er
                       nødvendigt for foreningen at udvise mådehold i sine dispositioner fremadrettet,
                       hvis ikke økonomien skal skride.           

    5.     Evt.

            For at anskueliggøre de opgaver, som vi hver især laver i HB regi i løbet af

                    året og for at vi ikke glemmer at få tingene gjort rettidigt, så vil det være en
                    god idé, at der bliver udarbejdet et HB-årshjul. Det vil også gøre overgangen
                    lettere for nye HB medlemmer, når de kender opgaven.
                    Til næste HB møde bedes alle i HB beskrive de opgaver, de hidtil har lavet i
                    løbet af året.

    6.     Næste møde

 
 
 

Mandag den 27. maj 2013,

kl. 19.00 i klubhuset

            
Formandens beretning for året 2012
 
Indledning
Vanen tro afholdes denne generalforsamling efter afholdelse af generalforsamlinger i de enkelte afdelinger – håndbold, fodbold, badminton og gymnastik, og det kunne være ønskeligt med lidt større interesse og deltagelse i afdelingernes og denne generalforsamling.
Vi har i 2012 ikke helt kunne holde antal medlemmer som i 2011, men jeg er stadig godt tilfreds med antal medlemmer, især når man ser tilbage på de foregående år.
Jeg kan også i år fornemme en stadig god aktivitet i gymnastik, håndbold, fodbold og badminton, hvor der i alle afdelingerne bliver gjort meget for fastholde medlemmerne, og at der også her bliver lavet nye aktiviteter og tiltag. Så er det også glædeligt med samarbejdet med Nørhalne Idrætsforening f. s. v. a. håndbold og fodbold.
Det er vigtigt at vi til stadighed er opmærksomme på de nye trends, der kommer og går, og det er selvfølgelig uden, at grundstammen i foreningen rystes.
 
Generelt – hvad har vi arbejdet med i hovedbestyrelsen
Conventus er nu implementeret i Biersted Idrætsforening med oprettelse af medlemmer og opkrævning af kontingent via vores hjemmeside samt styring af flere daglige ting, og der blev I 2012 afhold kursus i økonomidelen.  I 2013 forventer vi at afholdekursus i brug af Conventus for trænere, ledere, holdledere m.fl. for at optimere brugen af systemet. Vi kan lige så godt gøre brug af de gode faciliteter, der er i conventus.
Vi har længe ønsket et nyt musik- og lydanlæg til hallen, og et sådant løber op til kr. 85.000,00. Hver afdeling samt BIF’en har “fundet” kr. 5.000,00 (i alt kr. 25.000,00), og for at skaffe resten af pengene, er der søgt støtte ved Tuborg Sportsfond, Spar Nord Fonden, Jammerbugt Kommune, Lions Club, BIF Vennekredsen og Mosefestudvalget. Lions  Club har desværre givet afslag på støtte, Jammerbugt Kommune behandler vores ansøgning, og glædeligt har Spar Nord Fonden bevilget støtte kr. 20.000,00. Altså er vi et godt stykke på vej, og vi håber på positivt svar fra de sidste. 
Intet holder evigt…,og dette er også gældende for belysningen i hallen, som er helt fra den tid, hvor hallen blev bygget. Glædeligt bevilgede Jammerbugt Kommune kr. 100.000,00 til ny belysning I hallen, og ud over at der nu er kommet fantastisk belysning I hallen, så har den nye belysning også vist sig at være ret så energibesparende…. Altså en win-win.
 
Børneattester og samværspolitik.
 
Børneattester indhenter vi stadig som en helt naturlig ting (og som loven påkræver) på de trænere og ledere, som har med børn og unge under 15 år at gøre. Det er derfor rigtig vigtigt, at vi fortsætter som hidtil, for hvis en forening ikke indhenter disse børneattester, kan idrætsforeningen blive frataget både tilskud og lokaler.
 
Vores samværspolitik er også i tråd med dette lavet for at børn og unge og deres forældre skal kunne føle sig trygge ved at komme i Biersted Idrætsforening. Samtidig skal vores trænere og ledere kunne føle sig trygge ved at fungere i foreningen.
Samværspolitikken kan ses på vores hjemmeside.
 
Halinspektør
 
Igen i år vil jeg rose og takke halinspektør, Michael Tuure for hans arbejdsindsats og indstilling til jobbet – altid venlig og
i mødekommende men også passende bestemt i visse situationer.
 
I gangarealet har vi fået en infotavle/-TV, og her har Michael Tuure haft hovedrollen.
 
I samme forbindelse kan jeg glædeligt konstatere, at ungdomsklubben stadig er velkørende, og at der også er flere forældre, som hjælper og støtter op omkring ungdomsklubben (dog skulle der en trussel om lukning til, før forældrene “kom ud af busken”).
 
Vi har af flere gange haft en multibane på ”tapetet”, og flere muligheder har været drøftet. Det korte af det lange er, at vi i hovedbestyrelsen stadig arbejder med dette project.
 
 
Hovedkasserer
 
Vores hovedkasserer-team bestående af Belinda og Marianne Hove valgte primo/medio 2012 “at kaste håndklædet i ringen” af personlige årsager, og dette skabte desværre en mere eller mindre usikker situation i Idrætsforeningen.
At vi så har fået en yderst kompetent ny hovedkasserer, Henrik Brix Christiansen, er på den anden side yderst betryggende. For at Henrik Brix Christiansen skulle få en god start som hovedkasserer, fik vi tidligere hovedkasserer Solveig Haahr Kristensen til mod normal betaling at gennemgå og aflevereregnskabet i god og ordentlig stand.
Dette tiltag var desværre nødvendigt og har givet en ekstraordinærudgift I 2012.
Henrik Brix Christiansen har allerede vist sin opgave værdig, og dette er meget betryggende for os i hovedbestyrelsen.  
 Økonomi
 
Vores regnskab vil blive gennemgået af hovedkasserer, Henrik Brix Christiansen.
 
Tak til…
 
Som de foregående år vil jeg også i år gerne takke Vennekredsen, mosefestudvalget, borgerforeningen og Biersted Skole og alle øvrige, der på den ene eller anden måde støtter og hjælper Biersted Idrætsforening med både stort og småt. 
 
Biersted Nyt er stadig et rigtig godt klubblad og god oplysningskilde for de ting, der sker i Idrætsforeningen, og her vil jeg igen takke John Christensen for god styring og samarbejde.
 
Vores to  webmastere Jan Vad og Jens-Kristian Sørensen holder vores hjemmeside opdateret, og den er samtidig moderne og  brugervenlig .  Tak for jeres arbejdsindsats.
 
 
Årets ungdomstræner og årets leder
 
Traditionen tro har vi i hovedbestyrelsen kåret årets leder og årets ungdomstræner:
 
Åretsungdomstræner:           Per Vinther Jensen
 
Åretsleder:                          Tatiana Larsen
 
 
Afslutning
 
Håndbold, fodbold, gymnastik og badminton har i mange år været grundstammen i Biersted Idrætsforening, og det skal det alt andet lige forsætte med at være i rigtig mange år endnu.
Men jeg håber, at vi i løbet af dette og de næste år kan få lavet flere nye tiltag, så at vi kan få nye/flere mennesker til at være en aktiv del af Biersted Idrætsforening.
 
Slutteligt vil jeg takke hovedbestyrelsen for altid seriøse, konstruktive og hyggelige møder.
 
Men mest af alle vil jeg takke næstformand Torben Krog for de mange år på posten som næstformand, og jeg ved, at Torben Krog – og heldigvis for BIF – ikke helt slipper idrætsforeningen. Grundet de mange år i bestyrelsen på den ene eller anden må de gør, at Torben har et stort og indgående kendskab til mange ting i BIF, og jeg håber, at vi en gang i mellem kan trække på din store viden.
 
På den anden side er jeg også glad for skiftet på næstformandsposten, for dette kan give plads til nye kræfter og  nytænkning.
 
 
Hovedformand
Tommy Kristensen
 
Mødereferat fra Biersted Idrætsforenings Generalforsamling
den 20. marts 2013
 
 
Referent: Anne-Mitha Sørensen
 
Der var mødt 24 medlemmer frem.
 
1.Valg af dirigent
Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til dette års generalforsamling.
Herefter foreslog Tommy, at generalforsamlingen blev indledt med at klubsangen blev sunget.
Tommy foreslog Hans Peter Urth til dirigent. Der var ikke andre forslag. Hans Peter Urth blev valgt med akklamation. Hans Peter Urth takkede for valget.
 
2.Valg af stemmetællere
Leif Jørgensen og Andreas Stoltze blev foreslået som stemmetællere. Begge blev valgt med akklamation.
 
3.Hovedformandens beretning
Tommy Kristensen fik ordet for aflæggelse af beretning for 2012.
Beretningen findes i nedskrevet form, hvorfor den ikke vil blive gengivet her.
Som sidste del af beretningen foretog Tommy udnævnelse af årets ungdomstræner og årets leder.
Per Vinther Jensen blev udnævnt til årets ungdomstræner og fik overrakt en vandrepokal.
Indstillingen findes i nedskrevet form, og derfor vil den ikke blive gengivet her.
Tatiana Larsen blev udnævnt til årets leder og fik lederpokalen, som også er en vandrepokal.
Indstillingen findes i nedskrevet form, derfor vil den ikke blive gengivet her.
Torben Krog blev takket for sin indsats gennem mange år i hovedbestyrelsen og hovedformanden lagde vægt på, at Torben stadig vil være at finde i Biersted IF, idet Torben fortsætter sit arbejde omkring cafeteriet.
Torben fik overrakt en whisky.
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Det var ikke tilfældet. Beretningen blev godkendt med akklamation.
 
4.Regnskabet for 2012 og budget 2013
Regnskabet 2011
Da Henrik Brix Christiansen var sengeliggende med hold i ryggen, så var det hovedformand Tommy Kristensen, der gennemgik regnskabet for hovedkassen, klubhus og hal.
Tommy Kristensen fortalte, at foreningens hovedkasserer team Marianne og Belinda Hove midt på året havde kastet håndklædet i ringen af personlige grunde. Henrik Brix Christiansen havde meldt sig som  ny hovedkasserer og foreningen ønskede at sikre sig, at regnskabet var ajourført, så derfor besluttede Hovedbestyrelsen at få professionel hjælp af Solveig Haahr Kristensen, så foreningens regnskab var fuldstændig opdateret og gennemgået fra årsskiftet og frem til den dag, hvor overdragelsen skete til Henrik Brix Christensen.
Afdelingsregnskaberne var gennemgået på de afholdte årsmøder, så de blev ikke gennemgået.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet – det blev godkendt med akklamation.

Budget 2013

Tommy redegjorde for, at hovedbestyrelsen har besluttet at lægge budgettallene for 2013 så tæt på de faktiske 2012 tal under hensyn til de ændringer, som der er kendskab til.
 
5.Indkomne forslag
            Der var ikke indkommet forslag.
 
6.Valg til hovedbestyrelsen
Valg af Næstformand.
Torben Krog var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Henrik Skøtt blev foreslået som næstformand.
Henrik blev valgt med akklamation.
 
Valg af Hovedkasserer.
Se under punkt 4.
Henrik Brix Christiansen blev foreslået.
Henrik blev valgt med akklamation.
 
7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Nielsen blev foreslået som 1. suppleant.
Lars blev valgt med akklamation.
Thomas Bonde blev foreslået som 2. suppleant.
Thomas blev valgt med akklamation.
 
8.Valg af 2 revisorer
Jørgen Tranholm og H.P. Urth ikke ønskede genvalg.
Niels Ove Jensen og Lotte Krog blev foreslået.
Der var ikke andre forslag.
De blev begge valgt med akklamation.
 
Valg af en revisorsuppleant
Per Vinther Jensen blev foreslået.
Der var ikke andre forslag.
Per Vinther Jensen blev valgt med akklamation.
 
9.Valg af medlem til Jubilæumsfondens bestyrelse
Bestyrelsen foreslog den nuværende Per Selvejer Sørensen genvalgt
Der var ikke andre forslag.
Per Selvejer Sørensen blev valgt med akklamation
 
10. Valg af fanebærer
Bestyrelsen foreslog Tony Jensen genvalgt.
Der var ikke andre forslag
Tony blev valgt med akklamation.
 
 11. Eventuelt
 Torben Krog orienterede om, at Biersted IF gennem flere år har haft en aftale om Forenings-el med Energi Nord.
  På sidste HB møde var en repræsentant fra Energi Nord tilstede for at fortælle om ”produktet” og hvordan
  foreningen kan udbrede kendskabet til, at foreningen får et stort antal af byens husstande tilsluttet aftalen, idet
  aftalen med Energi Nord vil generere omkring 80 til 100 kr. for en normal husstand til Biersted IF, uden at det
  bliver dyrere for den enkelte forbruger. På fredag vil Biersted IF og en repræsentant fra Energi Nord være
  tilstede ifm. Hjørringgårds ”Fredagshygge”. Målet er, at 300 husstande i Biersted tilslutter sig Forenings-el og
  der vil også under Mosefesten i Biersted blive gjort en indsats for at få byens husstande med i aftalen.
  Charlotte From efterlyste en idèaften, hvor der bliver sat fokus på udvikling og fremtid i Biersted IF.
  Charlotte vil godt tage initiativ til at indkalde til et sådan møde.
  En makeover til cafeteriet blev også foreslået af Charlotte. Charlotte mente nok, at hun kunne få de unge
  Håndbolddamer til at hjælpe med opgaven.
 
  Herefter rundede Tommy Kristensen generalforsamlingen af med en tak til dirigenten for god mødeledelse.
        .
 
                                                                                               Biersted den 20. marts 2013.
 
 
                                                                                               Hans Peter Urth, dirigent
 
 
 
 Tommy Kristensen, formand                                                                                 Henrik Skøtt, næstformand
 
 
 Henrik Brix Christiansen, kasserer                                                                        Svend Lindahl Nielsen, fodboldafdelingen
 
 
 Kurt Poulsen, badmintonafdelingen                                                                      Anne-Mitha Sørensen, håndboldafdelingen
 
 
 Karin Larsen, gymnastikafdelingen

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 6-03-2013 kl. 19.00

                                  (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Henrik Brix Christiansen, Karin Larsen,
                       Svend Lindahl Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør   
                       Michael Tuure.                    
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

    1. Godkendelse af dagsorden

                      Dagorden blev godkendt.
                     Tommy oplyste, at kl. 19.30 vil Peter Nikolajsen fra Energi Nord komme og
                     fortælle om Forenings-el.

    2. Godkendelse af referater

                     Referatet fra mødet den 30. januar 2013 blev godkendt.

    3. Meddelelser

        a.  Formanden
                       Vedr. musikanlægget i hallen. Tommy har modtaget positiv svar fra Spar Nord
                       Fonden vedr. ansøgning om støtte. Fonden har bevilliget 20.000 kr.
                       Herudover bidrager de 4 afdelinger med hver 5.000 kr. + Mosefestudvalget
                       også med 5.000 kr. Lions Club har givet afslag. Der er ikke kommet svar fra
                       de øvrige ansøgte.
                       Peter Nikolajsen fra Energi Nord redegjorde for konceptet Forenings-el, der
                       kan bidrage med penge i foreningskassen. 2 øre pr. kWt og Peter medbragte
                       bannere og brochurer med vort logo lige til at gå i gang med hvervningen.
                       Vedr. markedsføringen så vil foreningen/Tommy spørge Hjørringgård om, vi
                       må have en stand ifm. Bilhusets Fredagshygge arrangement fredag den 22.
                       marts kl. 14.00 til 17.30. Peter vil undersøge, om han kan være tilstede i
                       Bilhuset og hjælpe foreningen med at få byens husstande til at tilmelde sig
                       Forenings-el.
                       Målsætning er at få 300 husstande med. Ved Mosefesten skal der gøres en 
                       ihærdig indsats omkring tilmelding til Forenings-el.
       b. Næstformanden
                       Torben Krog oplyste, at han ikke genopstiller til næstformandsposten ved
                       generalforsamlingen den 20. marts. Henrik Skøtt er kandidat.
                       Torben vil godt fortsætte med at varetage sine hidtidige opgaver vedr.
                       Cafeteriet sammen med Lone Gunder.
                       Torben påpegede, at cafeteriet ikke skal være en opgave, der klæber sig til
                       næstformandsposten, idet det nemt vil kunne betyde, at ingen vil lade sig
                       vælge til næstformand. Bestyrelsen slutter op om Torbens synspunkt.
       c. Hovedkassereren
.                    Budgettet for 2013 er knap færdiglavet. Der pågår i øjeblikket et større
                       udredningsarbejde omkring Jubilæumsfonden, idet foreningen ikke ved, hvem
                       der har beviser i Fonden.
                       Nørresundby Bank har navnene på de tegnede beviser hos dem.
                       Spar Nord har ikke navnene, men har sat deres it-afdeling i gang med
                       undersøgelser heraf.
                       Fremadrettet kunne det være godt, at få midlerne i Jubilæumsfonden gjort
                       aktive.
                       Henrik vil meddele, når regnskabet er klar til underskrivelse af 
                       hovedbestyrelsesmedlemmerne.
                       Der er ikke fastlagt dato for revision, men Henrik vil kontakte Jørgen Tranholm
                       og Hans Peter Urth, når regnskabet er færdiggjort.
                       Tommy vil sørge for kopiering af regnskabet til uddeling på  
                       generalforsamlingen.
      d. Fodbold
                      Svend fortalte, at der kun var mødt 5 bestyrelsesmedlemmer + dirigent til
                      Årsmødet. Niels Ove Jensen har trukket sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen fik
                     bemyndigelse til at supplere sig selv. Det er planen, at bestyrelsen vil benytte
                     sig af, at få såkaldte ”ressource” personer tilknyttet afdelingen omkring
                     afviklingen af enkeltstående arrangementer. Niels Ove Jensen vil stadig være
                     behjælpelig med diverse arbejdsopgaver.
                     Nørhalne får besøg af et hold fra Sverige 22.-23. marts og Biersted skal sørge
                     for bespisning af spillerne.
                     Lørdag den 16. marts og lørdag den 6. april er der standerhejsning for de
                     yngste spillere.
                     Der bliver kun et seniorhold i 2013 og de spiller i serie 4.
    e. Badminton
                    Kurt Poulsen fortalte, at han på årsmødet blev valgt til formand, mens Kim
                    Møller Jensen overtager kassererposten. Jette Tranholm er kommet i
                    bestyrelsen og bliver sandsynligvis ungdomsformand, mens både Finn Madsen
                    og Birte Mathiasen fortsætter som menige udvalgsmedlemmer.
                    Der bliver klubmesterskaber lørdag den 23. marts.
    f. Gymnastik
                   Karin fortalte, at de kun var 4 (fra bestyrelsen)til årsmødet.
                   Karin har trukket sig helt ud af bestyrelsen af tidsmæssige årsager, men har
                   lovet at deltage i HB møderne frem til sommerferien. Herefter vil afdelingen
                   sandsynligvis være repræsenteret ved skiftende personer ved HB møderne,
                   hvis ikke afdelingen forinden har fundet en formand. Arbejdsmæssigt er det
                   bedst, at en ny formand tiltræder, når planlægningen omkring den kommende
                  sæson starter op.
                  Der har været overnatning i hallen med 43 deltagere 1. – 2. marts.
                  Sæsonafslutning med forårsopvisning foregår søndag den 7. april.
 g.  Håndbold
                   Mitha oplyste, at turneringen nærmer sig sin afslutning.
                   Damer serie 3 (mødrene) ligger til oprykning.
                   Herrer serie 3 (de unge) kan også sikre sig oprykning.
                   Seniorafslutning lørdag den 23. marts.
                   Ungdomsafslutning fredag den 5. april i Nørhalnehallen.
                   Der er nogle spillere, som er i kontingentrestance. Da en del spillere i efteråret
                   ikke opgav deres mail til conventus, så har de ikke modtaget den besked, som
                   blev udsendt via conventus om, at det var tid til kontingent-betaling af 2.
                   halvsæson. Derfor har alle spillere fået seddel om at tjekke op på, om de har
                   betalt 2 rate. Det skal være gjort senest 8. marts. Herefter vil de blive
                   kontaktet af Andreas Stoltze og få spilleforbud indtil kontingentet er betalt.
      h.  Halinspektør
                  Michael oplyste, badevandstemperaturen nu er i orden. Det vides endnu ikke,
                  hvad beløb reparationen løber op i, idet foreningen ikke modtaget regning fra
                  Nørhalne VVS endnu.
                  Tress har foretaget sikkerhedstjek i hallen og en basketballkurv blev repareret.
                  4 kommunale dagplejere vil starte op med at bruge cafeteriet fra uge 15 af.
                  De Private Dagplejere, der har været i cafeteriet i snart et års tid fortsætter
                  som hidtil.
                  Michael vil gerne have en liste fra alle afdelinger om, hvem der sidder i de
                  forskellige bestyrelser til opdatering i conventus.
                  Michael nævnte, at det var vigtigt ved oprettelsen af hold i conventus, at man
                  f.eks. skrev badminton bane 1 onsdag kl. 16-17 forår 2013

   4.  Behandlingssager (diskussion)

                  Ingen 

   5.  Evt.

                   Hovedbestyrelsen mødes forud for generalforsamlingen onsdag den 20. marts
                   kl. 18.30 for at klargøre cafeteriet, kaffe og franskbrød med rullepølse.
                   Mitha sørger for indkøb.

   6.     Næste møde

                  Mødedato aftales på generalforsamlingen.
              
 

Mandag den 22. april 2013,

kl. 19.00 i klubhuset

            
 

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Onsdag den 30-01-2013 kl. 19.00

                                             (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Torben Krog, Henrik Brix Christiansen, Karin Larsen,
                      Svend Lindahl Nielsen, og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael
                      Tuure.
Afbud:           Dennis Nielsen                    
Referent:     Anne-Mitha Sørensen
 

    1. Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden blev godkendt.

    2. Godkendelse af referater

                        Referatet fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

    3. Meddelelser

        a.  Formanden
                       Tommy fortalte, at han ikke har sendt ansøgninger vedr. musikanlægget ud til
                       de i sidste referat HB referat nævnte modtagere.
                       Vedr. BIF-NYT så har Hjørringgard til næste nummer af BIF-NYT 2013-1 ønske
                       om, at der bliver indlagt en A4 Seddel i hvert blad. Håndbold, der står for
                       uddelingen af BIF-NYT 2013-1 sørger for dette.
       b. Næstformanden
                       Forenings-el er stadig aktuelt. Det giver foreningen 2 øre/kilo watt, hvis man
                       er tilmeldt aftalen om forenings-el Der må gøre en indsats for at få flere med
                       i ordningen.
                       Der ligger sedler på pulten inde i cafeteriet til uddeling om tilmelding til
                       Forenings-el.
       c. Hovedkassereren
.                    Henrik har deltaget i conventus kursus i Aabybro. Det var lærerigt.
                      BIF-NYT- Der udskrives faktura til sponsorerne via conventus. Der er
                      sponsorer, som ikke er opsøgt endnu, men det vil ske snarest og inden
                      deadline for BIF-NYT 15. februar.
                      SPAR NORD og STARK er sprunget fra som blad-sponsorer.
                      Svend Lindahl oplyser, at der i marts vil blive lavet et grundlæggende
                      kassererkursus vedr. kommunens tilskudsregler. Dato følger senere.
      d. Fodbold
                    Svend oplyser, at der har været nogle indendørs fodboldstævner i
                    Bierstedhallen, hvor der har været godt gang i cafeteriet.
                    Der er også et stævne lørdag den 9. februar.
                   Seniorfodbold – standerhejsning bliver 9. februar.
                   Fodbold kommer ud med et overskud på 8600 kr.
      e. Badminton
                   Ikke tilstede.
      f. Gymnastik
                   Karin fortalte, at der bliver gymnastikovernatning i Bierstedhallen den 8.–9.
                   marts.
                   Zumba der hidtil har været gymnastikafdelingens væsentligste
                    indtægtskilde giver her i foråret 2013 underskud med det nuværende antal
                   deltagere. Karin håber, at der vil kunne findes en billigere løsning med
                   instruktøren for den kommende sæson.
                   Gymnastik kommer ud med et underskud i 2012 regnskabet. Men der er også
                   indkøbt en del rekvisitter og bolde.
                   Karin oplyser, at hun af tidsmæssige årsager stopper som gymnastikformand
                   på årsmødet. Ikke umiddelbart en ny kørt i stilling som formand.
     g.  Håndbold
                   Mitha oplyste, at turneringen kører planmæssigt. Samarbejdsmøde med
                   Nørhalne den 11. februar.
                   Ellen havde nogenlunde færdiggjort regnskabet til vores håndboldmøde den 22.
                   januar. Vi kommer ud af året med et underskud på godt 17.000 kr.
                   Til dette tal kan der oplyses, at vi har sendt regning til Nørhalne på godt 10.000
                    kr. for deres andel af turneringsudgifterne for efteråret 2012 og så har
                    afdelingen sørget for noget personale før, under og efter (oprydning)
                    Erhvervsforeningens julefrokost, hvilket blev belønnet med 5.000 kr.
                    Disse beløb kommet ind i januar 2013. Så underskuddet er knap et par tusind
                    kroner.
       h.  Halinspektør
                   Michael oplyste, at der er blevet opsat stor info-skærm i gangarealet, hvor
                   foreningen har mulighed for, at oplyse om nyheder og hvad der ellers foregår
                   af aktiviteter i foreningens lokaliteter. Michael administrerer denne tavle.
                   Der er også muligheder for at lokale firmaer kan få reklamespot på tavlen.
                   Michael oplyste, at el-forbruget stadig er nedadgående og i øjeblikket ser
                   besparelsen ud til at være omkring 12 %.
                   Michael orienterede om en reparation i størrelses ordenen 5.000 kr. der i
                   øjeblikket er ved at foregå  for at få reguleret badevandet til den rette
                   temperatur.
                   Der er kommet nye filtre i kalorifere anlægget.
                   Michael holder ferie i uge 8 + den 28. feb. fra over middag og fredag den 1.
                   marts.
                  Fodbold. De skure, der bliver brugt til udskiftning på kampbanen er væltet i
                  efterårsstormene.
                  Vedr. opkridtning af fodboldbaner. Hvor mange baner vil der i den kommende
                  sæson være behov for bliver opkridtet hver uge.?
                  Der er indkøbt 3 nye volleyball-net. Hvad gør vi ved de gamle net?
                  Bierstedhallens tag er utæt. I forbindelse med tøvejret efter sneen er taget
                  så utæt, at vandet er begyndt at dryppe ned på halgulvet. Michael tager
                  kontakt til kommunen/Strandfeldt
                  Ungdomsklubben. I sidste BIF-NYT blev der skrevet, at Ungdomsklubben
                  lukker, hvis ikke der melder sig nogle flere frivillige til at hjælpe. Der er
                  kommet 10 nye hjælpere. Der er fremover 3 hjælpere tilstede hver klubaften.
                  Der er omkring 80 unge i klubben og der er et fremmøde på ca. 30 deltagere til
                  en almindelig klubaften.
                  Michael forespurgte om han måtte arbejde videre med en idé om at få en
                  udviklingshæmmet til at hjælpe med arbejdet i klubhuset. Michael har læst om
                  et projekt KLAP = Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning.
                  Projektet hjælper udviklingshæmmede førtidspensionister med at finde et job
                  med løntilskud (i daglig tale skånejob). Udgiften for foreningen vil være   
                  omkring 5 kr. pr. time og der vil typisk være tale om en arbejdsdag på 3 til 4
                  timer.
                  Hovedbestyrelsen gav grønt lys til Michael om, at han gerne må kontakte den
                  Nordjyske konsulent, der er tilknyttet projektet og forhøre sig om, der var
                  personer til rådighed, som vil kunne passe ind i vores forenings
                  arbejdsopgaver.
                  Vennestedet. Michael fortalte, at kontrakten mellem BIF og Vennestedet
                  udløber 1. maj 2013.

