HB referat fra 22. april 2013.

Hovedformandens beretning for 2012 på generalforsamlingen den 20. marts 2013.

Mødereferat fra BIF generalforsamling 2013.
HB referat fra 6. marts 2013.
HB referat fra 30. januar 2013.
HB referat fra 11. december 2012.
HB referat fra 6. november 2012.
HB referat fra 9. oktober 2012
HB referat fra 11. september 2012
HB referat fra 13. august 2012
HB referat fra 21. maj 2012

HB referat fra 23. april 2012

  
 
Mødereferat fra Biersted Idrætsforenings Generalforsamling
den 26. marts 2012
 
 
Referent: Anne-Mitha Sørensen
 
Der var mødt 20 medlemmer frem.
 
1.       Valg af dirigent
Formanden Tommy Kristensen bød velkommen til dette års generalforsamling.
Herefter foreslog Tommy, at generalforsamlingen blev indledt med at klubsangen blev sunget.
Tommy foreslog Niels Ove Jensen valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag. Niels Ove Jensen blev valgt med akklamation. Niels Ove Jensen takkede for valget.
 
2.       Valg af stemmetællere
Charlotte From og Jan Vad blev foreslået som stemmetællere. Begge blev valgt med akklamation.
 
3.       Hovedformandens beretning
Tommy Kristensen fik ordet for aflæggelse af beretning for 2011.
Beretningen findes i nedskrevet form, hvorfor den ikke vil blive gengivet her.
Som sidste del af beretningen foretog Tommy udnævnelse af årets ungdomstræner og årets leder.
Flemming Bach Moesgaard Leth og Jacob Poulsen blev udnævnt til årets ungdomstrænere og fik overrakt en vandrepokal.
Indstillingen findes i nedskrevet form, og derfor vil den ikke blive gengivet her.
Henrik Skøtt blev udnævnt til årets leder og fik lederpokalen, som også er en vandrepokal.
Indstillingen findes i nedskrevet form, derfor vil den ikke blive gengivet her.
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Det var ikke tilfældet. Beretningen blev godkendt med akklamation.
 
4.       Regnskabet for 2011 og budget 2012
Regnskabet 2011
Belinda gennemgik regnskabet og undervejs redegjorde hun for enkeltheder omkring tallene i hovedkassen, klubhus og hal. Afdelingsregnskaberne var gennemgået på de afholdte årsmøder.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet – det blev godkendt med akklamation.

Budget 2012

Belinda redegjorde for, at hovedbestyrelsen har besluttet at lægge budgettallene for 2012 så tæt på de faktiske 2011 tal.
 
5.       Indkomne forslag
            Der var ikke indkommet forslag.
 
6.       Valg til hovedbestyrelsen
Valg af Hovedformand.
Tommy Kristensen blev genvalg med akklamation.
 
 
7.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Nielsen blev foreslået som 1. suppleant.
Lars blev valgt med akklamation.
Thomas Bonde blev foreslået som 2. suppleant.
Thomas blev valgt med akklamation.
 
 
 
 
8.       Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslog de nuværende Jørgen Tranholm og H.P. Urth genvalgt.
Der var ikke andre forslag.
De blev begge valgt med akklamation.
 
Valg af en revisorsuppleant
Niels Ove Jensen blev foreslået.
Der var ikke andre forslag.
Niels Ove Jensen blev valgt med akklamation.
 
9.       Valg af medlem til Jubilæumsfondens bestyrelse
Bestyrelsen foreslog den nuværende Per Selvejer Sørensen genvalgt
Der var ikke andre forslag.
Per Selvejer Sørensen blev valgt med akklamation
 
10. Valg af fanebærer
Bestyrelsen foreslog Tony Jensen genvalgt.
Der var ikke andre forslag
Tony blev valgt med akklamation.
 
