Det Sansemotoriske Multihus
Ved aflevering af ansøgning til Jammerbugt Kommune blev der afholdt en generalprøve på den indvielse, der forhåbentlig kommer inden længe.

Omtale fra Aabybroposten

Omtale fra Vores Jammerbugt

 

Det Sansemotoriske Multihus

Målet er at imødekomme behovene fra tre grupper:

  • Børn og unge med særlige behov (ASF)
  • Nye og eksisterende idrætsaktiviteter (BIF)
  • Kulturelle aktiviteter (Biersted)

Børn og unge med særlige behov

I Biersted ligger Jammerbugt Kommunes ASF-afdeling og ASF-børnehave. ASF-afdelingen er gået fra at have til 7 elever til nu at rumme mere end 50. Der er derfor pladsmangel og der er især mangel på lokaler, hvor der er tænkt på lyd, lys og aktiviteter der kan udfordre den enkelte. Det vil multihallen kunne.

Almene idrætsaktiviteter

Biersted har en stor og aktiv idrætsforening og der er pres på hallen. Nogle aktiviteter kan flyttes til multihallen og give plads til andre aktiviteter i hallen. Der vil med springgrav, klatrevæg mm. være grobund for mange nye aktiviteter.

Kulturelle aktiviteter

Biersted har ikke et forsamlingshus og derfor efterlyser Landsbyrådet og Borgerforeningen lokaler til foredrag, banko, koncerter og lignende. Multihallen vil gøre det muligt at tilbyde mere kultur til borgerne.

Mulighederne

Lokalt kan idrætsforeningens ønske om en generelt anvendelig multihal, kombineres med specialklassernes behov for specialdesignede lokaler til den daglige sansemotoriske træning. På længere sigt kan en sansemotorisk multihal danne et indtægtsgivende grundlag, der kan være med til at fremtidssikre idrætsforeningens økonomiske grundlag og samtidig være styrkende for fællesskabet i området.

Indretning

En sal hvor der lægges vægt på god akustik og belysning og hvor både sanser og motortik bliver stimuleret. Foreløbige forslag til udnyttelse af salen er: badmintonbaner, hockeybane, springgrav, klatrevæg og scene.

I tilstødende lokaler er der også fokus på god akustik og belysning, og lokalerne foreslås brugt til: cafémiljø, massage, fysioterapi, yoga, fitness, golfsimulator, Virtual Reality og depot.

 

Fra idé til realitet

 

Idéen er grundlagt i et projektforløb med LandLab, hvor målet for Bierstedhallen gennem borgermøder og interessentmøder har været, at:

  • genfinde en aktualitet tilpasset tidens behov
  • virke som dynamo og drivkraft for lokalsamfundsudvikling
  • fortsat have en sund økonomi

Projektet har fokus på at ‘løfte blikket’ og identificere nye lokale muligheder, der ikke nødvendigvis tager afsæt i bestyrelsernes traditionelle rødder i idrætslivet.

 

Jammerbugt Kommune

Initiativgruppen er optimistiske mht. samarbejde med kommunen. Ikke mindst på baggrund af kommunens strategi vedtaget i 2017 for kultur, fritid og landdistrikter: “Ildsjæle gør forskellen”.

Strategien tager udgangspunkt i planstrategiens vision: ”Vi går efter forskellen”, som udpeger fire temaer: Mere i gang - flere i gang. Dit gode liv. Vi gør det på ‘jammerbugtsk’. Sådan er vi bæredygtige.

Med afsæt i de fire temaer har kommunalbestyrelsen formuleret fem tværgående og handlingsorienterede områder som Jammerbugt Kommune vil have succes med:

  • Attraktiv bosætningskommune - flere indbyggere og et godt sted at bo
  • Mere gang i erhverv og turisme - flere job og kvalificeret arbejdskraft
  • Forbedring af rammevilkår
  • Dit gode liv - sundhed og velfærd og det at mestre sit eget liv
Ideen om at udbygge skolens ASF-linje med en sansemotorisk multihal, og et lokalt special-miljø tilpasset familier med børn der ligger inden for autismespektret, modsvarer alle de fire tværgående områder.

 

Økonomi og drift

Initiativgruppen foreslår den sansemotoriske multihal bygget som et kommunalt projekt drevet af idrætsforeningen lig den eksisterende hal. Initiativgruppen varetager projekteringen i et samarbejde med kommunen, udarbejder fondsansøgninger og leverer frivilligt arbejde i byggeprocessen så vidt det er muligt.

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618