   4.   Behandlingssager (diskussion).

                   Årsmøder.  Det vil være godt, hvis der på årsmøderne bliver nævnt, at BIFs  
                    overlevelse afhænger af, at foreningen får opstartet nye tiltag, som vil
                    tiltrække nye medlemmer. Det kunne være volleyball, hvor foreningen netop
                    har indkøb 3 nye net.
                    Nye små udvalg med begrænset tidshorisont vil måske også kunne tiltrække
                    nye hjælpere.
                    Det kunne være et Idéudvalg, et Sponsorudvalg, Cafeterieudvalg (ny
                    indretning af cafeteriet, nye farver   o.s.v.). Multibane/Legeplads udvalg.
                    Hvem skal indstilles til Årets træner og årets leder, der udnævnes på
                    generalforsamlingen den 20. marts.
                    Der blev drøftet et par emner. Tages op igen på næste møde.
                     

 5.     Evt.

                     Intet

 6.     Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 6. marts 2013,

kl. 19.00 i klubhuset

            

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 11-12-2012 kl. 19.00

                                     ( godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Torben Krog, Svend Lindahl Nielsen, Anne-Mitha  
                       Sørensen og halinspektør Michael Tuure.
                       Hovedkasserer Henrik Brix Christiansen (mail: hovedkasserer@bierstedif.dk )
Afbud:           Dennis Nielsen, Karin Larsen                   
Referent:     Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.                   

2.   Godkendelse af referater

                        Referatet fra mødet den 6. november 2012 blev godkendt.

3.   Meddelelser

        a.  Formanden
                      Der er kommet besked fra kommunen om, at BIF får 641.000 kr. til at drive
                      Bierstedhallen for i 2013.
                      Biersted Borgerforening har søgt om at leje Bierstedhallen til harmonikatræf
                      2013 fredag den 1. nov. fra kl. 18.00 og hele lørdagen den 2. november.
                      Der har været afviklet conventus kursus den 26. nov. med DGI instruktør for
                      afdelingsformænd og kasserer.
                      I 2013 vil der blive afviklet et kursus for klubbens trænere og ledere.
                      Tommy har udarbejdet ansøgning vedr. tilskud til indkøb af nyt lydanlæg til
                      Bierstedhallen. Pris 86.509,75 kr.
                      Ansøgningen sendes til Jammerbugt Kommune, Lions Club, BIF Vennekreds,
                      Mosefestudvalget, Spar Nord Fonden og evt. Tuborg Sport Fond.
       b.    Næstformanden
                      Ingen meddelelser.
       c.    Hovedkassereren
.                    Henrik er endnu i opstartfasen, så derfor foreligger der ikke
                      regnskabsopfølgning for hovedkassen, klubhus og hal.
                      Henrik har fået en mail til brug for hovedkassererfunktionen: 
                      Hovedkasserer@bierstedif.dk   
                      Der er flere konto netbank fuldmagter, der skal underskrives.
                      I conventus er der en del medlemsdubletter. Disse skal der luges ud i.
                      Michael vil hjælpe Henrik med dette.
                      Årsag: Medlemmerne glemmer, at når man har fået et medlems log ind, så skal
                      det samme bruges hver gang.
                      Andre tekniske opgaver vedr. conventus:
                      Regnskabet for 2011 skal lukkes inden den 31. december 2012.
                      Regnskabs arket for 2013 skal oprettes senest 31. december 2012.  
                      BIF har i første omgang betalt for nyt lys i hallen og kommunen vil
                      efterfølgende refundere 100.000 kr. Tommy har sendt regningen til kommunen.
                      Har BIF fået disse penge fra kommunen? Henrik undersøger.      
        d.   Fodbold
                     Svend fortæller, at serie 3 rykkede ned i serie 4.
                     Lisbeth Selvejer Sørensen har fået DBU Jylland og Jyske Banks ”Gør en forskel
                     pris” på DBU Jylland Region 1´s årsmøde i Aalborg den 26. november for sin
                     mange årige frivillige indsats i Biersted Idrætsforening.
                     Fodboldafdelingen var ikke kommet rundt til deres BIF-NYT sponsorer i foråret.
                     Derfor var der ingen af de firmaer, som har betalt.
                     Svend oplyste, at de vil blive opsøgt inden årets udgang. 
       e.    Badminton
                      Dennis ikke tilstede.
       f.     Gymnastik
                       Karin ikke tilstede.
       g.    Håndbold
                       Mitha fortalte, at afdelingen glæder sig til 2. halvdel af turneringen, hvor
                       ungdomskampene kommer til at foregå i Bierstedhallen.
                       Når turneringsplanen foreligger vil der blive afviklet ”Braget” den dag, hvor de
                       fleste af ungdoms holdene har hjemmebane.
                       Det interne opgør mellem Biersted 1 og Biersted 2 i herrer serie 3 bliver
                       lørdag den 12. januar kl. 16.00.
                       Marie-Louise Jensen fra Bold & Leg vil gerne deltage i et udvalg, der vil se
                       på, hvordan vi evt. på sigt kan ændre ungdoms kontingenterne i BIF, så vi får
                       flere børn til at dyrke idræt samtidig med, at vi undgår, at forældrene melder
                       børnene ind i Nørhalne IF for at spare kontingentkroner. Torben og Henrik
                       melder sig til udvalget, som skal have repræsentanter fra både fodbold og
                       håndbold samt afdelingskassererne.
                       Mitha sammenkalder til et møde i januar måned.
           h.    Halinspektør
                        Michael oplyser, at han ikke kommer til at deltage i en kursusrække hos DGI
                       for halinspektører. Der var for få deltagere.
                       Torben har skaffet en computer til Michael i mødelokalet, hvor Michael har
                       indrettet et kontor. Michael har købt en printer til foreningen, som er koblet til
                       computeren, så han kan udskrive papirer, mails o.s.v. som tilgår
                       foreningen/halinspektøren.
                       Infotavlen til oplysninger om aktiviteter i BIF´s lokaler og udendørs anlæg er
                       kommet. Firmaet betaler en elektriker for opsætning og opkobling.
                       Harpiks. Michael fortæller, at det er et stort tidskrævende arbejde med
                       rengøring efter håndbold, når der svines med harpiks, som der gør i øjeblikket.
                       Mitha giver beskeden videre til trænerne.
                       Snerydning. Hovedbestyrelsen besluttede, at Henrik tager kontakt til Lars
                       Gunder Højbakkegaard Maskinstation for at få ham til at give et tilbud på
                       snerydning ved klubhuset.
                       Fuger repareret på nordgavlen. Michael fortæller, at kommunen har haft en
                       murer til at udføre opgaven.
                       Michael kontakter Nørhalne VVS for at få brusevandstemperaturen indstillet
                       til den rigtige temperatur. Udbedringen vil koste omkring 5.000 kr.
                       Elforbrug i nov. 2922 kwh. Der er sparet godt 13.000 kr. på el i år i forhold
                       til sidste år.
                       Brug af haltider. I forbindelse med jul og nytår bedes alle brugere af hallen
                       sende mail til Michael om, hvornår der er sidste gang træning inden jul og
                       hvornår der startes op igen efter nytår på hallen@bierstedif.dk
                       Alt korrespondance/booking o.s.v. til Michael bedes fremover sendes til
                       ovennævnte mail.
                       Michael ønsker ligeledes oplysninger om, hvilke hold, der træner hvornår.
                       Kommunen har adgang til conventus, så det er vigtigt, at alt bliver registret
                       korrekt.
                       Michael har udarbejdet en manual vedr.:
                     ”Booking af lokaler og baner i Biersted Idrætsforening.”
                       Manualen blev gennemgået og godkendt til ibrugtagning.
                       Hjemmesiden www.bierstedif.dk
                       Alle afdelinger bedes sørge for, at hjemmesiden er opdateret eller i det
                       mindste ryddet for gamle træningstider o.s.v.
      4.      Behandlingssager (diskussion).
                      Svend orienterede om møde vedr. multibaneprojektet med
                       skolebestyrelsen, Landsbyrådet og BIF. Landsbyrådet arbejder ihærdigt på
                       opgaven og tankerne går i øjeblikket på en placering øst for Legepladsens
                       område. BIF pointerer, at placeringen ikke må berøre fodbold-lysbanen
                       ligesom den ikke må komme for tæt på fliseindkørsel til Vennekredsens rum.

    5.     Evt.

                       Intet.
 

      6.     Næste møde

 
 
 

Onsdag den 30. januar 2013,

kl. 19.00 i klubhuset

 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde
 Mandag den 6-11-2012 kl. 19.00

 (godkendt)
 
Tilstede:        Tommy Kristensen, Karin Larsen, Dennis Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha
                        Sørensen samt halinspektør Michael Tuure.
Afbud:            Torben Krog og Svend Lindahl Nielsen                    
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

       1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden blev godkendt.

       2.   Godkendelse af referater

                       Referatet fra mødet den 9. oktober 2012 blev godkendt.

       3.   Meddelelser

                  a.  Formanden
                       Tommy har bedt Svend om at finde dato for afvikling af conventus kursus for
                       hovedbestyrelse, afdelingskassererne samt andre relevante personer.
                       Første kursusaften bliver i regnskabsdelen.
                       Helle Harlund/kommunen har sendt information ud til alle haller i Jammerbugt
                       kommune om muligheden for at søge en pulje på 1,5 mill. som er reserveret til
                       presserende indvendige reparationer. Vi søger ikke i år, idet vi sidste år fik ny
                       belysning i Hallen.
                 b.  Næstformanden
                       Ikke tilstede.
                c.   Hovedkassereren
.                    Solveig Kristensen har gennemgået regnskabet året til dato og tjekket
                       samtlige bilag, herunder også BIF-NYT sponsorernes indbetalinger - her viser
                       det sig, at en afdeling ikke har været rundt ved sine sponsorer. Solveig har
                       efterfølgende kontaktet disse firmaer og sendt dem en regning.
                       I sidste uge var ”Overdragelsesudvalget” samlet, hvor Solveig overdrog
                       regnskabet til Henrik Christiansen og hvor man samtidig fik drøftet, hvordan
                       de forskellige procedurer fremover skal fungere. Henrik har også efterfølgende
                       været i kontakt med Solveig for at få afklaret forskellige spørgsmål.
                       Henrik har nu fuldmagt til foreningens konti og kan nu betale regninger. 
                       Henrik vil gerne have en mail, som direkte refererer til hovedkasserer
                       funktionen, så han kan undgå at bruge sin private mailadresse i
                       foreningsøjemed.     
                 d.  Fodbold
                      Ikke tilstede.
                e.   Badminton
                      Dennis fortalte, at ungdomsholdene har haft en noget turbulent opstart på
                      turneringen, idet man har måttet melde afbud, fordi spillerne en efter en
                      meldte fra. Hovedbestyrelsen opfordrede badmintonafdelingen til at indkalde
                      til et forældremøde for at informeret mere konkret om, hvordan forældre,
                     spillere og træner/afdelingen fremover kan undgå lignende situationer.
                     Badminton har indkøbt 32 trøjer til brug turneringsbrug.
                     Sparekassen Vendsyssel er sponsor, mens trykningen er foretaget af TW-
                     Studie, Højbakkevej 40.
                 f.  Gymnastik
                     Karin fortalte, at musikanlægget i Bierstedhallen har været ude af funktion,
                     men nu er midlertidig repareret. En forstærker er gået.
                     Uden musik i hallen – ingen Zumba.
                     Zumba er gymnastikafdelingens væsentligste indtægtskilde.
                     Karin efterlyser en permanent løsning på musikproblemet.
                     Se pkt. 4
               g.   Håndbold
                      Mitha oplyste, at turneringen kørte planmæssigt. Bold & Leg er kommet godt i
                      gang. På mandag er der møde i samarbejdsudvalget med Nørhalne, hvor vi vil
                      forsøge at lave et årshjul, så vi kan få struktur på det fremtidige samarbejde.
                      Økonomisk er afdelingen på jagt efter opgaver, der kan give indtægter, som
                      erstatning for Karatpengene.
               h.   Halinspektør
                     Michael oplyste, at fredag den 9. november er Hallen lejet ud til Folkedans fra
                     kl. 15-24.  
                     Vedr. rengøringsartikler. Michael har fundet en ny leverandør, hvis priser er
                    væsentlig billigere end vores nuværende og hvor han har fået oplysninger om
                    at måden hvorpå han på blander midlerne ikke er korrekte.
                    Leverandør skiftet vil ske løbende, når de midler vi har på lager er brugt op.
                    Michael har opsagt serviceaftalen på gulvvaskemaskinen, idet han netop har
                    fået repareret maskinen for 4.000 kr., hvor det viser sig, at serviceaftalen ikke
                   dækker de reservedele, som blev udskiftet.
                    Den ny belysning i Hallen har i okt. vist sig at være en økonomisk gevinst, idet
                    forbruget har været 1728kw mindre end sidste år.
                    Regnvand på gulvet i tilbygningen viser sig at være utætheder ved rygningen.
                    Det er nu udbedret.
                    Halinspektør kurset ser ud til at blive aflyst p.g.a. for få deltagere.
                    Michael fortæller, at nogle drikkedunke nede ved vaskemaskinen er blevet
                    urineret i, så derfor opfordres afdelingerne til at sørge for at låse drikkedunke
                    ind i skabene.
                    Michael har udsendt mail, hvor han ønsker oplyst, hvem der benytter hallen
                    hvornår. Der mangler svar fra flere afdelinger.
                    Michael har ryddet op i depotrummet og der er blevet frigjort en del A-4
                    mapper, som ligger i det ny mødelokale til fri brug.
                    Giv kassererne besked på dette.

    4.     Behandlingssager (diskussion).

                     Vedr. musikanlæg i Hallen.
                     Michael har tidligere undersøgt markedet for musikanlæg og derfor ved vi, at
                     den optimale løsning vil koste 80.000 – 85.000 kr. Tommy laver et udkast til at
                     søge fonde om midler. Det indebærer, at vi alle må bidrage økonomisk. De 4
                     afdelinger + Biffen + byfestkontoen betaler hver 5.000 til anlægget, så
                      har vi 30.000 og derefter søger vi Lions Club og kommunen
                      Michael vil gerne have en stationær computer på sin nye kontorarbejdsplads i
                      mødelokalet. Torben kan muligvis skaffe en, ellers bemyndiges Michael til at
                      indkøbe en ny. Computeren bliver fastgjort til bordpladen.
                      Årsmøder og generalforsamlingsdatoer blev fastlagt.
                      Mandag den 4. februar – fodbold
                      Tirsdag den 5. november – gymnastik
                      Onsdag den 6. november – håndbold
                      Torsdag den 7. februar – badminton
                      Generalforsamling onsdag den 20. marts
                      Alle møder starter kl. 19.30
                      Brev fra Claus Eriksen fritidskonsulent i Jammerbugt Kommune, om at
                      foreninger kan indstille begrundet forslag til enkeltpersoner eller
                      grupper/afdelinger i idrætsforeninger til modtagelse af idræts- eller Lederprisen 2012.
                      Indstilling skal være kommunen i hænde senest 9. november.
                      Foreningens kontaktperson i forhold til conventus bliver fremover Michael Tuure.

     5.     Evt.

                      Intet

     6.     Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 11. december 2012,

kl. 19.00 i klubhuset

            
 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag den 09-10-2012 kl. 19.00

 (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Niels Ove Jensen, Dennis Nielsen, Anne-Mitha  
                       Sørensen og halinspektør Michael Tuure.
                        Ny hovedkasserer Henrik Brix Christiansen (mail: hbc@jesika.dk)
Afbud:            Karin Larsen                   
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

    1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.
                     

    2.   Godkendelse af referater

                 Referatet fra mødet den 11. september 2012 blev godkendt.

    3.   Meddelelser

         a.    Formanden
                Tommy bød den nye hovedkasserer Henrik Brix Christiansen, Aabyvej 67 velkommen.
                Solveig Haahr Kristensen, som jvf. sidste HB møde 110912 pkt. 3a i øjeblikket er ved at gennemgå/opdatere foreningens regnskab for 2012 inden  
                overdragelsen til Henrik, kunne ikke være tilstede i aften, men har sendt nogle foreløbige opdateringer for 1. halvdel af 2012 til Tommy. Solveig    
                forventer, at hun indenfor de nærmeste 14 dage vil have færdiggjort sit arbejde, som omfatter bankafstemning pr. 30. juni 2012, bogføring af
                juli/august/sept. afstemning af bank hertil, opfølgning på BIF-NYT sponsoraftaler, der ikke er betalt samt bogføring af bankkonto for BIFFEN.
                Solveig har sendt diverse bilag til kommunen pr. 28. sep. 2012 vedr. medlemstilskud+lokaletilskud.
                Solveig har sendt ansøgning til kommunen vedr. tilskud til vedligehold. Foreningen søger om 2 nye døre til redskabsrummene i hallen. Overslagpris  
                indhentet hos Nørhalne Tømmer- og maskinsnedkeri – 35.000 kr.
                Foreningens kopimaskine er i meget dårlig stand. Muligvis har Nørresundby Bank en brugt kopimaskine, vi kan få. Tommy undersøger.
               Jesper Knudsen Smedevej 15 er med i forretningsudvalget for Blokhus FC og har henvendt sig til Tommy for at høre om BIF er interesseret i et info-møde
                omkring samarbejde med Blokhus FC på ungdomssiden.
        b.     Næstformanden
                 Torben fortalte, at cafeteriet har haft kontrol besøg af levnedsmiddelkontrollen.
                 Cafeteriet fik en elite smiley pr. 15. sep. 2012.
        c.      Hovedkassereren
.               Dennis har sørget for, at den nye hovedkasserer har modtaget adgangskode til
                 conventus. Henrik har også fået netbank adgang.
                 Vedr. overdragelse af regnskabet til Henrik – det blev besluttet, at når Solveig
                 er færdig, så vil overdragelsen ske ved et møde, hvori følgende deltager:
                 Tommy, Torben, Michael, Solveig og Henrik.                 
       d.       Fodbold
                 Niels Ove Jensen fortalte, at fodbold har problemer, idet serie 3 holdet pt.
                 ligger til nedrykning, mens serie 6 holdet klarer pænt.
                 På ungdomssiden trækker mere og mere af træningen til Nørhalne, idet
                 Nørhalne leverer den største del af træner/holdleder stablen. Nørhalne
                 forældrene giver tilsyneladende deres spillere større opbakning end forældrene
                 gør i Biersted. Men der er også hold, hvor der er et forbilledligt samarbejde
                 mellem Biersted og Nørhalne.
                 Afslutningsfester for ungdom samt Årets fest lørdag den 27. oktober står for
                 døren.
                 Vedr. indendørs fodbold, så får BIF besked i næste uge om hvilke datoer,
                 Bierstedhallen har fået tildelt stævner.                
       e.       Badminton
                  Dennis fortalte, at der ingen seniorhold er tilmeldt turnering, idet spillerne er
                  for ustabile.
                  Afdelingen har fået en ungdomstræner Kenneth Esbensen og der er godt gang
                  i træningen.
                  Antallet af motionister er faldende p.g.a. skader, mens veteraner har en lille
                  fremgang.
                  Afdelingen har investeret i nyt spilletøj og der er lavet sponsoraftale med bl.a.
                  Sparekassen Vendsyssel.
                  Der er afleveret børneattester til Tommy Kristensen.
       f.         Gymnastik
                   Karin var ikke tilstede. Michael fortalte, at floorball gik rigtig godt.
       g.        Håndbold
                   Mitha oplyste, at turneringen er i fuld gang. Desværre har vi måtte trække U-
                   10 Piger og Drenge forud for turneringsopstarten p.g.a. spillermangel bl.a.
                    fordi fodbold ikke er færdig endnu. Afdelingen vil forsøge at starte U-10 Piger
                    og drenge op senere på året med henblik på at få hold i turnering efter jul.
                    4 Seniorhold deltog i Vejle Cup i weekenden 21. til 23. september.
                    Det var en vellykket tur.
                    På ungdomssiden var holdene til Struer Cup i weekenden 14. til 16.
                    september. En god tur med 60 deltagere.
                    Afdelingens udfordring er økonomien, hvor man mangler indtægter fra Karat
                    Kaffe samt fra borde/stole opstilling til Borgerforeningens Bankospil.
         h.       Halinspektør
·                  Måtter – Michael har fået et tilbud fra en ny leverandør vedr. måtter og dette tilbud er ca. 40 % billigere end det, vi betaler i øjeblikket.
                    Michael   arbejder videre med ovennævnte samt undersøger hvad lang bindingsperiode foreningen har hos den nuværende leverandør.
·                   Fakturatjek – Michael vil foretage en gennemgang af faktura året til dato fra vores leverandør af rengøringsartikler. Der er opkrævet gebyr for
                    levering af små ordre. Disse små ordre er opstået p.g.a. at nogle varer har været i restordre fra leverandørens side.
·                  Infotavle – Michael har fået yderligere oplysninger fra firmaet. Foreningen binder sig for en 5 års periode, mens firmaet kan opsige samarbejdet med  
                   løbende måned, hvis det viser sig, at de ikke er i stand til at skaffe sponsorer til tavlen. Tavlen bliver først aktuel, når trænere og ledere har været på
                   kursus i booking af hal og udendørs areal.
·                  Oprydning – Michael har foretaget kraftig oprydning/udsmidning i det ny mødelokale samt i redskabsrummet under trappen.
·                  25. sep. inspirationsaften – Michael deltog i DGIs aften på Nordkraft vedr. idrætsfaciliteternes fremtidige udfordringer.
                   Meget opløftende aften, som gav Michael lyst til at medvirke til nytænkning i Biersted Idrætsforening både som halinspektør, men også som
                   sportsudøver.
                   Michael fik O.K. til at deltage i en kursusrække hos DGI for halinspektører. 

      4.     Behandlingssager (diskussion).

                   a)  Kursus i conventus – Både af hensyn til foreningens nye hovedkasserer men
                   også Dennis, Torben og Michael efterlyser kursus, så alle trænere og ledere kan
                   blive opgraderet til at booke dato og tider for aktiviteter, således at vi kan udnytte
                   vores faciliteter fuldt ud. Tommy kontakter DGI vedr. dette.
                   b)  Konference 15. nov. Kl. 13.00 – 19.00 i Nordkraft
                   DGI Nordvest og DGI Nordjylland arrangerer. ”Foreningsidrættens tendenser
                   udfordringer & muligheder”. Tilmelding senest 30. okt. 495 kr. pr. deltager.
                   Umiddelbar ingen deltagere herfra, men Svend Lindahl deltager via sit arbejde
                   som foreningskonsulent i DGI.

  5.      Evt.

                  Niels Ove Jensen oplyser, at foreningen vil foretage en indstilling af en person til 
                 ”Gør en forskel-prisen” DBU region 1.
                  Isposer – Spørgsmål – hvem søger for indkøb af isposer?
                  Det er de enkelte afdelinger, der selv skal sørge for indkøb af isposer.

   6.     Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 6. november 2012,

kl. 19.00 i klubhuset

            

                                                                    Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                                                                    Tirsdag den 11-09-2012, kl. 19.00

  (godkendt)
 
Tilstede:         Tommy Kristensen, Torben Krog, Svend Lindahl Nielsen,
                         Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure
                         Henrik Brix Christiansen var indkaldt til aftenens møde, idet han har givet
                         tilsagn om at overtage hovedkassererfunktionen, men måtte afbud p.g.a.
                         sygdom i nærmeste familie.
Fraværende: Karin Larsen (afbud), Dennis Nielsen (afbud), Marianne og Belinda Hove                                                   
Referent:       Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden

           Dagorden godkendt.

2.   Godkendelse af referater

          Referatet fra mødet den 13. august 2012 blev godkendt.

3.   Meddelelser

a.      Formanden
        Marianne og Belinda Hove har meddelt, at de ikke længere ser sig i stand til at løse hovedkassererfunktionen i BIF jævnført sidste HB referat 130812 pkt.3c.
         Her blev det oplyst, at regnskabet ville blive afleveret til foreningen i løbet af 14 dage. Regnskabet er ikke blevet afleveret,
         men Tommy har fåetat regnskabet vil blive afleveret til foreningen i aften. Desværre skete dette ikke.
         Hovedbestyrelsen beslutter, at Tommy skal kontakte Marianne og Belinda og bede dem om, at aflevere regnskabet til Tommy på hans hjemme adresse.
         Tommy sagde, at det er en meget utilfredsstillende måde og en meget træls situation BIF står i på nuværende tidspunkt grundet ovennævnte.
         HB har fundet en ny hovedkasserer, som vil overtage funktionen så hurtig som muligt. Det er HB opfattelse, at vi varetager foreningens tarv og videre drift
         bedst muligt ved at indsætte Henrik Brix Christiansen som nyhovedkasserer.
         For at gøre overdragelsen af regnskabet til den nye hovedkasserer så opdateret som muligt, så blev det besluttet at hyre foreningens tidligere  
         hovedkasserer Solveig Haahr Kristensen til at gennemgå regnskabet frem til dags dato.
         Fra Jammerbugt Kommune har foreningen modtaget brev om tidsfrister jf. regelsæt for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Jammerbugt Kommune.
         Kommunen skal senest 1. okt. have vores medlemstal til brug for medlemstilskud og lokaletilskud. Den opgave vil Solveig sørge for.
         Der er også tilskud til træner- og lederuddannelse, så afdelingskassererne bedes indsende tal til hovedkassereren på, hvor meget der er brugt på den
         konto.
         Hovedformanden skal indsende en erklæring til kommunen om at foreningen indhenter børneattester. Det vil Tommy gøre.
 b.    Næstformanden
        Ingen meddelelser.
 c.   Hovedkasserer
       Ikke tilstede.
 d.   Fodbold
       Svend fortalte, at han har deltaget i et møde med skolebestyrelsen på Biersted Aktivitetscenter, hvor der blev drøftet planer/placering vedr. etablering af  
       multibane. Skolen ønsker multibanen placeret på skolens areal, mens BIF mener, at den skal være så tæt som muligt på hallen og parkeringspladsen, hvorved  
       den vil være synlig og som følge heraf også vil blive brugt. Ejerforhold og vedligeholdelse er 2 væsentlige punkter i projektet. Vedr. økonomien er det
       nødvendigt, at BIF står som ejer, når der skal søges fonde og i fonds ansøgninger skal der også erlægges noget frivillig arbejdskraft for at de vil bevillige  
       penge.
       Næste udspil kommer fra skolebestyrelsen, når de har drøftet sagen med deres bagland.
e.    Badminton
       Dennis ikke tilstede.
f.     Gymnastik
       Karin ikke tilstede.
g.    Håndbold
       Mitha fortalte, at der er turneringssamarbejde med Nørhalne for alle ungdomshold.
       Alle hjemmekampe før jul spilles i Nørhalne og efter jul foregår hjemmekampene i Bierstedhallen. 5 ungdomshold deltager i stævne i Struer i den kommende
       weekend. I weekenden 20. til 22. sep. deltager 4 seniorhold i Vejle Cup.
       Vedr. sponsoraftale med Sportsmaster Aabybro, som Andreas Stoltze er ved at få genforhandlet, så ønsker Sportsmaster, at foreningen synliggør aftalen via  
       conventus, så medlemmerne ser aftalen i forbindelse kontingentbetalingen og ved at medbringe en udskrift af kontingentkvitteringen i forretningen, så gives
       der 20% ved køb. Aftalen er ikke færdig forhandlet endnu.
h.   Halinspektør
·     Ny belysning i hallen. Agesen El fra Brovst har udført opgaven, men der er problemer med nogle lamper, der ”larmer”. Det er en reklamation og elektrikeren
      mener, at det hjælper at skifte rørene i lamperne.
·     Dorthe Sørensen - privat dagplejer – har spurgt om de private dagplejere kan låne cafeteriet til mødested ligesom de kommunale dagplejere gjorde tidligere.  
      Hovedbestyrelsen siger O.K. til det.
·     Falck teknik besøg i aug. kostede 3500 kr. Michael har haft besøg af en  
      brandmand fra kommunen, der fortæller, at foreningen skal vente med at
      betale regningen til Falck teknik, idet kommunen allerede 1. nov. 2011
      opsagde den aftale.
·     Michael vil meget gerne have bookingen af hal/klubhus og baner til at ske via conventus, som også kan snakke sammen med foreningens hjemmeside. I den
      forbindelse vil info-tavlen, som blev omtalt på sidste HB møde pkt. 3h. være relevant. Ved opsætning af info-tavlen i indgangspartiet vil man så kunne læse,
      hvad der sker i dag i klubhus/hal og på de udendørs baner.
      Betingelse for at dette kan fungere er, at der bliver afholdt kurser for alle
      trænere og ledere i, hvordan man bruger conventus til booking.
·     Forude venter en træls udgift, idet vi snart skal til at tænke på nye døre til redskabsrummet i hallen. Michael indhenter tilbud på opgaven.
·     Varmvandsbeholderen i fyrrummet sender brusevand ud på 65 grader. Michael får tilbud fra Nørhalne VVS på reparation.
·     Michael deltager den 25. sep. i en inspirationsaften arrangeret af DGI vedr. idrætsfaciliteternes fremtidige udfordringer.
·     På nordgavlen af klubhuset er der sten, der falder ud af væggen. Kommunen/Strandfeldt har set på gavlen. På skolen er der nogle opgaver, der skal udføres
       af en murer. I forbindelse hermed vil mureren kigge nærmere på gavlen og forhåbentlig udbedre svaghedstegnene.
·     Generelt trænger der til en grundig oprydning rundt omkring i klubhuset. Derfor opfordres alle afdelinger til at hjælpe med dette. Det er vigtigt, fordi ellers vil  
      Michael med hård hånd kassere det, han anser for ubrugelig eller det, som har stået på samme plads gennem flere år uden at blive brugt.
·     Michael holder efterårsferie i uge 42.