           11. Eventuelt
           Cafeteriedriften blev drøftet, idet Torben Krog, der sammen med Lone Gunder varetager opgaven med indkøb
           oplyste, at han ikke kan påtage sig opgaven med fortsat at sørge for bemanding af cafeteriet, idet han er
           blevet fodboldtræner. Der blev refereret til, hvordan opgaven omkring cafeteriet bliver løst i vore naboklubber.
           Et forslag gik på, at hver afdeling finder en koordinator til et cafeterieudvalg, som så sørger for bemandingen.
           Indtil der bliver truffet endelig beslutning om, hvordan cafeteriet skal køre fremover, så må hver afdeling efter
           påske selv sørge for bemanding til egne aktiviteter. Charlotte From oplyste, at hun er blevet ungdomsformand i
           håndboldafdelingen og når træningen går i gang igen i august, så vil der blive indkaldt til et forældremøde med
           hvert hold og her vil cafeteriepasning indgår i de opgaver, som skal klares af børnenes forældre – der bliver på
           hvert hold valgt en koordinator, som sørger for at fordele opgaverne mellem forældrene.
           Charlotte From slog også til lyd for gennemførelse af en idéaften omkring Biersted Idrætsforenings fremtid.
           Selvom om mange nok vil synes, at der ikke kom så meget ud af den sidst afviklede idéaften, så var den
           alligevel medvirkende til, at der kom en ugentlig ungdomsklubaften og gymnastikafdelingen fik startet Zumba
           op. Begge tiltag har givet foreningen et gevaldigt løft.
 
           Herefter rundede Tommy Kristensen generalforsamlingen af med en tak til dirigenten for god mødeledelse.
 
                   .
 
     Biersted den 26. marts 2012.
 
 
 
Niels Ove Jensen, dirigent
 
 
 
Tommy Kristensen, formand                                                                Torben Krog, næstformand
 
 
 Marianne Hove, kasserer                                                                    Svend Lindahl Nielsen, fodboldafdelingen
 
 
 Dennis Nielsen, badmintonafdelingen                                                 Anne-Mitha Sørensen, håndboldafdelingen
 
 
 Karin Larsen, gymnastikafdelingen

Formandens beretning for året 2011

 

Indledning

2011 blev så året, hvor den negative spiral med faldende medlemstal skulle vende, og jeg er glad for, at gymnastikafdelingen blev overbevist om, at Zumba også skulle til Biersted Idrætsforening til trods for en lønudgift til instruktøren, som vi ikke vanligt ser i vores forening.

165 dansende Zumba-piger i deres bedste alder fra Biersted og ”udefra” dansede hver mandag aften, og der er truffet aftale med instruktøren for indeværende og næste år. Men også floorball for mænd i deres bedste alder er blevet en succes med øget deltagelse.

Jeg kan også fornemme en stadig god aktivitet i håndbold, fodbold og badminton, hvor der i alle afdelingerne bliver gjort meget for fastholde medlemmerne, og at der også her bliver lavet nye aktiviteter og tiltag.

Det er vigtigt at vi til stadighed er opmærksomme på de nye trends, der kommer og går, og det er selvfølgelig uden, at grundstammen i foreningen rystes.

 

Generelt – hvad har vi arbejdet med i hovedbestyrelsen

Conventus er nu mere eller mindre blevet dagligdag i Biersted Idrætsforening med oprettelse af medlemmer og opkrævning af kontingent via vores hjemmeside samt styring af flere daglige ting. Dog er der stadig så mange gode faciliteter, som vi endnu mangler at få implementeret.

”Øvelse gør mester”, og jeg mener stadig, at Conventus er et program/redskab, som er til gavn for os alle i idrætsforeningen… både nu og fremover.

Nyt indgangsparti blev med halinspektør Michael Tuure i spidsen lavet, og det ser rigtig flot og præsentabelt ud, og samtidig er det også handicapvenligt. Desværre døjede vi med hærværk på belysningen i starten, men jeg håber, at de svage sjæle har fået en mere fornuftig tankegang.  

Vi havde og har stadig ønske om et nyt musik- og lydanlæg, og i årets løb blev der søgt om midler til dette ved Tuborg Fondet, som desværre ikke imødekom vores ansøgning. Også Spar Nord Fonden blev søgt om midler, men de har valgt ikke at give respons på vores ansøgning, så det kan vist kun betragtes som et afslag.  

I 2011 søgte vi af flere omgange, både via Biersted Nyt og via mails (Conventus), om at få opstartet et ”seniorhold” , da vi i Biersted Idrætsforening i ny og næ mangler nogle praktiske hænder, men desværre var der kun skuffende tre tilbagemeldinger.

