Facade
Grundplan
Skitse
Har du en mening eller en idé om til hvad og hvordan man kan bruge multihallen til, så klik her og besvar spørgeskemaundersøgelsen.

Projekt:

Den sansemotoriske multihal
i Biersted

 

Initiativgruppens beskrivelse

 

Målet er at opføre en bygning ved Bierstedhallen som tager udgangspunktet i tre grupper:

Børn og unge med særlige behov (ASF)

Nye og eksisterende idrætsaktiviteter (BIF)

Kulturelle aktiviteter (Biersted)

 

Børn og unge med særlige behov

I Biersted ligger Jammerbugt Kommunes ASF-afdeling og ASF-børnehave. ASF-afdelingen er gået fra at have til 7 elever til nu at rumme mere end 50. Der er derfor pladsmangel og der er især mangel på lokaler, hvor der er tænkt på lyd, lys og aktiviteter der kan udfordre den enkelte. Det vil multihallen kunne.

 

Almene idrætsaktiviteter

Biersted har en stor og aktiv idrætsforening og der er pres på hallen. Nogle aktiviteter kan flyttes til multihallen og give plads til andre aktiviteter i hallen. Der vil med springgrav, klatrevæg mm. være grobund for mange nye aktiviteter.

 

Kulturelle aktiviteter

Biersted har ikke et forsamlingshus og derfor efterlyser Landsbyrådet og Borgerforeningen lokaler til foredrag, banko, koncerter og lignende. Multihallen vil gøre det muligt at tilbyde mere kultur til borgerne.

Mulighederne

 

Lokalt kan idrætsforeningens ønske om en generelt anvendelig multihal, kombineres med specialklassernes behov for specialdesignede lokaler til den daglige sansemotoriske træning. På længere sigt kan en sansemotorisk multihal danne et indtægtsgivende grundlag, der kan være med til at fremtidssikre idrætsforeningens økonomiske grundlag og samtidig være styrkende for fællesskabet i området.

 

Indretning

 

En sal på 315 m2 hvor der lægges vægt på god akustik og belysning. Foreløbige forslag til udnyttelse af salen er: badmintonbaner, hockeybane, springgrav, klatrevæg og scene.

 

De tilstødende lokaler på 181 m2. der også har fokus på god akustik og belysning foreslås brugt til: massage, fysioterapi, yoga, fitness, golfsimulator, Virtual Reality og depot.

Fra idé til realitet

Idéen er grundlagt i et projektforløb med LandLab, hvor målet for Bierstedhallen gennem borgermøder og interessentmøder har været, at:

 

genfinde en aktualitet tilpasset tidens behov

virke som dynamo og drivkraft for lokalsamfundsudvikling

fortsat have en sund økonomi

 

Projektet har fokus på at ‘løfte blikket’ og identificere nye lokale muligheder, der ikke nødvendigvis tager afsæt i bestyrelsernes traditionelle rødder i idrætslivet.

 

 

Jammerbugt Kommune

 

Initiativgruppen er optimistiske mht. samarbejde med kommunen. Ikke mindst på baggrund af kommunens strategi vedtaget i 2017 for kultur, fritid og landdistrikter: “Ildsjæle gør forskellen”.


Strategien tager udgangspunkt i planstrategiens vision: ”Vi går efter forskellen”, som udpeger fire temaer: Mere i gang - flere i gang. Dit gode liv. Vi gør det på ‘jammerbugtsk’. Sådan er vi bæredygtige.

 

Med afsæt i de fire temaer har kommunalbestyrelsen formuleret fem tværgående og handlingsorienterede områder som Jammerbugt Kommune vil have succes med:

 

Attraktiv bosætningskommune - flere indbyggere og et godt sted at bo

Mere gang i erhverv og turisme - flere job og kvalificeret arbejdskraft

Forbedring af rammevilkår

Dit gode liv - sundhed og velfærd og det at mestre sit eget liv

Ideen om at udbygge skolens ASF-linje med en sansemotorisk multihal, og et lokalt special-miljø tilpasset familier med børn der ligger inden for autismespektret, modsvarer alle de fire tværgående områder.

Økonomi og drift

 

Initiativgruppen foreslår den sansemotoriske multihal bygget som et kommunalt projekt drevet af idrætsforeningen lig den eksisterende hal. Initiativgruppen varetager projekteringen i et samarbejde med kommunen, udarbejder fondsansøgninger og leverer frivilligt arbejde i byggeprocessen så vidt det er muligt.

 

Det foreslås yderligere at idrætsforeningen på baggrund af den øgede aktivitet løfter størstedelen af driften med ca. to tredjedele og ASF-afdelingen via et øget haltilskud løfter den sidste del. Med udgangspunkt i regnskabet 2018 for Bierstedhallen vil det svare til ca. 75.000 kr. årligt.

 

Med afsæt i en beregning foretaget af HP-Byg og med deres erfaringer fra lignende projekter opererer vi med følgende etableringsbudget:

 

Omkostninger eksklusiv moms:

 

Bygninger kr. 5.400.000

Indretning kr. 1.500.000

 

 

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618