4.     Behandlingssager (diskussion)

              Hovedkasserer – overdragelse.
              Se punkt 3.1.

5.     Næste møde

 

                                                                                                                                                                                                Tirsdag den 9. oktober 2012, kl. 19.00

 

                      Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                      Mandag den 13-08-2012 kl. 19.00

                                                      (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Karin Larsen, Svend Lindahl
                       Nielsen, Dennis Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt
                       halinspektør Michael Tuure.
Afbud:           Marianne og Belinda Hove                    
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

    1. Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt med tilføjelse - ny hovedkasserer.
                        Punkterne om multibane, tennisbane, conventus og petanquebane udsættes til
                        næste møde.

    2. Godkendelse af referater

                       Referatet fra mødet den 21. maj 2012 blev godkendt.

    3.  Meddelelser

         a.  Formanden
                       Henvendelse fra ÅHK – tages op under punkt 4.
         b.  Næstformanden
                      Torben fortalte, at halgulvet bliver lakeret i denne uge ved hjælp af frivillig
                      arbejdskraft. Hallen har været lukket for al aktivitet fra den 8. august og frem
                      til den 19. august. Grundig afrensning og afslibning i dagene forud for lakering
                      og bagefter skal lakken tørre helt inden gulvet betrædes.
                      I øjeblikket foretages der hovedrengøring i cafeteriet.
                      I forbindelse med Mosefesten er der indkøbt en mobil dankort terminal og den
                      er nu opstillet i cafeteriet. Udgiften hertil på 4500 kr. er fordelt med halvdelen
                      til Mosefesten og halvdelen til cafeteriet.
                      Torben redegjorde for arbejdet omkring fordelingen af haltimer for den
                      kommende sæson, bl.a. den dialog han har haft med Gjøl og Birkelse, hvor
                      Aabybro fodbold også har søgt om mange timer. Det kan undre, hvorfor at ÅHK
                      pludselig får timer i Bierstedhallen (mandag 17-19), når de slet ikke har søgt
                      timer i Bierstedhallen. Men kommunen er gået ind efter bedste evne og har
                      fordelt timerne, når klubberne ikke kan blive enige indbyrdes.
                      Torben nævnte, at Gjøl, Birkelse og Biersted sandsynligvis vil holde et
                      kaffemøde forud for næste års halfordeling for at skabe et fælles fodslag.
                      HB udtrykker stor ros til Torben for hans indsats ifm. halfordelingen.
        c.  Hovedkassereren
.                    Marianne og Belinda Hove ikke tilstede.
                      Marianne har sendt en mail til HB om, at hun og Belinda i løbet af ca. 14 dage
                      stopper som kasserer af personlige grunde. Inden da vil de sørge for at
                      regnskabet er færdiggjort frem til 30. juni 2012.
                     Hovedbestyrelsen drøftede situationen om, hvordan vi akut får en ny person til
                      at klare jobbet frem til generalforsamlingen. Konkret blev der taget telefonisk
                      kontakt til en person, som ikke var helt afvisende, men dog lige ville overveje
                      det en uges tid.
                      Svend Lindahl vil undersøge, hvad det koster at få DGI til at lave regnskabet.                  
     d.   Fodbold
                    Svend fortalte, at fodbold har reduceret deres seniortrænerudgifter væsentligt
                    og fået Tejs Rytter til at stå for fodboldtræningen for serie 3 holdet.
                    Der satses i højere grad på sociale arrangementer, da der er ikke er så mange
                    spillere til rådighed og afdelingens økonomi er temmelig stram.
                    Ungdomssamarbejdet med Nørhalne kører fornuftigt. I den forbindelse kom det
                    frem, at det kan være en god ide, hvis man fik en fælles klubtrøje, som symbol
                    på et formaliseret samarbejde mellem Biersted og Nørhalne.
     e.    Badminton
                    Dennis fortalte, at Finn Madsen er kommet i bestyrelsen, mens Marlene 
                    Moesgaard Leth er udtrådt.
                    Da Jakob Poulsen stopper som ungdomstræner, så står afdelingen akut og
                    mangler en person til de unge. Der vil komme en skrivelse ud til forældrene,
                    hvor man appellerer om hjælp til at løse træner problemet.
                    Der er opstart 22. august.
      f.    Gymnastik
                   Karin oplyste, at afdelingen har bestyrelsesmøde i morgen aften.
                   Der mangler dog stadig lidt trænere. Zumba har fået konkurrence fra
                   Nørhalne,  så det bliver spændende at se, hvor stor holdet bliver.
      g.   Håndbold
                   Mitha oplyste, at sæsonen starter op i denne uge for de fleste hold i Nørhalne-
                   hallen. U-14 Piger holdet mangler trænere. På seniorsiden er der først opstart i
                   næste uge. Det bliver med interne trænere.
                   Seniorholdene tager til Vejle Cup i weekenden 21. til 23. september.
                   På ungdomssiden arbejdes der på, at holdene kommer til Struer Cup i
                   weekenden 14. til 16. september.
    h.     Halinspektør
                 Michael oplyste, at han har en person til at hjælpe med arbejdet i 4 timer pr.  
                 dag i perioden fra 6. august til 8. november.
                 Siden sidste møde er der kommet ny belysning i hallen. Der er en reklamation,
                 idet lamperne ”summer”, når de bliver varme.
                 Der skal i videst mulig omfang benyttet sparelys af økonomiske hensyn.
                 Michael har støvsuget/rengjort halloftet, hvor der var massive mængder af
                 spindelvæv.
                 Remmen på det gamle klubhus er blevet malet.
                 Floorball banderne er blevet renoveret.
                 En basketkurv i hallen har været udsat for en hårdhændet behandling.
                 Der er blevet lavet bænkkasser i hallen til materialer fra Mosefesten.
                 Besøg af Nørhalne  VVS, da der er en utæthed ved varmvandsbeholderen.
                 Der er hul i en tagplade i det flade tag ved tilbygningen.
                 Falck har været på besøg. Vi skal måske overveje at anskaffe en 
                 kulsyreslukker.
                 Et firma har henvendt sig og tilbudt opsætning af en info-tavle, hvor halvdelen
                 af tavlen er til klubbens brug, mens den anden halvdel er til sponsorer. Michael
                 undersøger dette nærmere.
                 Vedr. vasketøj. Det er meget vigtigt, at trøjetasker er opmærket med skabs
                 nummer.
                 Udendørs er græskanterne blevet skåret.
                 Michael fortalte, at opkridtning af fodboldbanerne efter ferien var gået
                 væsentligt nemmere end de plejer, idet han benyttede et fif, som han
                 hørt om fra andre klubber.
                 Den 24. - 25. og 26. august er Michael ikke hjemme, så der vil ikke blive gjort
                 rent i den weekend i klubhuset.

4.    Behandlingssager (diskussion).

                  ÅHK har henvendt sig og vil have et lokale stillet til rådighed til 
                  fællesspisninger efter træningen om mandagen.
                  HB diskuterede ovennævnte og besluttede, at det ønske har vi ikke mulighed
                  for at efterkomme, idet vi ikke mener, at ÅHK skal have bedre vilkår end det vi
                  tilbyder vore egne medlemmer.
                  Vedr. brug af hallen udover den almindelige træningstid, så besluttede HB, at
                  Michael skal kontaktes hver gang, så der er styr på, hvem der er i hallen
                  hvornår.
                  Prisen er 200 kr. pr. time eller 1200 kr. pr. døgn ved udlejning.
                  Der købes en ny gasflaske til grillen.
                  De gamle lamper fra hallen ligger ude ved containeren.
                  Michael vil kontakte et firma for afhentning af disse, idet der er penge i
                  gammel metal.

 5.     Evt.

                 Intet

 6.     Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 11. september 2012, kl. 19.00 i klubhuset

  

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Mandag den 21-05-2012 kl. 19.00

                                            (godkendt)
 
Tilstede:          Tommy Kristensen, Karin Larsen, Svend Lindahl Nielsen,
                           Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure
Fraværende:   Torben Krog (afbud), Marianne og Belinda Hove                                                   
Referent:         Anne-Mitha Sørensen
 

    1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.

    2.    Godkendelse af referater

                         Referatet fra mødet den 23. april 2012 blev godkendt.

    3.     Meddelelser

                    a.     Formanden
                    Tommy oplyste, at han havde indsendt foreningens forslag til Årets Bjessing 2012.
                    Afstemningen mellem de indsendte forslag fra byens foreninger foregår den 1. juni
                    kl. 15.00 i Spar Nord. Tommy deltager.
                    Niels Ove Jensen – æresmedlem i BIF – fylder 24. maj 70 år. Tommy overbringer
                    en hilsen fra foreningen.
                    Konfirmanderne har fået et telegram fra foreningen/Tommy.
                    b.     Næstformanden
                    Torben ikke tilstede. Har endnu ikke fået noget tilbagemelding fra kommunen
                    vedr. haltider sæsonen 2012/2013.
                    c.      Hovedkasserer
                    Ikke tilstede.
                    Tommy oplyste, at foreningen har modtaget 3. rykkere fra Biersted Vandværk vedr. manglende betaling.
                    Tommy har i dag sørget for, at regningen er blevet betalt.
                    d.     Fodbold
                    Svend fortalte, at Nørhalne stævnet var forløbet godt med god aktivitet på banerne.
                    Seniorfodbold står midt i en stor udfordring. Der er en del spillere fra Aalborg, der har valgt at stoppe og afdelingen har haft svært ved at lave et 
                    generationsskifte. Samarbejdet med Nørhalne har betydet, at ungdomsspillerne, der er ved at nå senioralderen er blevet i Nørhalne, idet træningen
                    i teenageårene er foregået der og Nørhalne har og har haft både trænere og lavere kontingent og har kunnet tilbyde attraktive udlandsture.
                    Det har Biersted ikke kunne hamle op med.
                    Færre seniorspillere medfører betyder mindre kontingent indtægter og derfor er afdelingen indstillet på, at der i den kommende sæson kommer til
                    ske en ændring vedr. seniortræneres honorering. Generelt er økonomien en stor udfordring i afdelingen.
                   e.     Badminton
                   Kurt oplyste, at afdelingen havde valgt at afholde klubmesterskaber på en lørdag sidst i april. Der kunne godt have været flere unge deltagere.  
                   Stævnet var vellykket. Sommerbadminton er gået i gang og fortsætter frem til sommerferien.
                   Opstart igen i uge 34. Der mangler en træner til ungdomsholdene.
                   f.       Gymnastik
                   Karin fortalte, at programmet for den kommende sæson er nogenlunde på plads. Det kunne være rart snart at kende haltiderne.
                   I forbindelse med Nørhalnestævnet er 2 af gymnastikafdelingens skabe på skolen forsøgt brudt op. Karin spørger, hvem der er
                   erstatningspligtig. Gymnastikafdelingen har selv betalt for skabene. Svend Lindahl Nielsen vil kontakte skolen og i øvrigt følge op på sagen.
                   g.     Håndbold
                   Mitha oplyste, at i øjeblikket arbejder Biersted og Nørhalne på at finde trænere til holdene. Der er samarbejdsmøde den 19. juni i Nørhalne, hvor       
                   hele bestyrelserne fra begge klubber deltager.
                  h.     Halinspektør
                  Kommunen har bevilliget 100.000 kr. til ny belysning i hallen. Agesen El fra Brovst har fået ordren. Der vil samtidig blive lavet el-stik ved 
                  nødudgangen, så der ikke skal trækkes kabler hen over halgulvet ved arrangementer.
                  Halinspektøren vil ifm. at liften er i hallen under arbejdet med den ny belysning spørge Agesen El efter, om han må bruge den efter arbejdstid til  
                  afstøvning af lamperne i hallen.
                  En vaskemaskine er defekt og der er blevet indkøbt en ny.
                  Der har været udøvet hærværk på banelyset onsdag den 16. maj. Michael kontaktede Claus Eriksen fra kommunen og lyset er blevet repareret.
                  Mosefest-udvalget har spurgt efter skabsplads/lagerplads til engangsservice o.lign. Tidligere blev det opbevaret hos Charlotte From, da hun boede   
                  på landet. Michael vil foreslå ledige bænke i hallen, som opbevaringssted.
                  Michael oplyser, at kommunen har bedt foreningen sørge for at renden, der blev gravet, da der blev nedlagt elkabel til det nye scoringsanlæg,
                  bliver reetableret og sået græs i. Fodboldafdelingen bedes løse den opgave.
                  Michael vil gerne opgraderes til conventus, så halbooking kan foregå mere smidigt.
                  Det er en opgave for Belinda, Dennis og Torben.
                  Michael vil 12/9 booke ledige weekendtider ind til indefodboldstævner, så DGI/DBU kan afvikle stævner i Bierstedhallen.
                  Michael fortæller, at de unge der ind imellem benytter hallen i weekenden til boldspil også medbringer alkohol. Det kan foreningen ikke acceptere.
                 Mitha overbringer den besked til de unge.
                 Michael holder ferie fra og med tirsdag den 26. juni og tre uger frem.

   4.    Behandlingspunkter

·               Svend Lindahl Nielsen fortæller om Nordjyske Service Sparekassers idrætslederpris. En pris som fortrinsvis uddeles til yngere ulønnede ledere, som en 
                påskønnelse og opmuntring til arbejdet med unge i foreningen.
                HB nævnte en person i BIF, som er værdig til prisen. Vedkommende bør indstilles.
·               Multibane – Skolen vil gerne have BIF med i projektet.
                Det er ikke Idrætsforeningens opgave at bygge en sådan bane på kommunal grund, så derfor vil foreningen ikke gå ind i projektet med økonomiske
                midler.
                Svend Lindahl mener, at en såkaldt motorik bane vil være mere attraktivt fremadrettet at få lavet end en multibane, som skyder op overalt i foreninger.

   5.   Næste møde

               Punkter til næste møde
·             Multibane
·             Tennisbanen
·             Coventus
·             Petanquebane påfyldes strandsand, så den kan bruges til beachvolley og strandhåndbold.

 

                                                     Mandag den 13. august 2012, kl. 19.00

 

 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Mandag den 23-04-2012 kl. 19.00
                           
(godkendt)

 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Karin Larsen, Svend Lindahl
                      Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure.
Afbud:           Marianne Hove, Belinda Hove og Dennis Nielsen                     
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

   1.   Godkendelse af dagsorden

                       Dagorden godkendt.

    2. Godkendelse af referater

                      Referatet fra mødet den 20. marts 2012 blev godkendt.
                      Mødereferatet fra generalforsamlingen den 26. marts 2012 blev underskrevet.

    3. Meddelelser

    a.           Formanden
                   Der er kommet brev fra kommunen, hvori de skriver, at Direktionen har ønsket
                   en oversigt og fordele og ulemper ved at samle driften af samtlige kommunale
                   ejendomme i et ”ejendomscenter”, og dertil har de brug for at få et overblik over
                   økonomien vedrørende de enkelte ejendomme.
                    Tommy udfylder det medsendte skema vedr. løn til servicepersonale
                    rengøring/varekøb, vand, varme, el og skatter, indvendig/udvendig
                    vedligeholdelse o.s.v.
                    Tommy oplyste, at det åbne høringsmøde i morgen i Mediecentret vedr. Forslag
                    til Jammerbugt Kommunes kommende Folkeoplysningspolitik er aflyst p.g.a. for
                    få tilmeldte. Forslaget kan ses på www.jammerbugt.dk.
                    Tommy fortalte, at han har fået en henvendelse fra Biersted Landsbyråd om, at 
                    Biersted Skole har planer for etablering af en multibane ved Biersted Skole/SFO.
                    Landsbyrådet ønsker en tilkendegivelse fra BIF om foreningen vil støtte op
                    omkring dette projekt, som også vil kunne være til gavn og glæde for de unge,
                    som kommer i BIF samtidig med at multibanen måske kan være med til at
                    generere flere medlemmer til foreningens idrætstilbud. Mere konkret har
                    Charlotte From rettet henvendelse til BIF/Tommy om årets overskud ved
                     Mosefesten kan bruges i forbindelse med etableringen af ovennævnte
                     multibane.
                    Hovedbestyrelsen besluttede, at BIF er åbne for tilskud/overskud fra Mosefesten kan gå til projektet.
                    BIF ønsker nærmere oplysninger om placering, økonomi, ejerskab og ansvar – med andre ord en konkret beskrivelse, således at foreningen 
                    har  noget præcis at forholde sig til, inden der kommer en endelig udmelding fra BIF.
                    Fodbold/Svend Lindahl pointerede, at multibanen skal placeres sådan, at fodbold lysbanen bibeholdes til 11-mandsfodbold.
                    Tommy har modtaget en mail fra blackboxbranding.com om salg af skrabelodder, som kan være med til at skaffe penge til foreningen.
                    Foreningen vil ikke deltage i dette.
    b.             Næstformanden
                     Torben oplyste, at han har bestilt 100 liter lak til lakering af halgulvet.
                     Lakeringen foregår med frivillig arbejdskraft og vil sandsynligvis ske i august
                     måned.
                     Torben fortæller, at flere og flere spørger efter Dankort terminal, når de køber i
                     cafeteriet.  
                      Vil det være en idé, om foreningen investerede i en Dankort terminal – og hvad
                      koster det årligt?
                      Hovedbestyrelsen er åbne overfor idéen, men ønsker nærmere oplysninger om
                      omkostninger o.s.v. inden der træffes beslutning.
                      Tommy oplyser, at Dankort terminaler ikke er noget Nørresundby Bank har til
                      udlejning.
                      Torben undersøger markedet.
     c.             Hovedkassereren
                      Ikke tilstede.
     d.             Fodbold
.                    Svend oplyste, at afdelingen har mistet 6-7 seniorspillere, som er bosat i
                      Aalborg, som i år ikke vil bruge tid på transport frem og tilbage fra Biersted.
                      Alle ungdomsspillere er kommet på græs.
                      I øjeblikket arbejdes der på højtryk med at få Nørhalne stævnet planlagt og
                     fundet mandskab til de mange vagter, der skal besættes. Der er 35
                     englændere, der skal bo og bespises i Bierstedhallen fra onsdag til søndag
                     aften.
        e.         Badminton
                     Ikke tilstede.
                     Tommy nævnte, at Dennis tidligere har forespurgt på, om foreningen ikke
                      kunne lave et førstehælpskursus for alle klubbens trænere og ledere.
                      Svend vil undersøge, om DGI kan lave et sådan kursus i september måned.
          f.          Gymnastik
                       Karin oplyste, at afdelingen har bestyrelsesmøde i maj måned, hvor der skal
                       ske evaluering af den alternative gymnastik opvisning og planlægning af den
                       kommende sæson
           g.        Håndbold
                      
 Mitha oplyste, at afdelingen har bestyrelsesmøde først i maj måned og møde
                        med Nørhalne den 19. juni, hvor man håber, at få alle detaljer omkring den
                        kommende sæson er på plads.
            h.        Halinspektør
                        Michael oplyste, at p.g.a. hans søns konfirmation vil han have lav
                        aktivitet i uge 18, det indebærer, at der stort set kun vil blive foretaget
                        rengøring.
                        Mandag den 7. maj samles alle konfirmander (60 stk.) i cafeteriet til
                        Morgenmad.
                        Dagplejen stopper med at bruge cafeteriet, idet 3 dagplejere er blevet fyret
                        p.g.a. faldende børnetal i den kommunale dagpleje. Alt legetøjet bliver fjernet
                        fra cafeteriet i denne uge.
                        Kridtmaskinen gik i stykker ved opstarten til sæsonen. Det var pumpen, der
                        var defekt. Der er kommet en ny.
                        Den rende, der blev lavet for at få elkablet gravet ned til scoringstavlen er
                        ikke dækket tilfredsstilende til igen og kommunen vil ikke kunne slå græsset,
                        så Michael beder fodboldafdelingen om at få renden jævnet plan ud og sået til
                        med græs.
                        Telefonpæle ved indgangen – vil fodboldafdelingen bruge dem, eller skal de
                        saves i stykker og køres på lossepladsen?
                        Der ønskes en udmelding hurtigst muligt, da kommunen kommer og slår græs
                        inden for kort tid.
                        Michael oplyste, at han ikke vil opkridte fodboldbanerne i sommerferien.
                        Der går meget tid og kridt til med vedligeholdelse og gror græsset ligeså
                        meget som sidste sommer, så bliver det alligevel nødvendig med ny
                        opmåling.
                        Der er indkøbt nye skraldetrådnet til indvendig brug i klubhus og hal. Disse
                        bliver hængende på væggen og plastikposerne falder ikke af.
                        Pris 105 kr. + moms pr. stk.
                        Ny belysning i hallen.
                        Kultur-, fritids- og landdistriktudvalget har på mødet den 12-04-12 afsat
                       100.000 kr. til formålet. Indstillingen er med på Byrådets dagsorden på
                        torsdag.
                        Der har på tidligere HB møder været diskuteret om elektronisk låsesystem til
                        klubhus og hal var en mulighed og i givet fald, hvad koster det.
                        Michael har fået et tilbud på låseværk til 7 døre – det vil koste 100.000 kr. +
                        kabel og el arbejde, så anslået 150.000 kr.
                        Ovennævnte er ikke aktuel i øjeblikket, men fint at vi ved i hvilket prisniveau
                        en sådan låseteknik ligger.
                         Michael fortalte, at der ikke foreløbig kommer nogen personer fra kommunen
                         i jobtræning i Bierstedhallen p.g.a. at kommunen skal spare. Derfor vil det
                         være aktuel med at lave arbejdsdage eller konkrete arbejds-projekter for at
                         vedligeholde vores klubhus, idet Michael ikke kan nå disse opgaver i
                         dagligdagen.
                         Når Michael har en opgave af ovennævnte art, så besluttede
                         Hovedbestyrelsen, at Michael gerne må rette henvendelse til
                         afdelingsformændene om, at de skal skaffe et antal frivillige.
                         Michael holder ferie i uge 26-27-28.
                 
4.                     Behandlingssager (diskussion).
                         Det blev pointeret, at der ikke må indtages alkohol i BIFs lokaler af unge
                         under 18 år. Det er ikke den samværspolitik, vi har i BIF.
                         Slush-ice i hallen skilte virker ikke og der er ingen, som sørger for at
                         håndhæve denne regler, så derfor har Michael tages forbudsskiltet ned.
                         Ingen går ind i klubhuset i fodboldstøvler – den regel bliver heller ikke
                         håndhævet. Det kunne spare megen tid med rengøring, hvis alle viste
                         hensyn og bankede fodboldstøvlerne af udenfor.
                         Foreningen har en førstehjælpskasse. Michael hænger den op i mødelokalet,
                         så den er tilgængelig.
                         Marianne undersøger om foreningen har et abonnement hos Falck, der
                         dækker opfyldning af førstehjælpskassen.
                         Vedr. isposer og brun sæbe.
                         Hver afdeling er selv ansvarlig for, at have disse ting til rådighed til egne
                         aktiviteter.

5.                   Evt.        
                       Foreningens formand Tommy Kristensen tiltræder som afdelingsdirektør i
                       Nørresundby Bank Aabybro.
                       Den 27. maj fra 14-16 er vi inviteret til reception.
                       Tommy laver telegrammer til alle byens konfirmander.
                       Store Hoppedag i efterårsferien 2012 - fredag den 19. oktober kl. 14-16.30.
                       Mitha har modtaget kontrakt forslag – Foreningen vælger løsningen, der
                       indebærer 30 kr. pr. barn og 10 kr. pr. voksen i entré til Hoppyjump + 10 kr.
                       pr. barn og 10 kr. pr. voksen fra BIF til Hoppyjump. Mitha sender kontrakten.  

 6.                 Næste møde

 

Mandag den 21. maj  2012

 

Kl. 19.00  i klubhuset
 

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 20-03-2012 kl. 19.00

                                        (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Belinda Hove, Karin Larsen, 
                        Niels Ove Jensen, Dennis Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør
                       Michael Tuure.                              
Referent:     Anne-Mitha Sørensen
 

    1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.

    2.   Godkendelse af referater

                       Referatet fra mødet den 28. februar 2012 blev godkendt.