 

Her må jeg så endnu en gang konstatere, at frivillig arbejdskraft og hjælp til idrætsforeningen er svært at få. Altså er det igen ”Tordenskjolds soldater”, som må stå for tur… Det er jeg meget forundret og skuffet over !

 

Intet holder evigt…, og dette er også gældende for belysningen i hallen, som er helt fra den tid, hvor hallen blev bygget.

Allerede medio 2011 var der problemer med belysningen i hallen, og udskiftning af HFI-relæ m.v. løste ikke problemet med, at lyset i hallen gik ud i tide og utide. Vi oplevede sågar, at lyset gik ud 10 gange til en banko-aften.

Ny belysning i Biersted Hallen er derfor en nødvendighed, og jo før des bedre, og her tænker jeg især på det sikkerhedsmæssige aspekt for brugerne i Biersted Hallen.

Derfor blev vores forespørgsel på godt forarbejde af halinspektør Michael Tuure forelagt Jammerbugt Kommune i december 2011, hvor Udviklingschefen også indstillede til udskiftning af belysningen i Biersted Halen til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Men sidstnævnte udvalg valgte at vurdere sagen igen i 2012 sammen med de øvrige ansøgninger på området.

Jeg har også haft behagelig dialog med Helle Bak Andreasen, der er formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, som viser forståelse for vores problem.

Desværre er vores ansøgning endnu ikke behandlet, og jeg håber naturligvis på en positiv og snarlig behandling, så den daglige gene bliver løst…… og vi kan få ”kastet lys på sagen”.

 

Børneattester og samværspolitik.

 

Børneattester indhenter vi stadig som en helt naturlig ting (og som loven påkræver) på de trænere og ledere, som har med børn og unge under 15 år at gøre. Desværre havde en af vores naboforeninger en uheldig episode her i 2012, og heldigvis har vi ikke stødt på nogen uheldige registreringer.

Det er derfor rigtig vigtigt, at vi fortsætter som hidtil, for hvis en forening ikke indhenter disse børneattester, kan idrætsforeningen blive frataget både tilskud og lokaler.

 

Vores samværspolitik er også i tråd med dette lavet for at børn og unge og deres forældre skal kunne føle sig trygge ved at komme i Biersted Idrætsforening. Samtidig skal vores trænere og ledere kunne føle sig trygge ved at fungere i foreningen.

Samværspolitikken kan ses på vores hjemmeside.

 

Halinspektør

 

Halinspektør, Michael Tuure har nu været ansat i knap to år, og jeg må rose ham for hans arbejdsindsats og selvstændighed i jobbet.

Jeg kan fornemme, at Michael Tuure er meget vellidt af alle, idet han altid er smilende, imødekommende og hjælpsom.

Tak for arbejdsindsatsen hidtil!

 

Også kan nævnes, at Michael Tuure er sammen med Lotte Krog stadig tovholderne i ungdomsklubben, hvor der er rigtig mange, som benytter sig af klubaftenerne og de forskellige tiltag og arrangementer, som er lavet. Flot arbejde af både Lotte og Michael.

 

Vi har af flere gange haft en multibane på ”tapetet”, men som I kan se, er der intet konkret sket endnu. Vores naboklub på Gjøl har i et par år også arbejdet med et tilsvarende projekt, og via tilskud fra fonde o.a. påbegynder de nu opførelsen af en multibane.

 

Jeg håber, at vi i indeværende år kan få startet et mindre udvalg op, som vil stå for de praktiske ting, herunder ansøgninger til fonde o.a., således at vi i Biersted Idrætsforening inden for de næste par år også kan få en multibane. Vi forestiller os, at den skal ligge på en af de gamle tennisbaner, og så kunne tennisskuret måske også få en lille ”overhaling”.

 

 

Hovedkasserer

 

Vores hovedkasserer-team bestående af Belinda og Marianne Hove har også i år ydet en stor indsats, men har af personlige årsager valgt at trække sig fra posten som hovedkasserer, dog er de villige til at fortsætte indtil generalforsamlingen i 2013.

Derfor har vi god tid til at finde deres afløser(-e), og jeg modtager meget gerne henvendelser fra interesserede, eller nogen som kender nogen….

Efter at vi fik Conventus (edb-system til kontingentopkrævning, regnskab m.v.) indarbejdet i Biersted Idrætsforening, har dette givet en stor lettelse for både vores hovedkassererteam og kassererne i de enkelte afdelinger, hvor der bl.a. også i snarlig fremtid vil blive automatisk indberetning til Jammerbugt Kommune omkring medlemstal o.a.

 

 Økonomi

 

Vores regnskab vil blive gennemgået af vores hovedkassererteam, men jeg vil lige knytte et par kommentarer hertil:

Med baggrund i vores regnskab 2010, hvor der var et underskud på kr. 60.375,-, har vores budget for 2011 været præget af mindre optimisme, og budgettet for 2011 viste da også et underskud på kr. 10.200,-.

Men grundet Jammerbugt Kommunes øget tilskud til foreningslivet, hvilket vi naturligvis er dybt taknemmelige for, samt glædelig stor fremgang i medlemstallet for især gymnastikafdelingen kan vi for året 2011 præsentere et flot overskud i stedet for det budgetterede underskud.

Det ser jeg naturligvis som værende særdeles tilfredsstillende for Biersted Idrætsforening.

 

 

Tak til…

 

Som de foregående år vil jeg også i år gerne takke Vennekredsen, mosefestudvalget, borgerforeningen og Biersted Skole og alle øvrige, der på den ene eller anden måde støtter og hjælper Biersted Idrætsforening med både stort og småt. Uden jer ville ”uret gå i stå”.

 

Biersted Nyt er stadig et rigtig godt klubblad og god oplysningskilde for de ting, der sker i Idrætsforeningen, og her vil jeg igen takke John Christensen for god styring og samarbejde.

 

Vores to  webmastere Jan Vad og Jens-Kristian Sørensen holder vores hjemmeside opdateret, og den er samtidig moderne og  brugervenlig .  Tak for jeres arbejdsindsats.

 

 

Årets ungdomstræner og årets leder

 

Traditionen tro har vi i hovedbestyrelsen kåret årets leder og årets ungdomstræner:

 

Årets ungdomstræner:           Jakob Poulsen og Flemming Bach Moesgaard Leth                                           

 

Årets leder:                                  Henrik Skøtt   

 

 

Afslutning

 

Håndbold, fodbold, gymnastik og badminton har i mange år været grundstammen i Biersted Idrætsforening, og det skal det alt andet lige forsætte med at være i rigtig mange år endnu.

Men jeg håber, at vi i løbet af dette og de næste år kan få lavet flere nye tiltag, så at vi kan få nye/flere mennesker til at være en aktiv del af Biersted Idrætsforening.

 

Slutteligt vil jeg takke hovedbestyrelsen for altid seriøse, konstruktive og hyggelige møder.

 

 

Hovedformand

Tommy Kristensen

 

 

Referat af hovedbestyrelsesmøde 200312. Klik her.
Hovedformandens beretning for 2011 på generalforsamling 260312
Referat af hovedbestyrelsesmøde 280212. Klik her.
Referat af Hovedbestyrelsesmøde 170112. Klik her.
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. november 2011.    klik her.
Referat af bestyrelsesmøde d.24 februar 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 26 Marts 2009 - - > klik her
Referat af Generalforsamlingen d. 30 Marts 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 27 April 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 4 Juni 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d.25 August 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d.6. oktober 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 15 December 2009 - - > klik her
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 26 Januar -- klik her

Generalforsamling 2010

Hovedbestyrelsesmøde d. 2 Marts
Hovedbestyrelsesreferat 12 april 2010
Hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2010
Hovedbestyrelsesmøde 22/6 2010
Hovedbestyrelsemøde 16/8 2010
Hovedbestyrelsesmøde 21 September 2010
 Hovedbestyrelsesmøde 19 Oktober 2010
 Hovedbestyrelsesmøde d.18. November 2010
Hovedbestyrelsesmøde d.14. December 2010
Hovedbestyrelsesmøde d.11. januar 2011
Hovedbestyrelsesmøde d.14. februar 2011
Hovedbestyrelsesmøde den 21. marts 2011

Mødereferat fra generalforsamlingen 2011

Hovedbestyrelsesmøde 9. maj 2011
Hovedbestyrelsesmøde 14. juni 2011
Hovedbestyrelsesmøde 16. august 2011
Hovedbestyrelsesmøde 13. september 2011

Hovedbestyrelsesmøde 11. oktober 2011

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618