    3.   Meddelelser

                     Torben har indsendt skema pr. 15. marts vedr. ”Ansøgning om benyttelse af
                     kommunale lokaler/anlæg” til Jammerbugt Kommune. Foreningen håber, at
                     få rådighed over samtlige timer i Bierstedhallen i den kommende sæson.
                     Der kommer først svar herpå i maj måned.
                     Jammerbugt Kommune v/Helle Harlund har sendt brev til alle haller, idet
                     KFL-udvalget sidste år besøgte samtlige haller for at se, hvor der var behov for
                     at afsætte midler til vedligehold. Efter besøgsrunden sidste år bevilligede KFL-
                     udvalget tilskud til nogle vedligeholdelsesarbejder i hallerne. Igen i år er der en
                     pulje til tilskud til vedligehold i idrætshallerne. I første omgang vil KFL-udvalget
                     tage udgangspunkt i de ønsker og behov, som fremkom under besøgsrunden
                     sidste år. Derfor vil KFL-udvalget gerne vide, om de oplistede ønsker/behov
                     vedrørende vores hal fortsat er gældende.
                     Bierstedhallens ønsker fra sidste år var:
             ·      Vedligehold/renovering omklædningsrum, rør m.v. anslået pris 200.000 kr.    
                    Ønske om bedre isolering og energibesparende lamper – ikke prissat 
             ·      Ny ansøgning ny belysning i hallen 77.000 – 116.000 kr.
                    ( Ansøgning behandlet på KFL-udvalgets dagsorden den 01.12.2011)
             ·      Ny ansøgning:
                    Tag i hallen utæt flere steder – ikke prissat
                    Endegavl mod syd trænger til omfugning grundet store og flere revner – ikke prissat.
                    Foreningen håber meget på, at der bliver set velvilligt på ny belysning i hallen,
                    idet lyset jævnligt går ud og flere lamper hænger kun i tre kæder.
                    Tommy har været i dialog med kommunen i den seneste tid omkring
                    forholdene.
                    KFL-udvalget har møde efter påske, så det bliver først herefter, der kommer
                    svar på vores ansøgning.
                    Torben har fået Mail-adresser f.eks. bif@bierstedif.dk til at fungere igen, så den
                    bliver videresendt til Hovedformanden. Mitha oplyste, haandbold@bierstedif.dk
                    virker, så hun modtager mail fra denne adresse.

                GENERALFORSAMLING
1.             Dirigent – Niels Ove Jensen har givet tilsagn om at være dirigent
2.             Belinda oplyste, at på fredag er der aftalt møde med revisorerne – og herefter vil regnskabet ligge klar til underskrivning i det nye mødelokale.
 
3.             Hovedbestyrelsens medlemmer bedes underskrive regnskabet senest lørdag aften, idet Dennis har lovet, at få regnskabet kopieret hen over  
                weekenden, så det er klar mandag aften. (30 ekspl.)
 
4.             Årets leder: Henrik Skøtt
 
5.             Årets ungdomstrænere: Jacob Poulsen og Flemming Leth
 
6.             Mitha sørger for indkøb af franskbrød, rullepølse og hamburgerryg + tilbehør.
 
7.             Hovedbestyrelsen møder ind mellem 18.30 og kl. 19.00 for at hjælpe med at gøre klar til generalforsamlingen.
 
5.             Evt.
·               Der er stillet forslag om lønstigning til halinspektøren på 500 kr. pr. måned.
                Det blev vedtaget med ikrafttræden pr. 1. april 2012.
·               Omkostningsgodtgørelse til hovedbestyrelsen – skal disse beløb forhøjes?
                I dag får de to hovedkasserer max.-beløbet 4.850,00 kr. og øvrige i
                hovedbestyrelsen 2.000 kr. årligt.
                Det blev besluttet, at fastholde omkostningsgodtgørelsen på det nuværende
                niveau for såvel hovedkasserer som hovedbestyrelsesmedlemmer.
 
                     

 6.     Næste møde

 
 
 

Mandag den 23. april 2012

                                                                                                               kl. 19.00 i klubhuset
 

                 Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 28-02-2012 kl. 19.00

                                        ( godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Marianne Hove, Belinda Hove, Karin Larsen, Svend Lindahl
                      Nielsen, Dennis Nielsen og Anne-Mitha Sørensen. Torben Krog kom senere.
Afbud:           Michael Tuure                     
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

1.    Godkendelse af dagsorden

       Dagorden godkendt.

2.    Godkendelse af referater

         Referatet fra mødet den 17. januar 2012 blev godkendt.

3.    Meddelelser

         a.  Formanden
                      Tommy har fået brev fra kommunen om, at vores foreningslån skal indarbejdes i vores regnskab. Restgælden er 105.419,72 kr.
                       Den 14. marts kl. 19-21 i skattecenter Aalborg indbyrdes foreninger til møde. Emne: Aktuel skat og moms i foreningssammenhæng.
                       Indbydelse til møde den 8. marts kl. 17-19 i Forvaltningshuset i Pandrup om brug af facebook i forenings øjemed. Svend påregner at deltage.
          b. Næstformanden
                      Torben oplyste, at det er nødvendigt med større opbakning til pasning af
                      cafeteriet, hvis det fremover skal være åben ved kampe uanset sportsgren.
                      Det vil være naturligt, at hver sportsgren bemander cafeteriet under egne
                      aktiviteter. Torben vil fortsat sørge for indkøb.
                      Ordningen vil træde i kraft umiddelbart efter påske.
                      Oplæring – Torben oplærer meget gerne nye cafeteriepassere og der er
                      udarbejdet manualer og opsat skilte til det meste, hvis man kommer i tvivl.
        c. Hovedkassereren
                      Belinda og Marianne uddelte et foreløbig regnskab for Biersted Idrætsforening
                      for 2011.
                      Der mangler kun enkelte tal bl.a. fra kommunen inden regnskabet kan blive
                      revideret. Hovedkassererne aftaler selv dato herfor med foreningens to
                      generalforsamlingsvalgte revisorer Hans Peter Urth og Jørgen Tranholm.
                      Marianne har modtaget tilbud fra Nordjyske Medier om, at foreningen kan få
                      rabat på sportsrelaterede annoncer i Aabybro Posten.
                      Tommy undersøger nærmere, hvad det indebærer af forpligtelser og om det
                      eks. også gælder indkaldelser til årsmøder og generalforsamling.           
     d. Fodbold
                      Svend oplyste, at Dorte Sørensen Borgergade 39 blev indvalgt i 
                      fodboldbestyrelsen på årsmødet i stedet for Lone Andreasen.
                      Standerhejsning senior foregik lørdag den 18. februar.
                      Standerhejsning ungdom årg. 1999 – 2004 foregår lørdag den 3. marts kl. 10.
                      Annoncering i Aabybro Posten om standerhejsninger er droppet i år af
                      økonomiske hensyn. I stedet bruges skolens intranet og mund til mund.
                      Der er lavet aftale med Nørhalne om at alle hold fra U-14 og opad kører
                      som samarbejdshold.
                     Vedr. mast der er knækket på fodboldlysbanen. Svend har haft lidt
                      korrespondance frem og tilbage med kommunen omkring lysanlægget.
                     Svend har nu fået på skrift, at det er kommunens lysanlæg og dermed står 
                     kommunen også for reparation og vedligeholdelse heraf.
                     Foreningen hilser ovenstående velkommen, idet foreningen ikke fremover kan
                     blive draget til ansvar, hvis der sker personskade ifm. lysmaster, der knækker
                     eller lign.
                     Svend oplyste, at kommunen har en pulje på 766.000 kr. til vedligeholdelse af 
                     lysanlæg  i hele kommunen.
                     Fodboldafdelingen har besluttet at hæve samtlige kontingentsatser i år, idet
                     afdelingen kom ud af 2011 med et underskud.        .
      e.    Badminton
                     På årsmødet blev Kim Møller Jensen og Finn Madsen indvalgt i bestyrelsen,
                     mens Tony Jensen ikke ønskede genvalg.
                     DGI – kommunemesterskabsstævnet (se HB referat 170112 pkt. 3.e) blev
                     lørdag den 4. februar en succes med god omsætning i cafeteriet til trods for at
                     der forud havde været lidt misforståelser omkring bemandingen.
                     I den kommende weekend er ungdomsspillerne på weekendophold for midler
                     de selv har været med til at tjene ved at sælge julelotteri.
                     Fredagshygge badminton har haft nedadgående fremmøde, og derfor er det
                     efter jul blevet helt gratis, hvilket igen har medført opadgående fremmøde.
                     I øjeblikket arbejder Dennis med at skaffe spilletøj til afdelingens
                     turneringsspillere og det har vist sig at være en større proces end man
                     umiddelbart forestiller sig.
      f.    Gymnastik
                    Karin oplyste, at afdelingen har fået et nyt bestyrelsesmedlem på årsmødet. 
                    Det er Malene Glerup Haldagervej 98.
                    På fredag har afdelingen overnatning i hallen for ungdom.
                    Da afdelingen ikke har så mange hold og da der ikke kommer udefra
                    kommende opvisningshold, så bliver årets gymnastikopvisning søndag den 25.
                    marts ikke afviklet som en traditionel opvisning. I stedet bliver det mere en
                    hyggeeftermiddag i hallen på børnenes præmisser, hvor holdene viser
                    hinanden, hvad de har lært i vinterens løb.
                    Karin spurgte til træningstider i næste sæson, idet Zumba med Ulla Drejer
                    fortsætter og floorball herrerne vil også gerne fortsætte med deres
                    træningstid.
                     Pr. 15. marts skal foreningen indsende ønsker om haltid for sæsonen
                     2012/2013, og først i maj/juni får vi besked om de endelige tider.
                     Gymnastikafdelingen har bekostet nye skabe i gymnastiksalen og
                     omklædningsrum til deres rekvisitter.

g.        Håndbold

                       Mitha fortalte, at på årsmødet blev Charlotte From ny ungdomsformand, mens
                       den hidtidige ungdomsformand Andreas Stoltze i stedet vil blive oplært af Ellen
                       Jørgensen i kassererfunktionen, således at Andreas ad åre vil være klædt på til
                       at kunne overtage denne post. På årsmødet var der en konstruktiv debat om
                       fremtiden og bestyrelsen vil i den kommende tid drøfte, hvordan vi får
                       forældrene inddraget i løsning af arbejdsopgaver omkring det at spille
                       håndbold f.eks. tidtagning, cafeteriepasning og hvad vi ellers laver i årets løb.
                       Samarbejde med Nørhalne forventer vi også bliver mere strømlinet.
                       Helle Elkær er kommet med i deres håndboldbestyrelse.
                       Lørdag den 1. april afvikler JHF kreds 1 kredsmesterskab for U-16 Drenge A og
                       U-16 Pige A i Bierstedhallen. Som det ser ud nu har vi vores eget U-16
                       Drengehold med.
                       Sæsonafslutning for ungdom bliver lørdag den 24. marts fra kl. 9-13 i hallen.
                       Herefter spisning i cafeteriet og med pokaloverrækkelse.
                       Seniorerne lørdag den 24. marts om aftenen i cafeteriet.
h.            Halinspektør
                      Ikke tilstede, idet han i sin egenskab af at være leder af ungdomsklubben er i
                      Skøjtehallen med børnene i aften.   

4.            Behandlingssager (diskussion).

                     
                      Mandag den 26. marts kl. 19.30 - Biersted Idrætsforenings generalforsamling.
                      Mitha indrykker annonce Aabybro Posten til tirsdag den 6. marts.
                     Dirigent - Mitha spørger Hans Peter Urth alternativ Niels Ove Jensen.
                     Traktement bliver franskbrød med rullepølse/hamburgerryg.
                     Vedr. hjemmesiden www.bierstedif.dk
                     Torben oplyste, at Henrik Rasmussen har stået som ejer af det domænenavn.
                     Torben Krog har nu fået navnet overdraget og herefter er der håb om, at vi kan få
                      de forskellige mailadresser f.eks. bif@bierstedif.dk til atter at fungere.
                      Forenings-el.
                     Torben orienterede om, at han har deltaget i et fyraftenmøde omkring, hvordan vi
                     som forening kan få udbredt budskabet om, at det er en god idé, at hele Biersted
                     by sørger for at blive tilmeldt forenings-el. Det vil kunne give foreningen 80-100
                     kr. pr. husstand om året i klubkassen, vel og mærke uden at man som forbruger
                     skal mere for sin el.
                    Torben har lavet skemaer til Forenings-el, som man kan skrive sig på med
                    mailadresse. Herefter vil man blive kontaktet af EnergiNord for at bekræfte
                    tilmeldingen til Forenings-el og man har så 14 dages fortrydelsesret.
                    Skemaer ligger bl.a. i cafeteriet.

 6.     Næste møde

                    Alle afdelinger bedes inden 20. marts sende indstillinger pr. mail med
                    navneforslag til Tommy på, hvem der på generalforsamlingen skal udnævnes til
                    Årets ungdomstræner og Årets leder.
 
 

Tirsdag den 21. marts 2012

kl. 19.00 i klubhuset

            
 

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 17-01-2012 kl. 19.00

                                             (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Belinda Hove, Dennis Nielsen,
                      Anne-Mitha Sørensen, Svend Lindahl Nielsen og halinspektør Michael Tuure.      
Afbud:           Karin Larsen
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

    1.   Godkendelse af dagsorden

              Dagsorden blev godkendt.            

    2.   Godkendelse af referater

               Referatet fra mødet den 15. november 2011 blev godkendt.

    3.    Meddelelser

         a.  Formanden
              Tommy fortalte vedr. ny belysning i hallen jvf. HB referat 151111 pkt. 3.h, at punktet ikke var med på januar dagsorden for kultur-,fritids og 
              landdistriktsudvalgets møde og derfor havde han 120112 kontaktet formanden for udvalget Helle Bak Andreasen og redegjort for Bierstedhallens
              belysnings problemer. Helle Bak Andreasen lovede, at punktet kommer på dagsorden til det næste møde.
              9. februar 2012 inviterer Aalborg Viking basketball hele Biersted by til en direkte TV transmitteret kamp. Nørresundby Bank er sponsor for basketball
              klubben og håndboldafdelingen vil sørge for at husstandsomdele invitationen.
       b.   Næstformanden
             Torben fortalte, at problemerne med at de forskellige mail på f.eks.
             bif@bierstedif.dk  ikke fungerer skyldes, at foreningen ikke har betalt
             regningen. Belinda sørger for at få betalt regningen, så vores hjemmeside ikke
             bliver lukket ned.
             Bestyrelsen drøftede problemerne omkring brug af bærbare computere i det
              nye mødelokalet (manglende signal). Emnet tages op igen på næste møde.
        c.  Hovedkassereren
              Belinda har lavet et foreløbigt regnskab for 2011 ud fra de tal, som hun har på
              nuværende tidspunkt for hovedkasse, klubhus og hal. Der mangler nogle tal
              fra kommunen.
              Alle afdelinger bedes aflevere deres regnskab til hovedkassererne hurtigst
              muligt.
   d.       Fodbold
               Svend fortalte, at afdelingen kommer ud med et underskud omkring 30.000
               kr., som forhåbentligt bliver en smule mindre, idet sponsorerne først er blevet
               opkrævet lige op til jul. Årets fest og Nørhalne stævnet gav et væsentligt
               mindre overskud end budgetteret.
               Bestyrelsen har lagt budget for 2012, hvor indtægter og udgifter er i balance.
               Standerhejsning for seniorer bliver lørdag den 18. februar.
               Vedr. forældremødet som omtalt i HB referat 151111 pkt. 3.d. Mødet 23. jan.
               er aflyst, i stedet for bliver der af 2 omgange møder med forældrene i
               forbindelse med standerhejsninger i marts/april.
               En lysmast på lysbanen er knækket under stormvejret. Claus Eriksen fra
               kommunen er orienteret og Michael holder løbende kontakt med Claus, så vi
               kan få masten udskiftet. Svend oplyser, at 30. januar er der et møde, hvor
               prioriteringen af økonomien omkring banebelysningen i hele kommunen skal
               drøftes.       
e.      Badminton
             Dennis fortæller, at Tony Jensen træder ud af bestyrelsen ved årsmødet.
             Kurt Poulsen som trådte til som kasserer i efteråret holder møde med Belinda i
             næste uge for at blive helt indviet i regnskabsdetaljerne.
             Badmintons årsregnskab viser et underskud omkring 8.000 kr.
             Afdelingen vil til årsmødet forsøge, at få forældre til ungdomsspillere med i
             bestyrelsen.
             Til efteråret bliver kontingentet hævet og der bliver indkøbt billigere bolde,
             således af budgettet kan komme i balance.
             Ungdomsspillerne tager til Grønhøj første weekend i marts.
             Kommunemesterskaberne i badminton skulle i år foregå i Birkelse 4. og 5.
             februar, men Birkelsehallen er optaget om lørdagen, i stedet afvikles
             ungdomskampene i Bierstedhallen, så derfor håber afdelingen, at mange
             Bierstedspillere vil tilmelde sig.
             Torben beder om hjælp til pasning af cafeteriet lørdag den 4. februar.
             Afdelingen arbejder i øjeblikket med projekt klubtøj/nyt spilletøj, hvor man er
             ved at få tilbud hjem. Det bliver med brugerbetaling.

f.     Gymnastik

             Michael fortæller, at der er stor fremmøde til floorball, i aftes 25.
             På fredag deltager man i et stævne i Ellidshøj.
             Zumba efter jul har p.t. 107 deltagere.
g.     Håndbold
              Mitha fortæller, at 2 turneringshalvdel er gået i gang efter jul. På søndag den
              22. jan. afvikles ”Braget”, hvor samtlige 10 hold har hjemmebane. Det er et
              stævne, hvor kampene bliver speeket, spillerne præsenteret ved indløb,
              musik o.s.v. bannere og heppekor. Gratis saft og kaffe i cafeteriet.
             11. januar var der et positivt trænermøde, og Marie-Louise og Charlotte har
              virkelig fået gang i håndbolden for de yngste U-6 og U-8, hvor vi har 4 hold af
              sted til forskellige stævner.
               U-16 Drenge A med Per Østergaard som træner er kommet godt fra start.
               Vi har skrevet til JHF, at Bierstedhallen er til rådighed for afviklingen af
               kredsmesterskaberne for U-16 Drenge A søndag den 1. april. Svar herpå efter
               26. januar.
h.     Halinspektør
                Michael holder ferie i 8.
                SFOen vil gerne have en nøgle til hallen. Torben oplyser, at skolen har fået 5
                 nøgler, så pt. har Torben ikke flere nøgler.
                 Michael fortæller, at afdelingerne bedes sørge for, at deres post ikke går til
                 hallen.
                  Opstilling af fodbold scoringsanlægget vil først ske til foråret, men Michael
                  køber elkabel nu, så det er klar til nedgravning.
                  Stormen har væltet en udskiftningsboks, der skal repareres.
                  Sidst i denne måned får Michael en mandlig medhjælper på 35 år, der skal
                  være her i 20 timer pr. uge.
                  Michael oplyser, at skolen ikke giver besked om bookning af Hallen og det
                  vanskeliggør planlægningen af vask af halgulvet.
                   Michael sender et brev til skolen om, hvordan han gerne vil have bookingen til
                   at foregå.
                   Rundt omkring i klubhuset har vi forskellige ting til at fylde op og Michael vil
                   gerne, om vi kan lave en såkaldt ”forårsoprydning”, hvor der møder
                   personer frem, der ved, hvad der skal gemmes og hvad der må kasseres.
                   Det gælder bl.a. i vaskerummet.
                   Solbænkene i klubhuset trænger til reparation.
                   Kender vi en murer, som vil gøre dette på frivillig basis for klubben?
    i.        Ungdomsklubben
                   Michael fortæller, at tirsdag den 24. januar kommer Asbjørn Riis, wrestler på
                  besøg. Skøjtebane besøges 28. januar.
                  Michael efterlyste ideer til aktiviteter i ungdomsklubben.
                  Bl.a. besøg af en basketballspiller blev nævnt, og har du ideer så send en mail til
                  Michael tuure@dlgmail.dk
 
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                    På næste møde skal vi drøfte budget for 2012.
                    Af hængepartier har vi projekt multibane og tennisbanernes udseende.
                    Ønsket om nyt musikanlæg i Hallen. Vi har ikke hørt fra Spar Nord Fonden, men
                    der er afslag fra Tuborgfondet.
 5.    Evt.
.                   Marianne og Belinda Hove fortalte, at de begge har haft forskellige
                    familiemæssige belastninger det seneste halve års tid, som har gjort, at de
                    begge har været hængt meget op, så derfor vil de meddele foreningen, at de
                    ikke stiller op til hovedkassererposten i marts 2012. Hvis foreningen inden da
                    kan finde en anden/eller andre til posten, så vil det være en lettelse for dem
                    begge.

 6.   Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 28. februar 2012

 kl. 19.00 i klubhuset

            
  

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Tirsdag den 15-11-2011 kl. 19.00

               (godkendt)

 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Marianne Hove, Belinda Hove, Karin Larsen, Svend Lindahl
                      Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure.
Afbud:           Dennis Nielsen                     
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.

2.   Godkendelse af referater

           Referatet fra mødet den 11. oktober 2011 blev godkendt.

3.   Meddelelser

         a.  Formanden
              Tommy takkede for den flotte deltagelse til Ole Vads bisættelse og det er godt, at foreningen ved en sådan lejlighed kan bidrage med at stille lokaler til 
              rådighed for kaffebordet.
              Der er kommet afslag fra Tuborg Fondet på ansøgning vedr. støtte til indkøb af musikanlæg til hallen.
              Vedr. HB mødet 11. oktober omkring ÅHKs manglende brug af de to tildelte timer mandag fra 17 til 19. ÅHK er begyndt at bruge tiden fra uge 43 af.  
        b.  Næstformanden
              Intet
        c.   Hovedkassereren
              Belinda uddelte budgetopfølgning for hovedkassen pr. 30. sep. 2011. Der er pt.
              44.000 kr. i underskud i hovedkassen.
              Afdelingerne har Belinda ikke lavet opgørelse for.
               Marianne spørger om Michael kan få et dankort, så han kan købe materialer
               andre steder end hos STARK og sådan at han ikke skal lægge penge ud af egen
               lomme, når han finder et godt tilbud på små indkøb til foreningen.
               Hovedbestyrelsen siger O.K. og Tommy klarer opgaven.
               Kopimaskinen – der er betalt leasing frem til 8. juni 2012. Marianne har
               snakket med firmaet, dur maskinen ikke, så skal vi blot ringe og den vil blive
               repareret. Torben har fået kopimaskinen til at virke igen.
        d.   Fodbold
               Serie 2 fik desværre kun en halvsæson i serie 2, men havde marginalerne
               været med holdet, så var nedrykningen udgået.
               Der har været afslutning for ungdomsholdene og den indendørs sæson er i fuld
               gang med stævne i Bierstedhallen lørdag den 26. november.
               Afdelingen kæmper med at medlemstallet er nedafgående og derfor vil der
               mandag den 23. januar blive indkaldt til møde for at høre forældrene om, hvad
               der skal til for, at de vil vælge Biersted IF, som foreningen hvor man dyrker
               fodbold.
               De øvrige afdelinger er velkommen til at melde ind på, om de også kunne være
               interesseret i at være medarrangør af mødet.
               Fodboldafdelingens kasserer har lige født, men i løbet af den nærmeste tid
               skal afdelingen have set på regnskabet sammen med kassereren, idet der er
               nogle hængepartier.
       e.    Badminton
               Ikke tilstede.
        f.    Gymnastik
               Karin oplyste, at afdelingen har bestyrelsesmøde i morgen aften.
               Det har været lidt problematisk for gymnastikkassereren med conventus at de,
               der i øjeblikket går til Zumba har fortrinsret til at deltage efter jul.
               Der er i øjeblikket 88 tilmeldt jule zumba event 10. december. Der skal gerne
               være det maximale deltagerantal 165 for at arrangementet ikke skal give for
               stort et underskud. Derfor overvejes i øjeblikket forskellige pr. muligheder.
               Lotte Person har sørget for sponsorgaver på tilmeldingsnummeret. Der bliver
               ikke adgang for andre end de aktive – altså ingen tilskuerer.
               Floorball for mænd kører rigtig godt – pt. 21 betalende og flere står på spring  
        g.   Håndbold
              
Mitha gav en redegørelse om afdelingens status pt. TV2 Nord kom forbi
               Bierstedhallen i søndags og dækkede opgøret i herrer serie 3, hvor Biersteds
               to hold er i samme pulje. Flot indslag som kan ses på Biersteds hjemmeside.
                U-10 Drenge skal som small star i Gigantium fredag aften og spille forkamp
                før ligaopgøret Aalborg Håndbold - Skanderborg.
                Positiv stemning i håndboldafdelingen, hvor trænerne virkelig har styr på
                det hele og flere af holdene har tilgang af spillere. U-16 Drenge ser ud til at
                komme i gang takket været en stor indsats af Mathias Krog og Jesper Gunder
                og Per Ø. Larsen vil træne holdet. Træningen er startet op i aften og vi
                forventer at kunne tilmelde holdet turneringen efter jul.
                Bold og Leg – torsdag 16.30 til 17.30 – er kommet godt i gang og flere børn er
                på vej forlyder det. Marie Louise Jensen, Charlotte From, Jesper Christensen er
                ledere.
                Der har været afholdt et børnehåndboldstævne her i hallen for de 6 til 8 årige
                og det har skærpet interessen.
        h.     Halinspektør
                 Michael oplyste, at den person som skulle starte i jobtræning i går her i
                 Bierstedhallen har fået rigtigt arbejde. Helle Pedersen fra kommunen er i
                 øjeblikket ved at undersøge, om vi kan få en flexjobber, som er udgiftsneutral
                 for foreningen. Michael roste oprydningen efter de forskellige arrangementer,
                 der har været holdt i løbet af året.
                 Dog mangler der lige den allersidste opfølgning på, at alt nu også er på plads.
                 Det seneste eks. er manglende bortkørsel af træerne, der har været brugt til
                 årets fest. Torben appellerer også til, at alle køleskabe bliver total ryddet for
                 madrester, når arrangementet er slut.
                 Vedr. lyset i hallen, som af og til går ud.
                 Michael fik af Claus Eriksen fra kommunen besked på at indhente et tilbud på
                 Ny belysning til hallen. Tilbudet har Michael sendt op til kommunen, men nu
                 har udviklingsafdelingen ringet og sagt, at der skal indhentes yderligere to
                 tilbud inden sagen kan behandles. Michael i gang med at få indhentet disse.
                 Stenprojektet er færdigt. Hvis der er nogen, der skal på lossepladsen, så er der
                 en dynge brokker bagved hallen.
                 BHE holder julefrokost i Hallen lørdag den 17. december og har hallen fra
                 fredag den 16. december kl. 14.30. Michael er på Sjælland i den weekend.
                 Biersted Borgerforening har ansøgt om Hallen til harmonikatræf 2012 første
                 lørdag i november. HB siger O.K.
                 Michael vil gerne opgraderes i conventus og det vil Belinda sørge for.
                Vedr. ungdomsklub – det er særligt 4. og 5. og lidt af 6. klasserne, der kommer.
                De ældre er i Rulleklubben over i skolegården, som desværre også foregår om
                tirsdagen. Den 6. december skal de ud på skøjtebanen og næste gang kommer   
                Hanne Sørensen fra Glashuset, så de unge kan lave glasting evt. som julegaver.
 

4.      Behandlingssager (diskussion).

 
                Årsmøderne 2012 afvikles således:
                 Fodbold: Mandag den 13. februar
                 Gymnastik: Tirsdag den 14. februar
                  Håndbold: Onsdag den 15. februar
                  Badminton Torsdag den 16. februar
                  Mandag den 26. marts : Biersted Idrætsforenings generalforsamling
                  Alle møder starter kl. 19.30
                  Svend sagde, at det ikke var særlig opmuntrende at sidde til årsmøder kun
                  bestyrelsen og i heldigste fald to yderligere.
                  Svend kunne forestille sig, at man havde et fælles oplæg/indslag (af en
                  person udefra) for alle inden man gik ud i forskellige rum og holdt årsmøderne.
                  Opsætning af scoringstavlen til fodbold udendørs. Michael og Svend aftalte,
                  at Michael bestiller kablet, så arbejdet kan komme i gang.

  5.      Evt.

                  Intet

  6.      Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 17. januar 2012, kl. 19.00

 i klubhuset

            
  

                Referat fra hovedbestyrelsesmøde

                Tirsdag den 11-10-2011 kl. 18.30

                                           (godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Karin Larsen, Niels Ove Jensen,
                       Dennis Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør
                        Michael Tuure.
Afbud:            Marianne Hove, Belinda Hove                    
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagorden godkendt.

2.   Godkendelse af referater

                        Referatet fra mødet den 13. september 2011 blev godkendt.

3.    Meddelelser

 a.   Formanden
                        Tommy indledte mødet med at rose halinspektøren og øvrige involverede i det frivillige projekt med at få lavet en handicapvenlig belægning ved 
                        indgangsdøren til Bierstedhallen.
                        Vedr. musikanlæg til Bierstedhallen jævnført HB referat 130911 punkt 3 e.
                        Tommy har pr. 18. september 2011 sendt ansøgning om støtte til indkøb af musikanlæg til såvel Tuborgfondet som Spar Nord Fonden.
                        Vedr. seniorhjælpere så kommer der indlæg i BIF-NYT 4-2011.
                        Via conventus har yderligere to personer henvendt sig.
 b.   Næstformanden
                      Torben fortalte, at foreningen har fået brev fra kommunen vedr. olietank ved
                      Klubhuset. Opvarmningen af hallen har i mange år foregået med naturgas.
                      Ingen i den nuværende bestyrelse ved, hvor olietanken ligger, men Torben har
                      via kontakt til Kim Møller fået lokaliseret olietanken. Det vil koste ca. 2500 kr.
                      for opsugning af gammel olie og for at sætte en prop i. Torben har haft kontakt
                      til kommunen og HB besluttede, at foreningen sender brev til teknisk   
                      forvaltning om at udføre arbejdet med opsugningen/prop i eller alternativt
                      betale foreningen for at udføre arbejdet.
                      Energi Nord – Forenings El. Der er ikke ret mange, der er tilmeldt forenings el.
                      Torben rekvirerer sedler til at husstandsomdele sammen med BIF-NYT 4-2011.
                      Aabybro HK der af kommunen er blevet tildelt 2 timer i Bierstedhallen mandag
                      fra 17-19 har indtil dato kun været her én gang.
                      Tommy kontakter ÅHKs formand Bjarne Christiansen vedr. ovennævnte.
                      Karin oplyser, at gymnastikafdelingen gerne vil have de to timer tilbage.
 c.    Hovedkassereren
                      Ikke tilstede.
 d.    Fodbold
                 Den udendørs ungdomsfodbold er ved at være færdig. Der arbejdes på at finde
                 tider i Bierstedhallen til den indendørs træning.
                 Det er svære tider for fodboldafdelingen med at fastholde de unge spillere.
                 Nørhalne har mere at byde på og har trænere til holdene. Der er ifølge Niels
                 Ove en bedre forældreopbakning i Nørhalne, ligesom kontingent forskellene
                 sikkert også har betydning.
                 Tommy nævnte, at det er vigtigt, at afdelingerne generelt sørger for at få sendt 
                 folk på kursus, så foreningen kan holde gang i fødekæden af trænere, idet
                 trænerne er omdrejningspunktet i foreningen.
             
                 Niels Ove fortalte, at der er bestyrelsesmøde i fodbold i morgen aften.
                 Michael bad fodboldafdelingen om fremadrettet at give besked om kampe og
                 om kampflytninger af hensyn til hans arbejdstilrettelæggelse, så der kan blive
                 gjort rent, når lokalerne har været i brug.
                 Serie 2 fik point i sidste weekend og kan med lidt held i sprøjten overleve i
                 serie 2. Serie 5 er er blandet fornøjelse, fordi der er mange sidste hånds afbud
                 og det kræver hver uge adskillige telefonsamtaler for at stille hold.
                 Vedr. opsætning af brugt elektronisk stadion ur (fra Nørhalne).
                 For at sikre, at kablet, der skal graves ned er kommet hjem, så vil Niels Ove 
                 oplyse Michael om nedgravningsdato.
 e.    Badminton
                 Dennis fortalte, at badmintonafdelingen er inde i en positiv udvikling med 
                 medlemstilgang, hvilket skyldes personlig kontakt til nye spillere og forældre til 
                 børnene. Fredags hyggebadminton fik en god start i sidste uge.
                 Julelotteri bliver ligesom de foregående år solgt til fordel for weekend
                 hyggeturen til Grønhøj, som finder sted 3. og 4. marts. Salget af lotteri foregår
                 en onsdag efter kl. 16.00, så alle kommer rundt samme dag og efter
                 salgsarbejdet afsluttes der med æbleskiver eller lign. i cafeteriet.
                 Badmintonskolen i efterårsferien er aflyst.
 f.    Gymnastik
                  Karin fortalte om Zumba event, som foregår lørdag den 10. december 2011 i
                  tidsrummet kl. 12.00 til 15.00. Karin anmoder fodbold (Niels Ove) om at få
                  hallen til rådighed fra kl. 10.00 til opstilling. Der bliver tøjsalg fra kl. 11-12.
                  Ulla Drejer er engageret til 15 gange Zumba efter jul.
                  Floorball for voksne har god tilslutning op mod 20 spillere, indtil dato har 13
                  betalt.
                  Henrik Skøtt vil kombinere indendørs fodbold med floorball mandag i   
                  tidsrummet 15.00 til 16.30 for det hold han er træner for.
                   Dennis har sørget for indkøb af musikanlæg til brug i skolens gymnastiksal.
                   Se HB referat 130911 punkt 3 gymnastik.       

g.        Håndbold

                       Mitha fortalte, at U-10 drenge og piger i Nors Cup fik en 2. plads og gevinsten
                       var en håndbold til hver spiller, og det er vi i afdelingen rigtig glade for.
                       U-12 Piger samarbejdshold med Nørhalne. Hver spiller fik en jakke for en 1.
                       plads.
                       Turneringen er startet og de unge herrer er omkring 23 spillere på holdet. Der
                       er kommet tre unge spillere op og det gælder om, at få dem integreret på
                       holdet. De to herreseniorhold er kommet i samme pulje, så der er lokalopgør
                       søndag den 20. november kl. 13.00.
                       Mathias Krog er blevet uddannet dommer og dømte i søndags sin første 2
                       dommer kamp i Jetsmark (Herrer serie 3). Det er en stor glæde for Biersted 
                       IF, at vi har fået uddannet en ny ung håndbolddommer.
                       Mitha fortalte, at alle håndboldkampe både ude og hjemme ligger inde på
                       kalenderen på www.bierstedif.dk. Så her kan man også følge med i, hvornår vi
                       ønsker cafeteriet er åbent.            
h.       Halinspektør
                        Der er ikke kommet en løsning på lys problemerne i hallen. Se HB referat
                        130911. Michael rykker for svar.
                         Projekt ”stenbelægning”. Der er følgende uløste opgaver.
                         4 paller skal afleveres til Kås-Pandrup Beton. Cykelstativer køres på    
                         lossepladsen. Belægningen er klar til at blive vibreret. Dennis kommer med
                         vibrator og Torben skaffer noget strandsand.
                         Karl Henrik kommer og henter dæksler.
                         Beplantning i de nye bede. Michael fik O.K. til at indkøbe planter samt askebæger.
                         Michael fortalte, at der er i går mellem 15.30 og 17.30 er begået hærværk på 3
                         af de 4 ny opsatte lamper ved indgangspartiet. Der skal indkøbes nye lamper.
                         Alle der har deres gang i klubhuset bedes henvende sig til Michael, hvis de
                         hører noget om hvem der har ødelagt lamperne, eller i øvrigt ser unormal adfærd.
                         Michael holder ferie i uge 42. Tøjvask klarer Mitha. Torben klarer rengøring.
                         Michael vil sørge for opkridtning af fodboldbaner i uge 42.
                         Michael bad alle brugere af klubbens faciliteter om at tænke på, at holde døre
                          lukket af hensyn til varmeforbruget og i øvrigt slukke lyset, når sidste mand
                          forlader toilet og omklædningsrum.
                          Torben vil sørge for at få banket rør ned på fodboldbanerne, der hvor
                          hjørneflagene er, så det er nemmere at opmåle baner til foråret og så vil det
                          ikke være nødvendigt at opkridte baner i hele sommerferien.
 i.    Ungdomsklub                        
                           Michael fortalte, at i aften har ungdomsklubben besøg af politiet, der vil
                           fortælle om deres arbejde. Der vil være en hundepatrulje med.   
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                      Conventus
                            Dennis opfordrede alle til at gå ind og bruge conventus. Der vil blive indkaldt til
                            et kursus om brugen af conventus, når Dennis har fået luft i sit arbejde.
                            BIF-NYT 4-2011 har deadline 15. november. Torben vil kontakte John
                            Christensen og spørge efter, hvordan det kan være, at der går en hel måned
                            fra afdelingerne har indleveret stof til Bladet er klar til uddeling.            

 5.     Evt.
 

                      Dennis foreslog, at foreningen i lyset af, at der for nylig var en håndboldspiller i
                      syd Danmark, der pludselig faldt død om i en kamp, får sendt alle foreningens
                      trænere og ledere på første hjælps kursus.
                      Tommy vil kontakte Henrik Skøtt, der sidste år sørgede for at få et kursus til
                      Biersted, og høre om det er noget, vi kan gentage.
                      Nørresundby Bank har Halloween torsdag den 27. oktober på sportspladsen.
                      Dennis spurgte om indkøb af spilledragter til badmintonkampe var noget, som
                      afdelingen selv skulle indkøbe. Svaret er ja.

          

 6.     Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 15. november 2011

 kl. 19.00 i klubhuset

            

 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag den 13-09-2011 kl. 19.00

    (godkendt)

 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Belinda Hove, Dennis Nielsen,
                        Anne-Mitha Sørensen, Karin Larsen, halinspektør Michael Tuure.      
                        Svend Lindahl Nielsen kom lidt senere.
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 

1.   Godkendelse af dagsorden


                        Dagsorden blev godkendt.       
     

2.   Godkendelse af referater                        

                      Referatet fra mødet den 16. august 2011 blev godkendt.

3.   Meddelelser

             a.    Formanden
                        Tommy fortalte, at ansøgningen i henhold til HB referat af 16. august punkt 4 
                         er sat på stand bye, idet ansøgningen var for tæt på deadline til  ansøgningsfristen.
                        Møde med seniorhjælpere 6. september kl. 9.00 – Der var kun 2 tilmeldte.
                        Spørgsmålet er, om der er gjort nok for at informere om tiltaget?
                        Tommy vil skrive om det i næste BIF-NYT og indkalde til et informationsmøde.
             b.    Næstformanden
                       Torben fortalte, at fællesspisningen 26. august på terrassen ved klubhuset var
                       en succes. Der blev et overskud, så der kunne indkøbes en ny grill. Grillen er
                       pt. placeret i mødelokalet.
             c.    Hovedkassereren
                       Marianne og Belinda havde på forhånd udsendt halvårsregnskab for
                       Hovedkassen, klubhus og hal. Det afstedkom ingen umiddelbare kommentarer.
                       Marianne fortalte, at hun havde modtaget skema til ansøgning om tilskud til
                       ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesopgaver.
                       HB besluttede ikke at ansøge om midler, idet vores projekter alligevel ikke kan
                       gennemføres for de beløb, der evt. bevilliges fra kommunens side.
                       Der var også skema til ansøgning om tilskud til træner- og
                       instruktøruddannelse. Mitha undersøger dette punkt nærmere i henhold til FO.
             d.  Badminton
                       Dennis oplyste, at alle baner tirsdag er booked.
                       Der er medlemstilgang blandt unge og i det hele taget blomstre optimismen i afdelingen.
                       I uge 42 vil afdelingen afholde badmintonskole.
                       Der har været afholdt et vellykket bestyrelses ryste sammen arrangement i Vennestedet den 27. august.
             e.  Gymnastik
                      Zumba mandag aften er fuld tegnet – d.v.s. 165.
                      Karin oplyste, at der er truffet omtale med Ulla Drejer med en ny omgang
                      Zumba efter jul og også for den kommende sæson 2012/2013.
                      Der er et ønske om af få lavet en ny scene til instruktøren.
                      Jævnført HB referat 160811 punkt 3.f. vedr. musikanlæg.
                      Michael har indhentet priser på anlæg til hallen.
                      Det dyreste og bedste i  kvalitet koster 62.000 + moms. Det bør være hovedforeningen der indkøber et
                      sådan anlæg, men da Hovedkassen ingen penge har, og de øvrige afdelinger  
                      ikke umiddelbart vil/kan bidrage med midler hertil, så blev det besluttet, at
                      HB i den kommende tid undersøger muligheden for at søge støtte hos fonde.
                      Dennis vil finde en pris på et musikanlæg til gymnastiksalen, som gymnastikafdelingen selv financierer.
             f.    Håndbold                       
                     Der er tilmeldt 5 ungdomshold, hvoraf 2 er samarbejdshold med Nørhalne til den kommende sæson, samt 4 seniorhold.
                     Bold & Leg starter i uge 43 torsdag fra 16.30 til 17.30.
                     Bugvi Nattestad og Marie-Louise Jensen har været på DGI trænerkursus.
                     12. sep. deltog Mathias Krog og Mitha i Nordjyskes Smallstar informationsmøde på Langagervej.
                     I den kommende weekend deltager et dame-og et herrehold i Rask Mølle Cup.
                     Alle 5 ungdomshold deltager i Nors Cup 23. til 25. september.
                     Biersted Borgerforening starter Bankospil op søndag den 25. september og
                     håndbold skal sætte borde og stole op, som afdelingen hidtil har gjort.  
              g.  Fodbold        
                    Svend oplyste, at klubbens nyoprykkede serie 2 hold har svært ved at få point trods meget lige kampe.
                    Ungdomshold og samarbejde med Nørhalne er en meget stor udfordring for
                    Biersted på grund af forskelle i kontingentbetaling.
                    Den nye grill blev indviet med succes fredag den 9. september ifm. en serie 2 kamp.
                    Der mangler en opfølgning på kontingentindbetalinger i conventus.
                    Der er bestyrelsesmøde i fodbold i denne uge.
                    Vedr. besøg af englændere i uge 43 jævnført HB referat 160811 punkt 3.a.
                    Englænderne kommer ikke, idet de ikke kan få billige flybilletter.
              h.  Halinspektør                  
                    Michael holder ferie i uge 42.
                   Jammerbugt Kommune afholder folketingsvalg i cafeteriet torsdag den 15. september. 
                    De vil disponere over lokalerne fra onsdag kl. 9.00 til fredag eftermiddag.
                    Der er store problemer med lyset i hallen. Det går jævnligt ud. 2 elektrikere
                    har arbejdet på sagen med lift i 3 hele dage uden at have fundet fejlen.
                    Undervejs er der fundet lamper med overgange og lign. men det er ikke den
                    egentlige årsag. Claus Eriksen fra kommunen er koblet på sagen og Ejnar
                    Sørensen er blevet bedt om at afgive 2 tilbud på henholdsvis renovering af
                    lyset eller opsætning af nyt armatur.
                    Lysanlæg på udendørs fodboldbane. Der er problemer med det og Claus
                    Eriksen har bedt kommunens leverandør på området om at komme i næste
                    uge og udbedre problemerne.
                    Status på belægningen ved indgangspartiet.
                    Michael vil i den kommende tid få færdiggjort selve blomsterkummerne og  
                    Karl Henrik Pedersen vil komme og isætte brønddækslerne og støbe omkring
                    disse, når vi får noget mere stabilt tørvejr.
                    Dennis indskød i forbindelse med weekendarbejdet omkring projektet den 27.
                    og 28. august, at der godt kunne have været større frivillig opbakning til
                    projektet, men at de der deltog gjorde det godt og også havde det sjovt.
                    Der er kommet en henvendelse fra et meget aktivt medlem af foreningen,
                    som ønsker at leje cafeteria og hal til sin 40 års fødselsdag den 17. marts
                    2012.
                   HB siger O.K.
                   Der kan disponeres over hallen, når fodboldafdelingen er færdig med træningen lørdag.

 4.    Behandlingssager (diskussion).


                     Svend fortalte, at fodboldafdelingen har arvet Nørhalnes scoringsanlæg og
                     anlægget er kommet til Biersted.
                     Udfordringen omkring opsætning af anlægget ligger i at få nedgravet et elkabel
                     og hvor skal strømmen tages fra? Forslag om at tage el fra tennisskuret.
                     Der skal graves en rende til elkablet og det ideelle vil være, at få en 
                     maskine til at udføre det arbejde. Svend arbejder videre med sagen.    
                      Ungdomsklubben
          .          Ungdomsfesten den 9. september samlede 171 deltagere og der forventes at  
                     blive et overskud på arrangementet, som forløb godt og havde 25 hjælpere.

 5.    Evt.


                     Kopimaskinen i mødelokalet.
                     Marianne vil kontakte firmaet i den nærmeste fremtid med henblik på
                     afklaring af forholdene på kopimaskinen – repareres eller udskiftes.

 6.     Næste møde

 
 
 

Tirsdag den 11. oktober 2011

 kl. 19.00 i klubhuset

            
 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
                Tirsdag den 16-08-2011 kl. 19.00
 (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Marianne Hove, Karin Larsen (kom et kvarter senere p.g.a.
                      gymnastikmøde), Dennis Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør
                     Michael Tuure.
Afbud:           Torben Krog
Fraværende: Svend Lindahl Nielsen                     
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                        Dagorden godkendt.
                     Det henstilles til, at man møder op til hovedbestyrelsesmøderne eller sørger for
                     at sende en substitut.
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 14. juni 2011 blev godkendt.
    3. Meddelelser
         a.  Formanden
 Tirsdag den 9. august var der i Aabybro Posten en helsides artikel om Biersted
 Idrætsforening under temaet ”Fritiden” - fokus på Biersted Idrætsforening.
 En beskrivelse af foreningen i korte træk fra 1935 til 2011.
 Aabybro HK har af Folkeoplysningsudvalget fået træningstiden om mandagen i
 Bierstedhallen fra kl. 17-19. AaHK har henvendt sig til Tommy pr. mail og bedt
 om at få den ovennævnte tid ændret til kl. 18 til 20. Tommy har svaret, at det
 ikke er muligt. Gymnastikafdelingen har Zumba i tidsrummet fra 19-20 og der
 er skrevet kontrakt med instruktør.
 Fodboldafdelingen har fået en henvendelse fra Inge Niss om der i uge 43 kan 
 være overnattende engelske fodboldspillere i Biersted fra mandag til fredag.
 Efter samråd med halinspektøren, så kan det godt lade sig gøre, blot kan de
 ikke benytte Bierstedhallen, når skolen har timer og de må overnatte i
 Vennestedet og i Mødelokalet.
 Vedr. senior-hjælpere som der afholdes info-møde med tirsdag den 6.
 september.
 Tommy sender en skrivelse pr. mail, som afdelingsformændene 
 kan bruge, når de skal ud at finde emner, så de har faktuelle oplysninger 
 omkring mødet på skrift.
 b. Næstformanden
                      Ikke tilstede.
        c. Hovedkassereren
                      Marianne spurgte om foreningen kunne droppe kontoen i Spar Nord og flytte
                      det hele over i Nørresundby Bank. Da foreningen gerne vil bibeholde et godt
                      forhold til Spar Nord og samtidig kunne ansøge om midler i Spar Nord Fonden,
                      så besluttede HB, at foreningen bibeholder kontoen i Spar Nord.
                      Hjemmesiden www.bierstedif.dk er betalt 1500 kr. for 1 år frem til 15. aug.
                      2012.
                      Marianne oplyste, at til næste HB møde vil Belinda have et halvårsregnskab
                      klar, så vi kan se om budgettallene holder.
                      Vedr. oplæring i brug af foreningssystemet conventus for trænere,
                      bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede, så fastsætter Dennis selv
                      datoer for disse intro-møder. Michael vil også give en hjælpende hånd.
     d. Fodbold
                 Ikke tilstede.
     e. Badminton
                 Dennis oplyste, at Kurt Poulsen har overtaget kassererposten og er i øjeblikket
                 i en opstartfase. Marianne hjælper ham i gang.
                 DGI trænerkurserne i sidste weekend og næste weekend bliver ikke 
                 gennemført p.g.a. for få deltagere.
                 Tony og Kurt arbejder på at arrangere en fest for bestyrelsen, hvor indholdet
                 ikke er kendt på forhånd.
                 Der arbejdes også på andre spændende arrangementer til gavn for afdelingens
                 unge spillere.
 f.    Gymnastik
             Karin fortalte, at dagens Zumbatal nu er 85 tilmeldte.
             Michael har lavet en Zumbascene, hvorfra instruktøren viser øvelserne.
             Scenen kan flyttes frem og tilbage af 10 personer.
             Skabene i omklædningsrummene på Biersted skole – Michael vil søge for at
             der bliver en fælles nøgle, så alle instruktører kan komme i skabene.
             Karin fortæller, at musikanlægget er en meget vigtig del at gymnastikken både
             på skolen og i hallen. Begge steder er kvaliteten meget dårlig.
             Michael vil undersøge markedet og finde priser. Der findes firmaer, som
             kommer og laver lydprøver inden de fremkommer med et tilbud på
             musikanlæg. Akustikken er meget forskellig fra hal til hal.
             BIF-NYT er kommet og afdelingen vil i løbet af den næste uges tid sørge for, at
             Bladet kommer rundt i byen.
g.        Håndbold
                       Mitha fortale, at der var trænermøde i aftes, hvor træningstiderne blev
                       fastlagt. Der bliver samarbejdshold med Nørhalne på ungdomssiden og når
                       træningen starter i næste uge vil det vise sig, hvor mange hold det bliver. 
                       Seniorerne startede i sidste uge. Ungdomsholdene får mulighed for at komme
                       til Nors Cup 23. til 25. september.
                       Bold & Leg med Marie-Louise Jensen og Charlotte From starter først op i uge
                       43, idet mange spiller fodbold.
                       Marie-Louise og Bugvi Nattestad deltager på lørdag i trænerkursus for U-8 og
                       U-10.  
                       Vedr. hjemmestævner oplyste Mitha, at ungdomsholdene hvor der er
                       samarbejde med Nørhalne i efteråret vil spille i Nørhalnehallen, mens forårets
                       hjemmestævner for ungdom foregår i Bierstedhallen.       
h.       Halinspektør
                 Michael oplyste, at han har modtaget brev fra DBU indefodbold, hvor de ønsker
                 datoer for afvikling af stævner. Badminton bedes hurtigst muligt efter 1.
                 september give besked om dette. Håndbold har reserveret spilledatoer.
                 Projekt belægning. Michael har pr. mail bedt hver afdeling stille med en person
                 torsdag den 25. august kl. 18.30 samt lørdag og søndag den 27. og 28. august
                 fra kl. 7.00 til midt på eftermiddagen. Hovedformand, næstformand og
                 halinspektør vil også give en hånd med, mens Karl Henrik Pedersen vil komme
                 med de nødvendige redskaber. Det er planen, at der også skal tages fjernes
                 rådne telefonpæle og ellers ryddes op og affald køres til genbrugspladsen.
                 Så biler med trailere er også nødvendige til arbejdet.
                 Michael fortæller, at der har været overgang i flere lamper i hallen, og 2
                 elektrikere har arbejdet en hel dag med lift inden de fandt fejlene og fik dem
                 udbedret. Michael kontakter Helle Harlund Jammerbugt Kommune, idet det
                 kunne være rart for foreningen at have på skrift, hvad kommunen skal betale
                 og hvad foreningen skal betale vedrørende Hallen.
                 9. september afvikles der alkoholfrit diskotek, hvor der gerne skal komme op
                 mod 250 unge. Der var 103 til diskoteket i maj.
                 Fredag den 26. august er der arrangeret fællesspisning for alle byens borgere
                 på terrassen foran cafeteriet, hvor restlageret fra Mosefesten af burgere, pølser
                 o.s.v. bliver brugt. Se www.bierstedif.dk
 
 
 
                 Ungdomsklubben er af Jammerbugt kommune blevet bevilliget 15.000 kr. til
                 arbejdet med de unge fra 4. klasse til 9. klasse. Der arbejdes på at lave besøg
                 på politigården. Ungdomsklubben starter op efter ferien den 18. august.
                 Michael fortalte om en inspirationstur til Vejen Idrætscenter den 17. august.
                 Svend Lindahl deltog også i turen, der var arrangeret af Jammerbugt
                 Kommunes udviklingsafdeling.
                 Hovedbestyrelsen gav Michael bemyndigelse til at kontakte kommunen
                  omkring græsslåningen ved klubhuset. Der ligger græs på flisearealerne, som
                  slæbes med ind i klubhuset, fordi der ikke vises hensyn under arbejdet med
                  græsslåningen. Ligeledes vil Michael undersøge præcis hvilke opgaver, der skal
                  udføres af kommunen omkring klubhuset. Kommunen må have noget på skrift,
                  som foreningen kan få en kopi af.                                                                                                                          
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                      Tommy fortalte om www.forbindingskassen.dk. Foreningen kan søge
                      penge hos Trygfonden til kursus i førstehjælp og støtte til indkøb af
                      førstehjælpsudstyr o.s.v.
                      Tommy arbejder videre på ovennævnte.
 5.     Evt.
                      Kopimaskinen virker ikke længere og da Marianne samtidigt fortæller, at
                      leasingaftalen netop er forlænget frem til 1. maj 2012, så vil Marianne kontakte
                      firmaet. Michael fortæller, at Torben har lovet at køre ud med maskinen til NCT
                      jævnført sidste HB referat.
          
 6.     Næste møde
 
 
 
Tirsdag den 13. september 2011
 i klubhuset
            
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
                Tirsdag den 14-06-2011 kl. 19.00
( godkendt)
 
Tilstede:        Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Niels Ove Jensen, Kurt
                      Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure      
Afbud:           Karin Larsen
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                             Dagsorden blev godkendt.
      Af praktiske årsager blev dagsorden punkt 4.2: Halinspektør – i henhold til
      kontrakt skal denne tages op til drøftelse – behandlet som første punkt på
      dagsorden. Michael Tuure deltog ikke i mødet, mens punktet blev drøftet.
      Tommy havde forud for HB mødet haft et møde med halinspektør Michael
      Tuure, hvor begge parter (arbejdsgiver BIF) og (arbejdstager Michael Tuure)
      havde lejlighed til at tilkendegive mulighederne i et fortsat samarbejde.
      På grundlag af Tommys samtale med Michael Tuure, samt den store tilfredshed,
      som alle brugere af foreningens lokaliteter løbende tilkendegiver overfor HB
      omkring Michaels varetagelse af jobbet som halinspektør, så
      blev det besluttet at regulere halinspektørlønnen pr. 1. juli 2011.                   .            
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 9. maj 2011 blev godkendt.
    3. Meddelelser
         a.  Formanden
 BIF var repræsenteret ved Tommy og Michael i forbindelse med et møde på 
 Skolen den 6. juni, som Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget havde
 indkaldt til.
 Formålet med mødet var gennem en proces, at nå frem til konkrete 
 initiativer, som vil kunne medvirke til, at Biersted er et godt sted at bo.
 Læs mere om mødets resultat på: 
 Tommy har deltaget i et møde om udvælgelse til Årets Bjessing den 9. juni i
 Spar Nords lokaler.
 b. Næstformanden
                       Torben fortalte, at der ikke er kommet svar fra kommunen om halfordelingen,
                       hvor Aabybro HK har ansøgt om at bruge Bierstedhallen om mandagen fra kl.
                       17.00 til kl. 21.00.
                       De ansøgte timer i Skolens gymnastiksal er O.K.
        c.  Hovedkassereren
                       I hovedbestyrelsen er der ved flere lejligheder blevet drøftet om, vi ikke kunne
                       spare de ca. 17.000 kr. som det koster at have den eksterne revisor til at
                       revidere foreningens regnskab. I foråret blev der ikke rettet et eneste tal af
                       den eksterne revisor, så med baggrund heri og at det ikke er et krav fra
                       kommunen, at det ikke står i vores vedtægter samt at vi har en kasserer, som
                       er langt henne i revisoruddannelsen, så vedtog HB, at foreningens regnskab
                       fremover ikke revideres af eksterne revisorer, men alene af de på
                       generalforsamlingen valgte revisorer.
 d. Fodbold
                  Niels Ove oplyste, at turneringen går på hæld. Måske rykker serie 3 op, hvis
                  det flasker sig. Ungdomsholdene holder fælles afslutning. På ungdomssiden er
                  det en udfordring at få fundet trænere og holdledere og ligeledes er det en
                  balance med Nørhalne omkring samarbejdet, hvor kan Biersted selv danne
                  hold og hvor skal der være fællesskab. Der efterlyses større Biersted forældre
                  opbakning omkring de enkelte hold.
                  Flere af ungdomsholdene skal på ture i løbet af sommeren.
                  Old boys holdet er blevet trukket fra turneringen, selvom der var ca. 30
                  spillere, der har sagt ja. På kampdagen kom der utallige afbud, som i mange
                  tilfælde viste, at der ingen respekt hersker omkring det arbejde, som det er, at
                  stå som holdleder for sådan et hold.
                  Tommy nævnte, at det måske var en idé med sms bold for old boys i stedet
                  for, ligesom det Henrik Skøtt og Jesper Fiedel praktiserer.
                  Nørhalnestævnet gik fint og det lykkedes også at få besat nattevagterne.
e.      Gymnastik
             Ikke tilstede. Der bliver Zumba mandag aften.
f.      Badminton
                       Kurt fortalte, at han i løbet af kort tid overtager kassererposten og i øvrigt vil
                       være behjælpelig med alt muligt forskelligt i afdelingen.
                       Afdelingen arbejder på, at få 2 kurser med mindst 8 deltagere i DGI regi i
                       weekenderne 13. – 14. august og 20. – 21. august.
                       Træningen starter efter ferien den 30. august.
g.        Håndbold
             Der er intet nyt i forhold til sidste HB referat, bortset fra at Ann Nedergaard
             p.g.a. studier i Århus ikke kan være træner sammen med Per Vinther for
             U-14 Drenge.
      h.    Halinspektør               
                         Michael holder ferie i uge 29-30-31.
                   Vedr. vedligeholdelses opkridtning af fodboldbanerne, så har Torben lovet at
                   dække Michaels ferieperiode.
                   Fredag den 17. juli er sidste dag for Palle, der har været i aktivering i
                   foreningen siden foråret. HB udtrykker stor tilfredshed med alt det
                   arbejde både udendørs og indendørs, som er blevet udført i den periode,
                   mens Palle har været i foreningen.
                   Michael vil efter ferien tage kontakt til kommunen og høre om, der er
                   mulighed for at få en ny medhjælper.
                   Michael fortæller, at halvdelen af ”Sten-projektet” er lavet.
                   Vedr. optagning af fliserne ved hovedindgangen, så meddeler Michael os dato
                   på, hvornår vi skal finde frivillige til at udføre dette arbejde.
                   Michael fortæller, at han ind imellem oplever, at komme til et ulåst klubhus.
                   Det er uheldigt, fordi uvedkommende derved har adgang i bygningerne.
                   Der appelleres til, at sidste mand der forlader klubhuset sørger for at låse.
                   Michael og Palle havde en udbytterig tur til Vingstedcentret 17. maj, hvor der
                   var messe arrangeret af halinspektørforeningen. HB vil løbende få
                   informationer om erfaringer og måder at drive og udnytte en hal på, som
                   Michael fik kendskab til på messen.
                   Inspirationstur til Vejen Idrætscenter (se HB referat 9. maj 2011 pkt. 3.h).
                   Torben meddeler, at han ikke kan deltage den 15. august. Michael deltager og
                   måske Tommy.
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                         BIF-NYT
                          Uno-X annoncen skal fjernes fra BIF-NYT, da aftalen er opsagt pr. 30. juni
                         2011 af Uno-X.
                         For at sikre BIF en ny indtægtskilde er vi tilmeldt Forenings-El.
                         Hvordan får vi vore medlemmer og hele byen oplyst om ovennævnte?
                         Michael vil under mosefesten forsøge at få uddelt foldere om Forenings-El.  
                        Ungdomsklubben
          .             Der har været ca. 75 børn til klubaftner.
                        Hvordan får vi disse børn registreret, så de bliver en del af BIFs medlemsskare?
                        Der var forslag om, at kalde aktiviteten ”Sjov og bevægelse”.
                        Der er ønske om, at vi får et bedre fjernsyn inde i cafeteriet.
                        Hvordan kan vi få det finansieret? Hvem kan vi søge?
                        Ungdomsfesten den 27. maj havde 103 deltagere og gik nogenlunde rundt, men
                       der mangler forældreopbakning.
                      Seniorhold som hjælpere til halinspektør med vedligeholdelse af vores
                      bygninger og udendørs arealer samt andre opgaver i foreningen, som
                      f.eks. at klargøre hallen til gymnastikopvisning o.s.v. (ligesom
                      Nørhalnes C-hold)
                      HB har fastsat torsdag den 6. september kl. 9.30 til 10.30 som mødedato, hvor
                     foreningen (Tommy) sammen med Michael vil orientere om foreningens planer
                     med dannelse af et A-hold. Det er et uforpligtende møde, hvor man ikke binder
                     sig til andet end høre om foreningens initiativ.
                     Tommy vil skrive om det i næste BIF-NYT.
                     På næste HB møde skal afdelingerne medbringe liste med navne på mulige
                     personer, som vi kan forestille os vil være interesseret i at høre nærmere om
                     projektet.
                     Det er planen, at A-holdet mødes til formiddagskaffe og derefter laver en til to
                     timers arbejde alt efter opgavens art. Måske en til to gange om måneden.
                     Michael vil være koordinator af projektet.
 5.    Evt.
                      Kopimaskinen i mødelokalet
                      Den er efterhånden meget slidt og trænger til udskiftning. Den er leaset.
                     Michael undersøger om der er en bindingsperiode på den leasede kopimaskine
                     samt priser på en ny kopimaskine, der passer til vores behov.
                     Det kan måske være billigere for foreningen selv at købe en kopimaskine.
 6.     Næste møde
 
 
 
Tirsdag den 16. august 2011
 kl. 19.00 i klubhuset
            
 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
                Mandag den 09-05-2011 kl. 19.00
 (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Marianne Hove, Karin Larsen, 
                      Dennis Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør
                     Michael Tuure.
Afbud:           Torben Krog og Svend Lindahl Nielsen                    
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                        Dagorden godkendt.
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 21. marts 2011 blev godkendt.
    3. Meddelelser
         a.  Formanden
Tommy har modtaget brev fra Spar Nord, hvori de ønsker indstilling af person emne til ”Årets Bjessing 2011”, som udnævnes ifm. Mosefesten. Indstillingen skal afleveres senest 29. maj og møde om udvælgelse blandt de indstillede kandidater foregår torsdag den 9. juni kl. 16.00 i Spar Nords lokaler. Foreningen indstiller Charlotte From til titlen og Tommy varetager opgaverne hermed.
Mosefestudvalget har henvendt sig, fordi de gerne vil have lave noget EL, så der er strøm nok ude på pladsen til alle boder. HB besluttede, at Mosefestudvalget i samarbejde med halinspektøren får udført det nødvendige arbejde i den forbindelse.
 b. Næstformanden
                      Ikke tilstede.
                      Næstformanden spørger, om halgulvet skal have en lakering her i
                      Sommerferien? Hovedbestyrelsen besluttede i samarbejde med halinspektøren,
                      at det ikke er nødvendigt i år, da gulvet ser rimelig pænt ud.
      c.    Hovedkassereren
                      Marianne opfordrede alle til at koble Belindas mailadresse på
                     (bthove@gmail.com , når man sendte mail til hovedkassereren. Marianne og
                     Belinda kører regnskabet i samarbejde og nogle ting kan Belinda bedre svare
                      på end Marianne. Til næste HB møde vil der foreligge regnskabstal, så HB kan
                      se, hvordan budget og det aktuelle regnskab passer sammen.
                      Marianne har i andre klubhuse set, at der i indgangspartiet er ophængt tavler,
                      hvorpå foreningens sponsorer er synlige på magnetisk papir.
                      HB fandt, at det var en god idé, som der bør kigges nærmere på.
                      Marianne oplyste, at der har været tyveri fra vores omklædningsrum 2 gange
                      ifm. med hjemmekampe. Tyveriet er foregået i modstanderholdenes
                      omklædningsrum. Sko, tøj og mobiltelefon er forsvundet. HB beslutter, at
                      halinspektøren sætter advarsel skilte på dørene til omklædningsrummene.
 d. Fodbold
                 Ikke tilstede.
e.      Badminton
                 Dennis oplyste, at klubmesterskaberne er afviklet med stor succes.
                 Vindernavnene vil fremgå i næste BIF-NYT. Der forventes flere ungdomshold i
                 næste sæson og 2 serie 5 hold.
          
 
 
                  For at skaffe økonomi i afdelingen arbejdes der på, at DGI afvikler weekend
                  kurser i Bierstedhallen. Afdelingen håber på den måde, at skabe noget pr. om
                  badminton i Biersted.
 f.    Gymnastik
             Gymnastikopvisning 2011 foregik søndag den 3. april og den blev meget
             vellykket med 270 til 350 deltagere og tilskuere. Økonomisk løb opvisningen
             rundt. Til næste år overvejes det, at have cafeteriet åbent.
             Der kommer Zumba på programmet til efteråret. Instruktøren kan kun
             mandag mellem 20.15 og 21.15, så træningstiden for floorball for mænd skal
             ændres. Der skal være mindst 50 deltagere, hvis det skal kunne løbe rundt.
             Puslinge kommer til at træne onsdag fra kl. 17-18 med Heidi Nielsen, som
             instruktør. Forældre/barn bliver om torsdagen.
             To bestyrelsesmedlemmer er trådt ud – det er Anette Thomsen og Lotte Ege.
             Krudt og kugler og floorbal for drenge mangler instruktør.
             Karin vil forsøge at finde instruktører ved at appellere til forældrene om at
             melde sig via forældre intra.
             Michael Tuure fungerer som kontaktperson til floorbal for mænd.
g.        Håndbold
                       Mitha nævnte, at træningstider til næste sæson bliver et puslespil, fordi
                       håndbold har trænere, som ikke kan træne på de tidlige timer, som håndbold
                       har til rådighed. Og i forvejen har håndbold seniorer kun torsdag aften og de
                       træner kun en gang ugentlig, så tiden fra 19.00 til kl. 22.00 kan ikke tage
                       fra dem.
h.       Halinspektør
                 Michael oplyste, at han har modtaget brev underskrevet af Helle Bak Andreasen
                 fra Jammerbugt Kommunes Udviklingsafdeling, at der vil blive arrangeret en
                 inspirationstur til Vejen Idrætscenter 15. august, hvor repræsentanter fra alle
                 haller i Jammerbugt Kommune vil blive inviteret. Detaljeret invitation og
                 program udsendes senere.
                 Michael og Palle (hans medhjælper) deltager i messe arrangeret af
                 halinspektørforeningen i Vingstedcentret den 17. maj. Her vil der være
                 mulighed for at se alt, hvad der kan være i en hal.
                 Onsdag den 8. juni fra kl. 9.30 til kl. 16.00 er der i Fredericia Idrætscenter en
                 temadag om udvikling af jobbet som halinspektør. Der bliver bl.a. belyst ”Hvad
                 er brugernes forventninger til fremtidens idrætsanlæg/kulturhuse – Hvad kan
                 du som halinspektør gøre? Hvordan får man succes i jobbet som halinspektør?
                 Temadagen koster 1100 kr. pr. deltager. HB synes, at det er en god idé, at
                 Michael gerne vil deltage, så vi fremadrettet kan få nye input.
                 Michael havde følgende punkter, som han gerne ville have truffet beslutninger
                 om: Foreningen har modtaget yderligere to bænke i lighed med den bænk, der
                 er opstillet ved flagstangen. Hvor skal de stå? Ved Nordgavlen af hallen. Her
                 spiller de yngste og forældrene har så mulighed for at benytte de to bænke.
                 Skraldestativ på cementsokkel? Forslag ved lygtepælen omkring SFOens
                 område. Containeren, hvor der opbevares forskellige ting, som barer,
                 køleskabe og trekanter o.s.v er ved at rustne op, så indenfor det næste års tid
                 skal vi have fundet en anden løsning. Hvad gør vi?
                 Tennisskuret – ser ikke for godt ud. Der er aflåste skabe. Hvad er der i disse
                 skabe? Der rettes henvendelse til Kurt fra badminton, måske ved han det?
                 Michael oplyste, at han har lavet det udendørs lys ved den nordlige udgang af
                 hallen ved containeren.
                 Den store projekt omkring optagning af de rådne telefonpæle omkring vores
                 udendørs bede er påbegyndt. Der bliver arbejdet på opgaven ligesom tiden
                 tillader.
                      Telefonpælene skal på lossepladsen i container til trykimprægneret træ. Alle
                 opfordres til at tage trailer med ned til hallen, så vi kan få dem bortskaffet
                 hurtigst muligt. Der ligger også noget grenaffald, som skal køres væk.
 
 
 
                  Fyrrummet er blevet malet og kridtrummet er i gang med at blive renoveret.
                  Der har været henvendelser på leje af hallen til fødselsdage og en
                  erhvervsforenings vil afvikle en julefrokost. HB beslutter, at pris for en hel dag
                  er 1200 kr.
                  Dansikring har sendt foreningen en meddelelse vedr. nogle skriverier, der har
                  været i Ekstra Bladet.
                  Motorcykelklubben ”Bamserne” har henvendt sig til Michael og forhørt sig om
                  muligheden for at lave klubaften. HB besluttede, at Michael henviser
                 ”Bamserne” til at rette henvendelse til Biersted IF Vennekreds om brug af
                  Vennestedet.
                  Michael oplyste, at Ungdomsklubben er kommet godt fra start og der har
                  været omkring 60 unge, der har været der en eller flere gange og nogle
                  kommer hver gang. Den 27. maj holdes der diskotek fra 7. klasse og op til 17
                  år. Der søges voksne hjælpere hertil. 
                  Salg kommer til at foregå fra baren i hallen, da cafeteriet bliver holdt lukket og
                  der bliver en event overraskelse på ca. 30 min. i løbet aftenen.
                  Entréen bliver 50 til 75 kr. afhængig af eventen.
                  Diskoteksfesterne kommer til at hedde ”newclub” og der er lavet en
                  hjemmeside og en facebookside.
                  Biersted IF Vennekreds har skænket Ungdomsklubben 6.000 kr. Indtil videre
                  er der købt et bordtennisbord til 2500 kr., resten står på ”bogen” indtil
                  Ungdomsklubben får brug for dem.
                     
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                      Conventus
                      Undervisning i brug af systemet. Det vil være bedst, hvis trænere og
                      bestyrelsesmedlemmer får undervisning hver for sig.
                      Dennis oplyste, at betaling af deltagelse i spisningen lørdag aften vil kunne
                      foregår via systemet.
            
 5.     Evt.
                     Vi har tidligere drøftet oprettelse af et korps af seniorhjælpere, der kan hjælpe 
                     halinspektøren med praktiske opgaver. Tommy vil gerne tage personlig kontakt
                     til disse hjælpere. Vi skal have fundet nogle navne på personer, som kunne
                     være potentielle emner til dette korps, hvor det sociale fællesskab skal være i
                     højsædet.
          
 6.     Næste møde
 
 
 
Tirsdag den 14. juni 2011
 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset
            
 
 
Mødereferat fra Biersted Idrætsforenings Generalforsamling
den 28. marts 2011
 
 
Referent: Anne-Mitha Sørensen
 
Der var mødt 24 medlemmer frem.
 
1.       Valg af dirigent
Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til dette års generalforsamling.
Herefter foreslog Tommy, at generalforsamlingen blev indledt med at klubsangen blev sunget.
Tommy foreslog Hans Peter Urth valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag. Hans Peter Urth blev valgt med akklamation. Hans Peter Urth takkede for valget.
 
2.       Valg af stemmetællere
Henrik Hinrichsen og Michael Tuure blev foreslået som stemmetællere. Begge blev valgt med akklamation.
 
3.       Hovedformandens beretning
Tommy Kristensen fik ordet for aflæggelse af beretning for 2010.
Beretningen findes i nedskrevet form, hvorfor den ikke vil blive gengivet her.
Som sidste del af beretningen foretog Tommy udnævnelse af årets ungdomstræner og årets leder.
Thomas Nielsen, Belinda og Alexander Hove blev udnævnt til årets ungdomstrænere og fik overrakt en vandrepokal.
Indstillingen findes i nedskrevet form, og derfor vil den ikke blive gengivet her.
Charlotte From blev udnævnt til årets leder og fik lederpokalen, som også er en vandrepokal.
Indstillingen findes i nedskrevet form, derfor vil den ikke blive gengivet her.
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Det var ikke tilfældet. Beretningen blev godkendt med akklamation.
 
4.       Regnskabet for 2010 og budget 2011
Regnskabet 2010
Belinda gennemgik regnskabet og undervejs redegjorde hun for enkeltheder omkring tallene i hovedkassen, klubhus og hal. Afdelingsregnskaberne var gennemgået på de afholdte årsmøder.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet – det blev godkendt med akklamation.
Budget 2011
Belinda redegjorde for, at hovedbestyrelsen har besluttet at lægge budgettallene for 2011 så tæt på de faktiske 2010 tal.
 
5.       Indkomne forslag
            Der var ikke indkommet forslag.
 
6.       Valg til hovedbestyrelsen
Valg af Næstformand.
Torben Krog blev genvalg med akklamation.
Valg af hovedkasserer.
Marianne og Belinda Hove blev genvalgt som hovedkasserer-team.
 
7.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Nielsen blev foreslået som 1. suppleant.
Lars blev valgt med akklamation.
Thomas Bonde blev foreslået som 2. suppleant.
Thomas blev valgt med akklamation.
 
 
 
8.       Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslog de nuværende Jørgen Tranholm og H.P. Urth genvalgt.
Der var ikke andre forslag.
De blev begge valgt med akklamation.
 
Valg af en revisorsuppleant
Niels Ove Jensen blev foreslået.
Der var ikke andre forslag.
Niels Ove Jensen blev valgt med akklamation.
 
9.       Valg af medlem til Jubilæumsfondens bestyrelse
Bestyrelsen foreslog den nuværende Per Selvejer Sørensen genvalgt
Der var ikke andre forslag.
Per Selvejer Sørensen blev valgt med akklamation
 
10. Valg af fanebærer
Bestyrelsen foreslog Tony Jensen genvalgt.
Der var ikke andre forslag
Tony blev valgt med akklamation.
 
           11. Eventuelt
.          Under eventuelt gennemgik Dennis Nielsen på storskærm foreningsadministrationssystemet Conventus og
           hvordan vore medlemmer fremover selv skal foretage indtastning heri, når de tilmelder sig en sportsgren.
           Dennis Nielsen, Belinda Hove, Torben Krog og Michael Tuure vil deltage i et kurus arrangeret af Jammerbugt
           Kommune om alle de anvendelses muligheder, der ligger i systemet udover selve økonomisystemet. Lisbeth
           Sørensen spurgte, om der blev mulighed for sms service i systemet, således at træneren hurtigt kan sende
           beskeder rundt til spillerne. Belinda nævnte, at det var en af de ting, som foreningen vil undersøge, men p.t. vil
           det ikke være en mulighed, idet det koster kroner.
           Cafeteriet – for at få cafeteriet åbnet, når der er aktiviteter – så vil det være smart, hvis disse tider fremgik på
           hjemmesiden, så interesserede kan melde ind på, hvornår de kan tage en tørn.
           Tommy oplyste, at UnoX har opsagt deres provisionsaftale med Biersted Idrætsforening pr. 30. juni 2011. Det
           betyder, et indtægtstab for foreningen. Energi Nord har et tilbud om foreningsEl, hvor foreningen får 2 øre for
           hver kWh, man bruger. Torben Krog havde foldere med om ForeningsEl.
           Multibane – Der blev spurgt ind til, hvordan det gik planerne herom. Tommy Kristensen fortalte, at der stadig er 
           et ønske om en multibane. Fra flere sider kom der forskellige input, som hovedbestyrelsen kan arbejde videre
           med.
           Charlotte From fortalte, at Mosefestudvalget er i fuld gang med planlægningen heraf til dagene 17. 18. og 19.
           juni.
           Michael fortalte om et projekt med renovering af belægningen ved vores indgangsparti. Selve nedlægningen af
           stenene vil blive foretaget af to anlægsgartnerelever, mens foreningen får brug for frivillige hænder til at få
           gravet den nuværende stenbelægning op og renset Det er planen, at de gamle telefonpæle, der er rådne skal
           fjernes og erstattes af kummer bygget op i sten. Selve belægningen ved indgangen bliver lavet handicapvenlig, så
           den kommer helt op i niveau med døren.
           Herefter rundede Tommy Kristensen generalforsamlingen af med en tak til dirigenten for god mødeledelse.
 
                   .
 
 Biersted den 28. marts 2011.
 
 
 
H.P. Urth, dirigent
 
 
 
Tommy Kristensen, formand                                                      Torben Krog, næstformand
 
 
 Marianne Hove, kasserer                                                                    Svend Lindahl Nielsen, fodboldafdelingen
 
 
 Dennis Nielsen, badmintonafdelingen                                              Anne-Mitha Sørensen, håndboldafdelingen
 
 
 Karin Larsen, gymnastikafdelingen
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
                Mandag den 21-03-2011 kl. 19.00
( godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Belinda Hove, Karin Larsen,Niels Ove Jensen, Dennis 
                      Nielsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure.
Afbud:           Torben Krog, Marianne Hove             
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                        Dagorden godkendt.
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 14. februar 2011 blev godkendt.
    3. Meddelelser
         a.  Formanden
Tommy orienterede om, at foreningen har modtaget brev fra UnoX omhandlende ”Opsigelse af provisionsaftale mellem Biersted Idrætsforening og UnoX Automat”. I brevet står, at selskabet på grund af de markedsmæssige forhold i branchen med priskrig på brændstof ønsker at skærpe deres position og være endnu mere konkurrencedygtige på deres prisskilte ud til vejen. Selskabet vil med andre ord tilbyde samme lave pris til alle deres private kunder, uanset om der betales kontant eller med et UnoX-kort. Opsigelsen sker med 3 mdr. varsel til 30. juni 2011.
Tommy har i dag haft APV med halinspektør Michael Tuure, så formalia er i orden. Michael har gjort opmærksom på, at rygepolitikken skal indeholde en konsekvens, hvis der sker overtrædelse heraf.
      b.   Næstformanden
                      Torben ikke tilstede.
      c.    Hovedkassereren
                      Belinda fortalte, at regnskabet i øjeblikket er ude hos ekstern revisor. Belinda
                      aftaler tidspunkt for revision med foreningens egne revisorer Hans Peter Urth
                      og Jørgen Tranholm. HB medlemmerne får en mail om, hvordan regnskabet er
                      klar til underskrivelse. Tommy sørger for at tage kopier til generalforsamlingen.
d.    Fodbold
                 Niels Ove Jensen fortalte, at de yngste fodboldspillere har standerhejsning 9.
                 april, og herefter er alle godt i gang. 2. april starter turneringen. Michael Tuure
                 supplerede med, at Kommunen i dag har været med vertikalskærer på
                 fodboldbanerne. Der er kommet nye net på 11 mands lysbanen og øvrige net
                 er blevet repareret og efterset af kommunens folk. Opmåling og kridtning af
                 fodboldbaner vil sker inden 2. april.
e.       Badminton
                 Det ekstraordinære årsmøde resulterede i, at Dennis Nielsen er badmintons
                 talerør i HB, mens Tony Jensen varetager de turneringsmæssige opgaver.
                 Ann Rendbeck fortsætter som kasserer, mens Birte Rosendahl og Marlene
                 Moesgaard Leth er menige bestyrelsesmedlemmer.
                 Klubmesterskaber afvikles 8. april og afdelingens hyttetur for ungdom
                 5. og 6. marts var vellykket.
 f.    Gymnastik
            Gymnastikopvisning 2011 bliver søndag den 3. april. Detaljerne omkring
            opvisningen planlægges i denne uge.
            Der kommer i år to opvisningshold fra DGI til gymnastikopvisningen.
         
        
         Den 10. og 11. marts arrangerede gymnastikafdelingen overnatning i
         Bierstedhallen med børn. Det var en stor succes.
g.        Håndbold
                    Sidste turneringsrunde afvikles på søndag den 27. marts. Vi har arrangeret
                    klubmesterskaber på lørdag den 26. marts som afslutning på sæsonen. Vi har en
                    forventning om, at det bliver en rigtig god eftermiddag, når alle vore
                    ungdomsspillere er samlet og møder hinanden på kryds og tværs.
                    Der afsluttes med spisning og pokaloverrækkelse.
                    Forårsoprydning i anlægget bliver lørdag den 16. april kl. 10-12.
                    Tidtagning i ÅHKs påskestævne langfredag og påskelørdag i Biersted- og
                    Vadumhallen.
                    Biersted Nyt nr. 1-2011 kom John Christensen med fredag den 18. marts og alle
                    blade er delt ud i løbet af fredagen og lørdagen.
h.     Halinspektør
               Tirsdag den 29. marts kommer et udvalg fra kommunen på besigtigelse i ½ time
               i Biersted for at se og høre om vores udfordringer med at drive Bierstedhallen.
               Tommy og Michael vil være tilstede under besøget. Et nyt tiltag med
               ungdomsklub starter op på torsdag den 24. marts med Michael Tuure og Lotte
               Krog som tovholdere. Det bliver på børnenes præmisser og flere voksne skal
               involveres, idet der altid vil være to tilstede. Der har været god pressedækning
               omkring nyskabelsen. Det bliver spændende at se, hvordan de unge tager imod
               tilbudet og om flere voksne melder sig ind til at tage en tørn.
               27. maj afvikles der Haldiskotek.
               Michael oplyste, at der i forbindelse med at der søges om polititilladelse til at
               afholde fester skal der oplysning med, hvilket forsikringsselskab/policenummer
               vi har.
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                    Regnskab 2010 og budget 2011. Se punkt 3. c.
                    Årets leder: Charlotte From
                    Årets ungdomstræner: Thomas Nielsen, Alexander og Belinda Hove.
                    Vi mødes omkring kl. 18.30 – 18.45 i cafeteriet den 28. marts.
                    Mitha sørger for at bestille brød til kaffen. Foreningen er vært ved 1 øl eller
                    sodavand.
                    Conventus: Belinda og Dennis fortalte, at tilmeldingen via foreningens
                    hjemmeside er oppe at køre. Dennis gennemgik på sit bærbare computer,
                    hvordan det fungerede og badminton har fået de første kontingenter via
                    conventus. Fodbold og gymnastik har også lavet beskrivelser af hold.
                    Belinda og Dennis opfordrede håndbold til at lave en skrivelse af afdelingens
                    hold, så afdelingen er klar i god tid inden sæsonopstarten. Ideen er at man kan
                    skrive hvor mange spillere, der er plads til på de enkelte hold og løbende følge
                    med i, hvor mange der er tilmeldt.
                    Conventus kursus den 31. marts i Fjerritslev omkring brug af kalender o.s.v.
                    Michael, Torben, Belinda og Dennis deltager.
 5.     Evt.
                    Tommy fortalte, at Henrik Skøtt gik med tanker om at starte flex fodbold, som er
                    et nyt tiltag under DGI, måske kan Biersted blive blandt forsøgsklubberne?
                    Store Hoppedag i efterårsferien – Mitha sender den underskrevne kontrakt til
                    Hoppyjump. Det bliver fredag den 21. oktober kl. 14.00 – 16.30. Vi kan evt.
                    søge om tilskud hos BIF Vennekreds eller Bifén.
          
6.               Næste møde:
 
Mandag den 9. maj kl. 19.00 i klubhuset
            
 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
                Mandag den 14-02-2011 kl. 19.00
( godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Belinda Hove, Karin Larsen, 
                      Svend Lindahl Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør
                     Michael Tuure.
                     Dennis Nielsen Højbakkevej 23B tlf. 42424243 mail: dennis@mail.dk er    
                     fremover badmintonafdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen.    
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                        Dagorden godkendt.
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 11. januar 2011 blev godkendt.
    3. Meddelelser
         a.  Formanden
Tommy besøgte æresmedlem Per Frost Solvænget 17 den 2. februar på hans 70 års fødselsdag med en hilsen fra Biersted IF. Den 16. februar er det æresmedlem Aksel Nielsen Højbakkevej 34, der får en hilsen, da han fylder 80 år.
P4 Nordjylland har haft fokus på DGI og idrætsforeningernes samværspolitik og betydningen af, at have formuleret en politik for, hvordan vi omgås hinanden.
Både Tommy og Svend har været interviewet i den forbindelse. Svend som DGI foreningsrepræsentant og Tommy fordi Biersted IF har en formuleret samværspolitik, som kan læses på vores hjemmeside.
Tommy og Marianne deltog 26. januar i MedieCenter Søparken i et møde for alle foreninger i Jammerbugt Kommune inviteret af Fritidsafdelingen. Emnet var information om Conventus foreningsadministration, da kommunen overvejer at anskaffe Conventus og stille det gratis til rådighed for alle kommunens foreninger og haller.
Tommy omdelte, hvad han har skrevet i sit indlæg i BIF-NYT, der har deadline 15. februar.
 b. Næstformanden
                      Der var alarm på cafeteriet lørdag eftermiddag ifm. fodboldstanderhejsning.
                      Vagtselskabet ringede til Torben, der besigtigede klubhuset og det viste sig, at
                      det var alarmboksen i mødelokalet, der havde fået et skub, da bordene blev
                      flyttet ind i hallen til bankospil. Alarmen blev afblæst, så der kommer ingen
                      regning.
                      Borgerforeningen vil have de to beskadigede bander fra Harmonikatræffet
                      udleveret, således at de to bander kan bruges på scenen i årene fremover.
                      (se HB referat 141210 punkt 3.h).
                      På håndbolds årsmøde blev der nævnt, at Energi Nord har noget, de kalder
                      ForeningsEl. Når man tilmelder sig ForeningsEl, så giver Energi Nord 2 øre pr.
                      kWh strøm man bruger, til den forening, man ønsker at støtte, uden at det
                      koster ekstra. I øjeblikket er 70 foreninger tilmeldt. Torben kigger nærmere på
                      om det er noget for Biersted IF.
                      På badminton årsmødet blev det nævnt, at Vadum har en aftale med Henrik
                      Studsbjerg fra Vestbjerg om at lave sponsorarbejde for klubben.
                      Er det en idé her i Biersted?
                      Torben undersøger nærmere. (Se HB referat fra 300908 punkt 4)
                      
 
      c.    Hovedkassereren
                   Der blev udleveret råskitse for hovedkasse, klubhus, hal og resultatopgørelse for
                   2010. Belinda og Marianne gennemgik tallene og da hallen er kommunens, mens
                   klubhuset tilhører BIF, så er det vigtigt, at de enkelte poster bliver ført i
                   overensstemmelse med de faktiske forhold. Fordi i princippet har kommunen en
                   hal uden omklædningsrum og det dur ikke i relation til skolens brug af hallen.
                   Marianne nævnte, at Conventus er klar til at blive taget i brug til
                   kontingentindbetaling. For at alle kan få den optimale glæde af systemet, så skal
                   der udarbejdes en slags spiseseddel i stikordsform og holdes nogle introaftner, så
                   alle kan komme godt i gang, ligesom det vil være hensigtsmæssigt med nogle
                   superbrugere. Belinda, Torben og Dennis arbejder videre med ovennævnte.
                   Belinda stillede spørgsmål om, hvorfor at regnskabet skulle ud omkring et
                   statsautoriseret revisorfirma? Står det i vedtægterne eller forlanger kommunen
                   det? Det er dyrt for foreningen med statsautoriseret revisorfirma og det vil være
                   billigere, hvis det er et registreret revisorfirma. Umiddelbart var det en
                   beslutning, der i sin tid blev truffet p.g.a. uheldige episoder i foreningen.
                   Spørgsmålet er om det måske er på tide med en nøjere overvejelse/ændring af
                   den beslutning.
 d. Fodbold
              Svend fortalte, at Herrer B er blevet nr. 2 ved jyske mesterskaber i indefodbold.
              U-13 og U-15 Piger har deltaget i Nordjyske Mesterskaber og klaret sig flot.
              5. marts standerhejsning for ungdom.
              Årsmødet havde 10 deltagere og alle valg var genvalg.
              Afdelingen vil søge kommunen om nye 7-mandsmål
e.      Badminton
               Årsmødet resulterede i, at afdelingen på papiret ingen formand og ingen kasserer
              har i øjeblikket, men der indkaldes til ekstra ordinært årsmøde den 10. marts for
              at få valgt en ny formand og en ny kasserer.
              For at få arbejdsopgaverne fordelt i afdelingen, så har badminton besluttet, at
              Dennis Nielsen fremover er badmintons repræsentant i HB, derfor deltager han i
              aften i HB mødet.
              Ved kommunemesterskaberne fik afdelingen gode resultater specielt i U-9.
              5. og 6. marts tager ungdomsafdelingen til Grønhøj på weekendophold.
 f.    Gymnastik
         Gymnastikopvisning 2011 bliver søndag den 3. april.
         Der kommer i år to opvisningshold fra DGI til gymnastikopvisningen.
         Lisbeth Vad har meldt sig til at blive uddannet til Zumbainstruktør. Nu gælder det
         om, at finde et kursus hun kan komme på.
         Den 10. og 11. marts arrangerer gymnastikafdelingen overnatning i
         Bierstedhallen.
         Karin nævnte, at der er 2 gymnastikskabe i omklædningsrummene på skolen, der
         trænger til reparation. Karin fortalte, at hun har været i kontakt med skolens
         pedel og han siger, at det hører ikke ind under ham. Michael vil se på, om det er
         noget, han kan klare.
g.        Håndbold
         Årsmødet med fællesspisning gav et deltager antal på 45 incl. børn. Bestyrelsen
         fortsætter uændret. Afdelingen fik et overskud på 21.000 kr. i 2010.
         Indsamlingen af Karatmærker er afsluttet og afdelingen har foreløbig indsendt
         10.530 mærker. Da Karat har besluttet, at indsamlingen permanent stopper her
1. februar 2011, så har de givet foreningen en frist til 15. februar, hvor vi kan
                    indsende de sidste mærker, som vi ligger inde med. Karatmærkeindsamlingen
                    gav sidste år 9400 kr. og sammen med den arbejdsindsats håndbold yder
                    Biersted Borgerforening, så er det medvirkende til det flotte årsresultat.
h.     Halinspektør
               Michael oplyste, at han hurtig blev raskmeldt efter operationen i fingeren og
               Palle som er i jobtræning klarede alle opgaver i den periode.
 
 
 
             Michael er meget godt tilfreds med Palle, der er omhyggelig med sit arbejde,  
             tjenstvillig og en rar person at arbejde sammen med. Omklædningsrum 4 er
             færdigrenoveret.
             Michael fortalte, at der nu er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger og
             sikkerhedsblade på de 17 produkter, der bruges i klubben. Vedr. APV og
             handlingsplan herfor, så oplyste Michael, at der skal indkøbes øjenskyller.
             Sikkerhedsbriller og handsker er indkøbt.
             Nødråb omkring vaskerummet. Spilletøjet, der skal vaskes skaltages op af
             tasken og kommes i vasketøjskurv og tasken skal placeres ovenpå kurven.
             Sørg venligst for at der er holdnavn på tasken, så Palle/Michael kan se, hvor
             tøjet skal placeres efter vask.
             Se i øvrigt de laminerede opslag i vaskerummet om, hvordan vasketøjet skal
             håndteres.
             Michael fremlagde et forslag om at få renoveret vores fliseindgangsbelægning til
             hoveddøren. 2 unge piger er i øjeblikket i gang med en gartneruddannelse og i
             den forbindelse har de brug for projekter at øve sig på vedr. flisebelægning.
             Michael fik bemyndigelse til at arbejde videre med projektet, som også indebærer,
             at adgangen til klubhuset bliver handicapvenlig, så måske er der mulighed for
             støtte fra kommunen. Tommy vil tage kontakt til teknisk afdeling vedr. projektet.
             Michael holder ferie i uge 8.  
          
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                    Regnskab 2010 og budget 2011.
                    Se punkt 3. hovedkassereren. Vedr. budget 2011 – HB besluttede, at budgettet
                    for 2011 skal ligges tæt op af de faktiske tal for 2010.
                    Tema: Hvordan ser BIF ud om 5 år?
                    Der var en del, der ikke mødte frem, men det blev alligevel en god aften, hvor
                    alle fremlagte tanker nu hænger på væggene i det ny mødelokale.
                    Det gennemgående er, at der kan/skal nedsættes små underudvalg, som kan
                    løse små opgaver/projekter.
                   Tommy og Torben vil lave et sammendrag af de fremlagte idéer og så må vi se,
                    om vi kan komme videre med at sikre Biersted IFs fremtid.
 
 5.     Evt.
                    Generalforsamling mandag den 28. marts kl. 19.30
                    Til næste HB-møde: Indstillinger til årets ungdomstræner og årets leder.
                    Annonce vedr. generalforsamling i Aabybro Posten tirsdag den 8. marts.
          
 6.     Næste møde
 
 
 
Mandag den 21. marts 2011
 kl. 19.00 – 20.00 i klubhuset
            
 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
                Tirsdag den 11-01-2011 kl. 19.00
(godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Karin Larsen, Svend Lindahl 
                     Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure 
                    (Belinda Hove deltog under punkt 3 ”hovedkasserer”.
Referent:      Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                        Dagsorden godkendt – af praktiske årsager blev dagsorden punkt 3.3   
                     hovedkasserer behandlet først, idet Belinda Hove havde udarbejdet regnskabs
                     råskitse, som blev udleveret på HB mødet for hovedkasse og hal og klubhus for
                     2010. Belinda gennemgik tallene og knyttede undervejs kommentarer til de
                     forskellige tal, og gjorde samtidig opmærksom på, at det kun er foreløbige tal
                     og fordelingen af tallene mellem klubhus og hal kræver lidt mere indsigt.
                     Solveig og Tommy har lovet at bistå med dette arbejde sammen med Torben og
                     Michael.
                     De enkelte afdelingskasserer er blevet bedt om snarest at få deres
                     årsregnskaber for 2010 færdiggjort og afleveret til hovedkassereren, idet disse
                     regnskaber skal være klar til årsmøderne, der finder sted i uge 6. BIF
                     generalforsamling afvikles mandag den 28. marts og ca. 1. marts skal 
                     regnskabet afleveres til ekstern revisor.            
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 14. december 2010 blev godkendt.
    3. Meddelelser
         a.    Formanden
Der er udsendt invitation fra Jammerbugt Kommune om et informationsmøde onsdag den 26. januar kl. 19.00 i Mediecentret, Aabybro. På mødet vil der blive orienteret om, at Jammerbugt Kommune overvejer at anskaffe foreningsadministrationssystemet Conventus og stille det gratis til rådighed for alle kommunens foreninger og haller. Udover en gennemgang af systemets muligheder ønsker kommunen en tilkendegivelse fra foreningerne om det er en god ide, at kommunen går videre i processen.
På mødet vil også de nye regler for lokaletilskud og gebyrer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2011 blive gennemgået. Tommy og Marianne deltager i mødet.
 b. Næstformanden
                     Torben fortalte, at han er blevet kontaktet af Klubbonus.dk – det gamle Metax,
                     som blev til Shell. Firmaet fortalte, at ordningen med, at vi som klub modtager
                     bonus ved køb af benzin er ophørt og medlemmer, der er tilmeldt ordningen vil
                     modtage et brev om dette. Hvis vi som forening herefter skal modtage bonus
                     for bilvask hos Shell, så skal vore medlemmer aktivt tilmelde sig klubbonus.dk
                     Det skal understreges, at ovennævnte ikke vedrører vores aftale med UnoX –
                     Hjørringgaard.
                     Scoringstavlen er kommet tilbage efter reparation.
                     Køleskab på lageret i cafeteriet er gået i stykker. Der anskaffes ikke p.t. et nyt.
                      .
                      
                    
 
                 
                
      c.    Hovedkassereren
                   Se under punkt 1
                   Marianne udleverede Biersted NYT sponsorkontrakter for 2011 til HB.
                   Sponsorerne skal være kontaktet senest 10. februar af hensyn til Biersted Nyt nr.
                   1 2011, som har deadline 15. februar 2011.
                   Marianne spurgte om der skal betales 35 kr. pr. medlem i klubvedligehold i 2010
                   til hovedkassen?
                   Af hensyn til økonomien i Hovedkassen, så bibeholder vi ordningen, som har kørt
                   sådan i en del år.
                   Marianne vil til næste HB møde orientere om, hvordan økonomien i vores
                   klubblad Biersted NYT er for 2010 – sponsor(indtægter) og trykning(udgifter).
                   HB har for en del år siden besluttet, at hvis ikke økonomien hænger sammen, så
                   skal afdelingerne kollektivt dække de manglende indtægter.
 d. Fodbold
              Indefodboldtræningen er i fulde omdrejninger. Det går godt for U-13 Piger og
              U-15 Piger.
              Standerhejsning for senior foregår lørdag den 5. februar. Kunststofbanerne i
              Jetsmark vil blive brugt i et vist omfang for at få gang i træningen.
              Afdelingens største udfordring er samarbejdet med Nørhalne, idet Bierstedspillere
              melder sig ind i Nørhalne og betaler kontingent der og yderligere kan dyrke andre
              idrætsgrene i Nørhalne for det samme kontingent. Konsekvensen er, at Biersted
              med tiden kun har børn op til 10 – 11 år. Det er problematisk. Nørhalne er ikke
              indstillet på at ændre på deres kontingent politik ligesom de udbetaler kørepenge
              til de forældre, der kører til kamp.
e.      Gymnastik
         Gymnastikopvisning 2011 bliver søndag den 3. april.
         Det har bestyrelsesmæssigt været vanskeligt siden november at finde 
         tidspunkter for afholdelse af bestyrelsesmøder.
         Nørhalne starter Zumba op i denne uge og det kunne være dejligt, hvis at vi i
         Biersted kunne få uddannet en instruktør.
e.      Badminton
                   Kurt sagde, at der ikke var noget nyt siden sidst.
                   Kurt fortalte, at han ikke genopstiller til formandsposten på årsmødet i badminton
                   10. februar. Der er ingen umiddelbare kandidater til formandsposten.
f.        Håndbold
               2. halvdel af sæsonen er gået i gang. Samarbejdsholdene med Nørhalne spiller
               deres hjemmekampe i Nørhalnehallen. U-10 Piger og U-14 Drenge er begge
               rykket op i A-puljer, så det bliver spændende at se, om holdene kan hive nogle
               point.
               Karat-værdimærkerne skal indsendes pr. 1. februar og Borgerforeningens
               Bankospil starter igen på søndag den 16. januar og fortsætter hver søndag til
               udgangen af marts måned. Ovennævnte bidrager i høj grad til, at afdelingen har
               en sund økonomi, og Ellen har oplyst, at håndboldafdelingen kommer ud af 2010
               med et pænt overskud.
 1. Halinspektør
               Michael fortalte, at han torsdag skal have samtale med en person, der skal i
               jobtræning.
               Der er foretaget obligatorisk el-tjek i klubhus og hal. Der var et par pærer, der
               skulle udskiftes i nødbelysninger.
              19/1 skal Michael opereres i fingeren, men Torben og Michael har lavet aftale om,
               hvordan klubben får klaret den daglige rengøring i Michael sygefraværsperiode.
               Papirarbejdet omkring sygefraværet har Helle Pedersen fra håndboldafdelingen
               lovet at hjælpe med.
               Michael afholder ferie i uge 8, hvor der er vinterferie.
 
 
.
 4.    Behandlingssager (diskussion).
                   
                     Temaaften den 18. januar 2011
          .         Tommy oplyste, at der er pt. 32 tilmeldte.
                    Vedr. mad – Torben bestiller mad hos Birthe Vad til 40 personer.
                    Tommy redegjorde for, hvordan aften skal forløbe. Papir og skriveredskaber er
                    sponsoreret af Nørresundby Bank og foredragsholderen Christian Christensen er
                    også klar med oplæg.
                    Tommy og Torben vil mødes kl. 18.00 for at klargøre til spisningen.
 5.    Evt.
                    Vedr. årsmøderne. Mitha sørger for indrykning af annonce i Aabybro Posten.
                    Vedr. det udendørs el-tjek af lysanlægget på fodboldbanen. Torben kontakter
                    Nørhalne El, så anlægget er klar til den udendørs træning først i februar.
          
 6.     Næste møde
 
 
 
Mandag den 14. februar 2011
 kl. 19.00 i klubhuset
            
 
            
 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag den 14-12-2010 kl. 19.00
(godkendt)
 
Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Svend Lindahl 
                     Nielsen, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen samt halinspektør Michael Tuure
Afbud:            Karin Larsen       
Referent:        Anne-Mitha Sørensen
 
1.   Godkendelse af dagsorden
                        Dagsorden godkendt
    2. Godkendelse af referater
           Referatet fra mødet den 18. november 2010 blev godkendt.
    3. Meddelelser
a.     Formanden
               Tommy fortalte, at han havde fået rigtig mange positive tilkendegivelser om, at
               det havde været nogle gode timer ifm. vor jubilæums reception den
               4. december. Lokalhistorisk Forenings udstilling omkring Biersted IF var
               interessant at se og saltbuffet fra Biersted Kro var velsmagende.
               Hoppeborgen fra Nørresundby Bank og det specielle madbord i hallen til
               børnene betød i store træk, at der var rolig atmosfære i cafeteriet.
               Ros og anerkendelse fra HB til Niels Ove Jensen, som har stået i spidsen for
               tilrettelæggelsen og afviklingen af jubilæet, samt til de frivillige som passede
               køkkenet før, under og efter jubilæet.
               Gavelisten omfatter 21 givere – 11.000 kr. i kontanter, 850 kr. i gavekort til
               Sportsmaster, 6 håndbolde, 3 fodbolde, 2 blomster og 3 flasker vin. Danmarks-
               Samfundets Jammerbugt afdeling var repræsenteret ved formanden Jens
               Justenlund, som på dagen stod i spidsen for indvielse af foreningens nye fane,
               som BIF efter ansøgning modtog 15. juni 2010.
               Det bør nævnes, at Biersted Idrætsforening Vennekreds skænkede foreningen
               et nyt logoflag samt 5.000 kr. Nørresundby Bank 2.500 kr. + sponsorering af
               hoppeborg.
               Derudover kan der være gået beløb ind på kontoen fra private.
               Tommy sender en hilsen med tak for opmærksomheden til dem, der har
               betænk foreningen med gaver.
 b. Næstformanden
           Scoringstavlen i hallen er sendt til reparation efter nedbrud. Der er kommet en
           ombytnings måltavle, så vi kan afvikle vore stævner i den mellemliggende tid.
           Torben har indhentet tilbud på nye lofter i omkl. 4. Pris 20.700 kr. incl.
           nedtagning.
           HB siger O.K. til tilbudet, idet vi har pengene på vedligeholdelseskontoen.
           Torben oplyste, at cafeteriet har fået en alkoholbevilling på 8 år fra Jammerbugt
           Kommune.
        c.   Hovedkassereren
                      Marianne Hove fortalte, at hun skal have aftalt et møde med Solveig, idet der
                      er flere uafklarede spørgsmål, som Solveig har lovet at guide Marianne
                      igennem, ligesom at Belinda også skal ind over regnskabet vedr.
                      opsætning/udskrivning af regnskabet. Flere af afdelingskassererne har også
                      brug for assistance, men Marianne forventer, at tingene vil være løst inden
                      næste møde.
                      Vennekredsen skal have medlemstal fra foreningen, idet foreningen modtager
                      40 kr. pr. medlem pr. aktivitet her ved årsskiftet.
                      Der blev spurgt om foreningen har modtaget brev fra Jammerbugt Kommune
                      om, hvad foreningen vil modtage i haltilskud for 2011.
                      Nej, der er ingen der har set et sådan brev.
                      Der blev spurgt om, der er afregnet med Biersted Kro vedr. jubilæum.
                      Da ingen umiddelbart ved det, så vil Marianne kontakte Niels Ove Jensen.         
 d. Fodbold
                 Indendørs fodbold er i fuld gang.
 e. Gymnastik
            Ikke tilstede
f.        Badminton
                      Julebadminton den 29. december. Ungdom fra kl. 15-17 og senior om aftenen.
                      Ungdomsspillerne er ude at sælge julelodder for at skaffe midler til et weekend
                      ophold i marts.
                      Midt i januar tager 10 veteraner til weekendstævne i Vingstedcentret.
g.      Håndbold
            Mitha fortalte, at der for ungdomsspillernes vedkommende sker opbrydning af
            turneringen her til jul. For samarbejdsholdene d.v.s. U-12 Piger, U-14 Drenge
            samt U-16 Piger, så spilles hjemmekampene efter jul i Nørhalnehallen.
h.     Halinspektør
                 Michael fortalte, at fra 19. januar skal han være sygemeldt mindst 14 dage, da
                 han skal opereres for en springfinger. Torben og Michael har drøftet situationen
                 omkring sygemeldingen og de to finder ud af, hvordan rengøringsarbejdet
                 bliver klaret i den periode.
                 Michael fortalte, at Biersted Skole/Jens Kirk har udtalt, at der er pænt rent
                 overalt i Bierstedhallen.
                 I skolens juleferie vil Michael foretage hovedrengøring, ligesom han er
                 modtagelig for input fra afdelingerne.
                 Michael har bestilt 2 nye bander, (letvægtsbander), som erstatning for de 2
                 defekte fra Harmonikatræf. Når regningen kommer sendes den til Biersted
                 Borgerforening.
                 Michael har regnet på, hvad det vil koste at udskifte samtlige bander i hallen til
                 letvægtsbander. Pris 75.000 kr.
                 I forbindelse med udlejning af Vennestedet er der sket nogle skader på døren
                 ud til brandtrappen. Michael regner med, at BIF Vennekreds og lejeren finder
                 en økonomisk løsning på det.
                 Michael og Tommy vil sammen sørge for, at foreningen som arbejdsgiver har
                 orden i datablade/arbejdspladsbrugsanvisninger, så der ikke er noget at
                 komme efter.
    
 4.    Behandlingssager (diskussion)
                     Årsafslutning, incl. regnskab 2010 og budget 2011.
                      Punktet udsættes til næste HB møde. Se punkt 3 c.
                      Temaaften den 18. januar 2011.
                      Alle HB medlemmer modtog 20 stk. invitationer til personlig uddeling.
                      Husk tilmelding senest 11. januar til www.bierstedif.dk eller direkte til
                      hald102@gmail.com
                     Temaaftenen bliver indledt med spisning kl. 18.30 og er åben for alle
                     interesserede. Afdelingerne bliver allerede nu bedt om, at gøre reklame for
                     arrangementet overfor bestyrelse, trænere, spillere og forældre, så vi kan få en
                     god debataften med nytænkning og inspiration til gavn for vores forenings
                     fremtid.      
5.            Evt.
Næste møde:  
Tirsdag den 11. januar 2011 kl. 19.00 i klubhuset
            
  

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Torsdag den 18-11-2010 kl. 19.00

( godkendt)

 

Tilstede:       Tommy Kristensen, Torben Krog, Marianne Hove, Karin Larsen, Svend Lindahl 

                     Nielsen (møde med Nørhalne kl. 19.30) Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen

                     samt halinspektør Michael Tuure

Niels Ove Jensen (noj@lillegaardenventilation.dk tlf.: 30937043) der har påtaget sig

opgaven at planlægge foreningens 75 års jubilæum lørdag den 4. december kl. 11-14 deltog i

HB mødet med henblik på drøftelse af væsentlige praktiske opgaver i forbindelse med jubilæet.

Referent:       Anne-Mitha Sørensen

 

1.   Godkendelse af dagsorden

                        Dagsorden godkendt – af praktiske årsager blev dagsorden punkt 4 – 75 års

                     jubilæum – praktiske ting/opgaver behandlet først.

                     Niels Ove gennemgik den liste, som han har udarbejdet vedr. afviklingen af

                     jubilæet.

                     Lokalhistorisk Forening har netop haft udstilling om BIF. Udstillingstavlerne samt

                     protokoller og mapper herfra vil være opstillet under jubilæet. Det sørger

                     lokalhistorisk for.

                     Af praktiske ting blev det besluttet, at HB mødes torsdag den 2. december kl.

                     19.00 for at dække borde o.s.v. Duge/Mitha låner hos lokalhistorisk.

                     Svend skaffer personale til kontinuerligt at sørge for saltbuffet og

                     børneforplejning er i orden.

                     Opstilling af hoppepude – sponsoreret af Nørresundby Bank – opstilling lørdag

                     kl. 8.30. Tommy, Kurt, Michael og Mitha.

                     Flagallé på idrætsvej – Mitha.

                     Ophængning af sedler i byen for at få børn og forældre til at deltage i  

                     arrangementet. – Torben.

                     Jens Justenlund inviteres til faneindvielse.

                     Der sendes stof til www.bierstedif.dk

                     Gaver til jubilæum. Det vil være dejligt med gavecheck eller gavekort, så vi kan

                     gøre noget/eller købe noget til glæde for vore medlemmer.

    2. Godkendelse af referater

           Referatet fra mødet den 19. oktober 2010 blev godkendt.

    3. Meddelelser

         a.  Formanden

Intet

 b. Næstformanden

           Torben redegjorde for meddelelsen fra legepladsudvalget om, at planerne for en 

                      legeplads/multibane er stillet i bero indtil videre og udvalget er opløst i sin

                      nuværende form, idet Bissen pludseligt har stillet som betingelse, at

                      legepladsen ikke skal være tilgængelig for andre børn i tidsrummet 12 til 17

                      end de børn, der går i Bissen.

                      Hvis landsbyrådet og BIF skal medvirke i projektet, så skal alle byens børn

                      kunne komme uanset tidspunkt. Legepladsudvalget vil ikke kunne hente penge

                      hjem til en kommunal legeplads. Bissen har ingen økonomiske midler

                      overhovedet, så legepladsudvalget der har arbejdet i 1,5 år med projektet og

                      haft mange møder og indhentet tilbud o.s.v. føler, at det har været forgæves

                      arbejde.

                      

                    

                 Kim Thomsen fra legepladsudvalget har oplyst, at hvis der er nogen, som

                 kunne tænke sig at arbejde på et mindre projekt, så har udvalget stadig tilbud

                 og tegninger.  

                 Aabybro HK har søgt om lån af hallen til deres påskestævne 2011 – 21. 22 og

                  23. april. Torben har sendt skriftlig svar med, at det er i orden på samme

                  betingelser som i år.

      c.    Hovedkassereren

                  Marianne fortalte, at hun har fået job i Århus, så hun er hængt op i øjeblikket.

                  Belinda har udskrevet et regnskab, som Torben på grund af det fremskredne

                  tidspunkt på aftenen vil kigge nærmere på med henblik på om vi kan foretage

                  nogle investeringer inden årets afslutning.

                  Der er kommet brev fra Spar Nord, der opsiger deres sponsoraftale med

                  foreningen med udgangen af 2010. Foreningen henvises i stedet til at søge tilskud

                  til konkrete projekter/anskaffelser via Spar Nord Fonden.

 d.  Fodbold

              Svend gik kl. 19.30, men kom tilbage kl. 21.00 og fortalte, at samarbejdet

              mellem Biersted og Nørhalne pt. påtænker at lave en satsning på pigefodbolden

              fra U-15 og opefter. For både fodbold og håndbold er den store udfordring, at

              Biersted børn vælger at indmelde sig i Nørhalne og betale et samlet kontingent,

              hvorefter de kan gå både til håndbold og fodbold, og Biersted derved går glip af

              medlemstilskud og aktivitetstilskud fra Jammerbugt Kommune.

e.      Gymnastik

         Gymnastikopvisning 2011 bliver søndag den 3. april.

         Krudt og kugler er 15 til 19 drenge takket være stor indsats fra Dorthe og Ronni.

         Floorball for børn har mistet medlemmer, fordi der er indefodbold for samme

         aldersgruppe samme dag.

         Minipuslinge har mistet medlemmer til Bold, Leg & Aktiviteter, som henvender sig

         til samme gruppe børn.

         De voksne floorballspillere er 12 til 14 stykker hver mandag, men det er ikke de

         samme hver mandag.

         Karin appellerer til, at afdelingerne fremadrettet koordinerer tilbudene til

         børnene, så de ikke foregår på samme ugedag.

         Karin nævnte, at der er 2 gymnastikskabe i omklædningsrummene på skolen, der

         trænger til reparation. HB oplyste, at Karin i første omgang skal kontakte skolens

         pedel. Hører det ikke under deres område, så vil Michael se på det.

e.      Badminton

                   Kurt sagde, at der ikke var noget nyt siden sidst.

f.        Håndbold

         Mitha nævnte, at U-10 Piger havde haft en rigtig god oplevelse med small star

         aftenen den 10. november, hvor pigerne spillede forkamp før AaB Håndbold mod

         Team Tvis Holstebro. Ellers går det godt på trænerfronten – dygtige og

         engagerede voksne trænere, der har styr på tingene. Arbejdsmæssigt kan vi

         bruge flere forskellige spillere og forældre til at hjælpe med opstilling/oprydning

         efter Bankospil hver søndag. Stor tak til Torben og Lisbeth, der møder op hver

         søndag.

 1. Halinspektør

               Michael fortalte, at han i morgen skal have samtale med en person, der skal i

               jobtræning. Hvis det resulterer i, at der kommer en person, så redegjorde

               Michael for de ting, som han påtænker at sætte vedkommende til at lave udover

               de daglige gøremål. Michael nævnte, at HB altid er velkommen til at komme med

               ting, som man ønsker gjort/lavet i klubhus og hal.

               Michael spurgte om, hvem der har forskellige ting til at ligge i bænk nummer 2

               til venstre for indgangsdøren i hallen? Hvis ikke der inden for kort tid melder sig

               nogen ejermænd til effekterne, så bliver de smidt ud, og så foreslår Michael, at

               BBF får rådighed over bænken til deres ting, så det ikke behøver at være på

               bordet i mødelokalet. HB synes, at det er en godt tiltag.

               Der er lagt kalender 2011 ind i cafeteriet. Alle bedes skrive deres kampe o. lign

               ind i den så hurtigt som muligt.

               Ros til afdelingerne omkring oprydning efter Årets fest og Harmonikatræf.

               Husk hvis man låner noget værktøj, strips o.s.v. at ligge det tilbage i skabet.

               Der er en lampe i hallen, som der skal bruges et rullestativ til at reparere.

               Torben nævnte, at der i julen vil være mulighed for at låne et rullestativ.

               Borgerforening har søgt om hallen til Harmonikatræf 4. november 2011.

               Torben sender skriftlig svar om, at det er i orden.

               Borgerforeningen havde fastgjort 2 bander til en palle med skruer. BIF indkøber  

               2 nye bander og sender regning til Borgerforeningen.

               Michael har lavet en APV og sammen med Tommy kigger de nærmere på den.

               Michael nævnte, at han ikke må løfte tunge ting, og f.eks. indebærer dette, at

               han ikke skal sætte bander op i hele hallen alene. Reelt er det kun aktuelt 2

               gange årligt under normale omstændigheder.

               Michael sagde, at han gerne vil orienteres, hvis der sker nye tiltag i afdelingerne. 

               Der tænkes her på, at badminton har haft problemer med, at badmintonnet

               bliver ødelagt af skolens brug og derfor har afdelingen for kort tid siden valgt at

               fastlåse stænger og net med hængelås. Michael kunne øjeblikkelig have

               redegjort for sagens rette sammenhæng og undgået diskussioner med lærerne,

               hvis han havde været informeret.

 4.    Behandlingssager (diskussion).

                    75 års jubilæum

                     Se under punkt 1.

                     Tema: Hvordan ser BIF ud om 5 år?

          .          På næste HB møde planlægger vi selve arrangementet i detaljer.    

 5.    Evt.

   Tommy takkede på Nørresundby Banks vegne for støtte/opbakning til Halloween

   arrangementet, der foregik torsdag den 28. oktober. Nørresundby Bank

   forventer at lave tilsvarende arrangement næste år.

        .

          

 6.     Næste møde

 

 

 

Tirsdag den 14. december 2010

 kl. 19.00 i klubhuset

            

 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.00
( godkendt)
 
Tilstede:       Torben Krog, Marianne Hove, Kurt Poulsen og Anne-Mitha Sørensen.
Afbud:           Tommy Kristensen, Svend Lindahl Nielsen og Karin Larsen
Referent:       Anne-Mitha Sørensen
 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referater
Referatet fra mødet den 12. april 2010 blev godkendt.
3. Meddelelser
        a.  Formanden
1)     Problemstillingen omkring haltider i Bierstedhallen, hvor ÅHK har ønsket timer i Bierstedhallen i sæsonen 2010/2011.
     BIF/Tommy har været i dialog med ÅHK omkring ovennævnte(jvf. tidligere mail,
     som er sendt Cc til alle HB medlemmer) og nu er det op til Folkeoplysnings- 
     udvalget, om ÅHK vil få tildelt timer i Bierstedhallen.
2)     Tommy har pr. 21. april sendt brev til Jammerbugt Kommune/Helle Harlund og 
bedt om en skriftlig redegørelse på den kraftige reduktion af foreningens tilskud i 2010 til Bierstedhallen jævnført vedhæftet fil. Der er ikke kommet svar endnu.
 b. Næstformanden
 Torben orienterede om, at han var fratrådt pr. 1. maj som halinspektør. Michael Tuure
 er godt i gang i jobbet og samarbejdet mellem Michael og Jimmy, som vi har i 
 jobtræning går også fint. Bænkene på terrassen er blevet slebet og lakeret ligesom
 bedene er blevet rengjort.
 Den nye halinspektør skal deltage i næste HB møde, hvor vi bl.a. skal drøfte
 arbejdsopgaver i sommerperioden i Bierstedhallen, klubhus og udendørs anlæg.
 Rengøring og udskiftning af defekte lysstofrør i hallen?
 Lakering af halgulvet?
 DGIs Nike Camp i uge 31.
 Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver, når Michael holder ferie.
 Michael har fået en telefon og kan træffes på 61 27 90 81. Mail tuure@lite.dk
      c.    Hovedkassereren
            Marianne Hove oplyste, at fodboldkasserer Tina samt Belinda og Marianne den
            27. april har deltaget i DGI kursus vedr. et nyt regnskabssystem Conventus. Alle tre
            ser store fordele i det nye system.
            Afdelingskassererne vil på et møde i nærmeste fremtid få gennemgået programmet og
            dens muligheder.
            Der satset på, at Solveig stopper pr. 1. juli 2010.
            Marianne medbragte papirer, som de tilstedeværende HB medlemmer underskrev med
            henblik på, at Marianne kan få fuldmagt til Bankkontoen.
            Solveig har sendt pr. mail til alle HB medlemmer opgørelse over 11 BIF-NYT
            sponsorer, som ikke har betalt. Solveig vil ikke rykke dem før hun ved, om de har fået
            kontrakt for 2010. Mitha har sendt pr. post de første to numre af BIF-NYT 2010 til
            dem.
            Solveig har ikke modtaget underskrevne kontrakter fra de fleste af restanterne.
 
 
 
 
 d. Fodbold
      Ikke tilstede.
      Torben fortalte, at Nørhalne Cup ikke har betydet så stor omsætning i cafeteriet som
      tidligere år, fordi en IT – fejl i programlægningen havde bevirket, at Biersted pludselig
      havde 4 – 11 mandsbaner at spille på, og vi har aldrig haft mere end 3-11
      mandsbaner. Stævneledelsen besluttede at flytte hele puljer til Sulsted, og det
      bevirkede at vore baner ikke blev benyttet i samme grad som de foregående år.
      På nuværende tidspunkt ved vi ikke om DGI Fodboldcamp i uge 31 i Biersted når et 
      tilstrækkelig antal deltagere til at den gennemføres.
e.      Gymnastik
 Ikke tilstede
 Gymnastik har bestyrelsesmøde i næste uge.
e.      Badminton
 Kurt oplyste, at motionister har startet sommertræningen hver onsdag aften, men det
           er lidt sløjt med deltagere, hvis ikke Kurt eller Kim Møller Jensen selv er tilstede.
f.        Håndbold
 Mitha fortalte, at damerne er med i DGI sommerturnering udendørs.
 Der har været afholdt møde med Nørhalne vedr. samarbejde for næste sæson.
 Nørhalnes nye formand Derek Damgaard er foregangsmand for, at vi får en skriftlig
           samarbejdsaftale med Nørhalne, hvor der satses på at indarbejde problemstillinger
           omkring kontingent forskellighederne i de to klubber, træner-honorering og periode for
           klubskifte. Det er planen, at når samarbejdsaftalens fulde ordlyd er på plads, så skal
           den underskrives af Nørhalnes hovedformand og så Mitha, så vi undgår tvister i næste
           sæson, idet begge klubber har brug for hinanden i de rækker, hvor vi hver for sig ikke
           har tilstrækkelig med spillere til et rent klubhold.
 Der er aftalt nyt møde med Nørhalne 21. juni.
 4.    Behandlingssager (diskussion)
.         75 års jubilæum
          Tema: Hvordan ser BIF ud om 5 år?
          Begge punkter blev udsat til næste HB møde.
          Årets Bjessing – de tilstedeværende foreslog, at foreningen indstiller CharlotteFrom.
 5.    Evt.
         Biersted IF har ansøgt Danmarks-Samfundet om en ny fane.
         Pr. 10. maj 2010 har vi modtaget positiv svar fra Mogens Danielsen Danmarks-
         Samfundet, Region Nordjylland.
         Fanen vil blive overrakt ved et arrangement Valdemarsdag tirsdag den 15. juni.
         Foreningen vil modtage nærmere oplysninger om arrangementet fra Jammerbugt
         Kommunes repræsentant Jens Justenlund.
         Mitha har aftalt med foreningens fanebærer Tony Jensen, at han er klar til den 15. juni.
         Mundtlig har Mitha fået oplyst, at Danmarks-Samfundet gerne ser, at foreninger der
         modtager en fane er talmæssigt godt repræsenteret den 15. juni.
         HB vil modtage nærmere information, når foreningen får nærmere oplysninger om tid
         og sted.
6.    Næste møde
 
 
 
Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 19.00 i klubhuset
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde
 Tirsdag den 03-11-2009 kl. 19.00
 (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Torben Krog, Solveig Haahr Kristensen, Kurt Poulsen, Svend Lindahl Nielsen og Anne-Mitha Sørensen
Fraværende:Karin Larsen (afbud)
Referent:     Anne-Mitha Sørensen
    1. Godkendelse af dagsorden.
              Dagorden godkendt.
2.   Godkendelse af referat.
         Referat fra mødet den 6. november 2009 blev godkendt – bortset fra, at i sidste
         linie i referatet med mødedato skal stå tirsdag den 15. december og ikke 16.
         december.
3. Meddelelser/orientering
a.                 Formanden
Tommy fortalte, at alle indsendte børneattester på trænere er kommet retur og er O.K.
Foredrag med Anders Bilgram (polarekspeditionen og luksusbrændevin) bliver onsdag den 20. januar. Der kommer nærmere information – indbydelse og tilmelding fra Tommy og Torben.
          b.       Næstformanden.
                    Torben oplyste, at han haft møde med Måtte-eksperten vedr. et tilbud på 3. stk.
                    måtter til gangareal og lige indenfor haldøren. Måtte-eksperten vil kunne levere
                    samme ydelse som vores nuværende leverandør, hvis kontrakt er
                    opsagt pr. 1. sep. 2010 – men til halv pris. Der laves aftale med Måtte-
                    eksperten.
                    Opvaskemaskinen i cafeteriet er udslidt og strejker ind imellem. Der er købt
                    ny opvaskemaskine.
                    Der er ansøgt om person i jobtræning til hjælp med rengøring og forefaldende
                    arbejde i klubhus og hal. Helle Pedersen har været behjælpelig med
                    udfyldelse af diverse papirer.
                    Torben fortæller, at fødevarekontrollen kommer på inspektion på mandag i
                    cafeteriet.
          c.        Hovedkassereren
          Solveig oplyser, at Karin Hesselsøe i dag har været på besøg og blevet oplært i
          vores regnskabssystems muligheder for udskrift af girokort/kontingenter.
          Indbruddet i cafeteriet i aug. hvor terrassedøren blev ødelagt – der er kommet
          forsikringspenge fra Tryg 23.000 kr.
          Vedr. forsikring.
          Da det er flere år siden, at vore forsikringer er gennemgået, så tager vi punktet
          op på næste møde, idet Svend oplyser, at vi via vores medlemskab af DGI/DIF
          også er forsikret på nogle områder.
          Har vi de forsikringer vi skal have?
          Er vi dobbelt forsikret?
          Solveig oplyste, at Store Hoppedag i efterårsferien havde deltagelse af 125 børn
          + 75 voksne.
          Foreningens udgift var 3250 kr. nu er pengene opbrugt fra Spar Nord Fondens  
          bidrag til ungdommen i foreningen.
          Hovedbestyrelsen besluttede på baggrund af det flotte fremmøde, at gentage
      
  
          Store Hoppedag næste år i efterårsferien. Vi kan søge BIFFEN om midler.
          Mitha kontakter Hoppy Jump og laver aftale.
d.                  Fodbold
Serie 3 har sikret sig oprykning til serie 2. Tillykke!
Ny udfordring venter til foråret, idet serie 2 er lig med betalte linjevogtere, samt rækværk/hegn/reb eller lignende til afskærmning fra tilskuere.
Der er stadig de 10.000 kr. på en konto fra Spar Nord Fonden, som er øremærket til rækværk. Fodbold overvejer, at søge kommunen om opsætning af bold-fangenet bag østmålet.
e.      Badminton    
                     Rudi Hansen kasserer har meddelt, at han stopper med øjeblikkelig virkning
                     p.g.a. at han er presset arbejdsmæssigt. Der er udskrevet girokort for efteråret.
                     Om 14 dage kommer de unge ud med julelotteri, og her bliver der samtidigt
                     skrevet, at afdelingen mangler en kasserer.
                     Kim Møller vil også lave et indlæg i BIF-NYT om eftersøgningen af en kasserer.   
 f.       Gymnastik
                     Ikke tilstede.
g.          Håndbold
           Turneringen kører på fuld tryk.
           Samarbejdet med Nørhalne er problematisk, idet Nørhalne ikke vil bidrage
           økonomisk med vores omkostninger til trænerne. Det drejer sig om 3 hold, hvor
           begge trænere er fra Biersted, der klarer opgaven. Onsdag i næste uge er der
           håndboldbestyrelsesmøde og her vil bestyrelsen i samarbejde med trænerne
           drøfte det videre samarbejde med Nørhalne.
           Harmoniktræf i weekenden bliver en stor arbejdsmæssig udfordring for
           håndboldafdelingen med opsætning og nedtagning af borde, stole og scene.
           Der er håndbold søndag formiddag kl. 10.30 og Banko om aftenen.
4.        Behandlingspunkter/ diskussion
a.                Etablering af multibane på den gamle tennisbane (basket, volley, fodbold m.v.) - skal den ene tennisbane bestå?
Der er kommet indbydelse fra Landbyrådet om indkaldelse til et møde torsdag den 5. november kl. 16.30, hvor Landbyrådet og Bissen vil drøfte mulighederne for at lave en ny legeplads, der hvor Bissens nuværende legeplads er placeret.
Torben deltager i mødet. BIF er interesseret i at der bliver lavet en ny legeplads og vi vil også kunne bidrage med lidt midler økonomisk evt. fra mosefestoverskuddet.
Multibane – der blev drøftet forskellige muligheder og Tommy vil i næste BIF-NYT omtale vore ideer til anlæggelse af multibane – måske der blandt BIF-NYT læsere kan komme flere inspirerende input inden projektet går i gang.
Petanquebanerne kunne muligvis omdannes til beachvolley baner.
b.                Hovedkasserer
Tommy har lavet et udkast til BIF-NYT om jobannonce vedr. ny hovedkasserer.
Svend Lindahl omtalte et regnskabssystem, der hedder conventus, (køb kontorhænder) som DGI tilbyder foreninger. Solveig vil undersøge, om hun kan deltage i et informationsmøde om systemet og se om det er brugbar i vores forening. Som forening kan man købe sig til at få lavet en hel del kasserer arbejde for et mindre beløb, hvis foreningen overgår til kun on-line betaling.
c.                 BIF 75 års jubilæum
          7. december 2010 – Vi skal snart til at tænke på, hvorledes det skal markeres.
         På sidste møde meldte Niels Ove Jensen sig som formand for udvalget. Svend
         Lindahl vil også indgå i udvalget og Svend kontakter Niels Ove for at få sat gang i
         arbejdet.
         Svend deltog i Gjøls jubilæum i sidste måned og har i den seneste tid deltaget i
         flere andre jubilæum rundt omkring via sit arbejde som DGI forenings konsulent.
 
 
        5.     Evt.
             
 
         Næste Møde
.                 
                  
        
 
 
      TiRSDAG DEN 15. DECEMBER KL. 19.00
              
 
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag den 24-02-2009 kl. 19.00
 (godkendt)
 
Tilstede:      Tommy Kristensen, Torben Krog, Kurt Poulsen, Ulrik Marnæs og Anne-Mitha Sørensen
Fraværende: Solveig Haahr Kristensen (influenza) og MajBritt Bonde       
Referent:     Anne-Mitha Sørensen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
          Dagorden blev godkendt.
2.    Godkendelse af referat
          Referatet fra 27. januar 2009 blev godkendt.
3.    Meddelelser
1.     Formanden
Afbud fra hovedkassereren p.g.a. influenza.
Gymnastikafdelingen har ikke reageret på indkaldelsen til HB mødet.
Tommy fortalte, at han har modtaget brev fra Biersted Skole, at det er i orden med de private dagplejeres lån af Bierstedhallen fredag den 29. maj.
2. Næstformanden
Torben oplyste, at fredag den 13. februar var sidste dag, hvor rengøringsfirmaet Svanen foretog rengøring i klubhus og hal. Firmaet havde fået sygemeldinger og kunne ikke overkomme opgaven længere. Svanen har afleveret nøglen til Torben. Torben har lovet at sørge for rengøringen i resten af februar måned.
Lysanlægget på fodboldbanen er blevet efterset af Hans Christensen Nørhalne El.
Foreningen har fået tilsagn om 30.000 kr. fra Tuborgfondet til indkøb af nyt scoringsanlæg til hallen. Torben er ved at indhente tilbud på scoringsanlæg. Anlægget vil være opsat i hallen, så det er klar til turneringsstarten i sep/okt. 2009.
Petanque foreningen er nedlagt, idet der ingen kandidater var til at overtage samtlige ledige bestyrelsesposter på generalforsamlingen 9. februar. C-nøglen som petanque havde til at kunne benytte BIFs toiletter er afleveret til Torben.
2.     Hovedkassereren
Solveig har udarbejdet regnskab for 2008 og budget for 2009. Da foreningen har modtaget brev fra Jammerbugt Kommune efter sidste HB møde har Solveig måttet ændre i regnskabstallene p.g.a. ”kommunemoms på 11%”. Kommunen har fejlagtigt udbetalt foreningen 65.000 kr. for meget i 2008 og 70.000 kr. i 2009. Disse ændringer har væsentlig betydning for foreningens regnskab. Tommy kontakter kommunen om dette virkeligt er korrekt. I foreningen har vi aldrig hørt om ”Kommunemoms på 11%”.
3.     Fodbold
På årsmødet lykkedes det ikke at få valgt en ny formand, derfor er der indkaldt til ekstraordinært årsmøde mandag den 2. marts, og der håber afdelingen også på, at få fundet et par nye bestyrelsesmedlemmer. Lotte Krog har lavet overdragelse af regnskabet til den nye fodboldkasserer Tina Sønderby-Norre.
Senior havde standerhejsning 7. februar og ungdom har standerhejsning på lørdag den 28. februar for alle hold bortset fra Poder, som starter i april.
Ulrik har aftalt møde med 1. holds træneren Thomas Pedersen med henblik på, at lave en 2-årig trænerkontrakt. Spillerne vil gerne fortsætte samarbejdet med Thomas.
På torsdag er der indkaldt til møde for alle interesserede for at få damefodbolden i gang igen i Biersted.
Fodbold har fået et sponsorudvalg bestående af Lars Elsberg og Preben Jensen og de to er gået i gang med at opsøge sponsorer. Jakob Larsen er ny kampfordeler.
4.     Badminton
På årsmødet udtrådte Libeth Selvejer af bestyrelsen, men fortsætter frem til turneringsafslutningen med at være ungdomsformand. Afdelingen kom ud af 2008 med et overskud på 18.000 kr.
               Kurt fortalte, at turnering og træning forløber stabilt.
               Kommunemesterskaberne i Vedsted gav mindst lige så mange mesterskaber
               som sidste år.
               Fredags badminton er stadigt et hit med stort fremmøde.
               Der bliver sommerbadminton efter påske – det bliver onsdag aften.
                6. Gymnastik
                    Ikke tilstede.
 7. Håndbold
                     På årsmødet trådte Mathias Holm Johansen, som har været sponsoransvarlig ud
                    af bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af 6 personer.
                    11. feb. var U-10 drenge i Gigantium og spillede kamp forud for kampen mellem
                    AaB Håndbold – AGF.
                    21. og 22. marts har JHF sæsonafslutningskampe i mini og U-6 og U-8 i Biersted.
                    Tipsklubben er søgt om midler, så vi kan byde på gratis saft, frugt og kaffe til
                    alle både børn og voksne. Biersted spillernes forældre bliver bedt om at bage
                    kage. Håndbold stiller med personer til at klare ovennævnte opgave, mens
                    cafeteriet salget foregår som sædvanlig ved stævner.
                    Der er sendt ansøgning om boldstøtte til F.B.I. legat. Ansøgningsfrist 28.
                    februar.
                    Sæsonafslutning:
                    U-12 og U-14 er holdsamarbejde med Nørhalne og der afvikles et natstævne i
                    Nørhalnehallen fredag den 27. marts. Dette stævne bliver samtidigt sæsonaf-
                    slutning for de 3 holds vedkommende (der er to U-14 hold).
                    U-10 piger og drenge spiller hjemme tirsdag den 24. marts, og da planlægger vi
                    at holde afslutning i forlængelse af de to kampe.
                    Seniorholdenes afslutning er lagt i hænderne på Andreas Stoltze og Kiki Bach.
                    Det bliver sandsynligvis lørdag den 4. april.
                    18. – 20. april er U-12 og U-14 tilmeldt Svane Cup. Lone Gunder og Birte
                    Zimmer er med som ledere fra Biersted.
                    Forårsoprydning i anlægget er planlagt til lørdag den 18. april kl. 10.00.
                    Onsdag den 18. marts kl. 19.00 holder håndboldbestyrelsen møde med Henrik
                    Studsbjerg, der har lavet sponsorkoncepter for både Vestbjerg og Vadum. Alle
                    interesserede i Biersted IF er velkommen til mødet, der holdes i Vennekredsens
                    lokale.
  4. Behandlingspunkter/Diskussion
1.Regnskab 2008/2009
   Se punkt 3.3.
2. Ny hovedkasserer – er emner blevet kontaktet?
    Torben har kontaktet den person, som vi drøftede på sidste HB møde 27. januar. 
    Svaret var desværre negativt. Torben har endvidere rettet henvendelse til en
    anden regnskabskyndig person, men også her var svaret negativt.
    Alle opfordres til at komme med mulige kandidater, som HB kan rette
    henvendelse til.
3. Halbestyrers sygefravær (referat af møde)
    Tommy og Torben har den 9. februar haft en medarbejdersamtale med vores
    Halbestyrer, idet denne har været sygemeldt siden 4. november 2008 p.g.a.
    vedvarende smerter i begge knæ. Referatet af mødet blev forelagt
    hovedbestyrelsen, og på baggrund heraf blev det besluttet at indlede en
    afskedigelsessag.
 
 
 
 
4. NY kontrakt mellem Biersted Idrætsforening og Jammerbugt Kommune
    Jævnført HB mødet af 27. januar punkt 4.3 har Tommy fået tilsendt en NY
    kontrakt fra kommunen. Kontrakten blev gennemgået og HB konstaterede, at 
    der stadig er et par uklare fortolkninger, som vi ønsker nærmere præciseret.
    Tommy kontakter Claus Eriksen hos kommunen vedr. dette.
   
5.    Eventuelt
              Mitha sørger for indrykning af annonce vedr. generalforsamlingen mandag den
                30. marts i Aabybro Posten (skal være i 10. marts).
                Årets leder og årets træner udnævnes på generalforsamlingen.
                      Der forelå en indstilling til årets leder, mens der var 2 indstillinger til årets
                     træner. Mitha sørger for at få de 2 pokaler indgraveret.
    6. NÆSTE MØDE
                      HB besluttede, at via mail orienterer vi hinanden i
                perioden fra nu og frem til næste HB møde om
                problemstillinger, hvor der skal træffes 
                beslutninger indenfor en kort tids horisont.
                  
 
 
                  
T0RSDAG DEN 26. MARTS KL. 19.00
Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618